PRACOVNÁ PONUKA: Hľadáme vedúcu/vedúceho Ekonomického útvaru

Divadelný ústav vyhlasuje konkurz na pracovnú pozíciu:

Vedúca/vedúci Ekonomického útvaru

Termín nástupu: 1. 7. 2024

 

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12, po ukončení prechod na neurčitý pracovný pomer 

Miesto práce: Bratislava

 

Základná zložka mzdy: 2 500,-€ (brutto) a ďalšie odmeny podľa tarifných tabuliek v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platová trieda 6), dosiahnutého vzdelania a praxe, osobného ohodnotenia. 

 

Náplň práce

• samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania

• plnenie a zabezpečenie všetkých úloh ekonomického charakteru,

• participácia na tvorbe koncepčných a metodických materiálov a smerníc, ako aj iných odborných dokumentov,

• návrh základnej orientácie ekonomiky organizácie a kontrola jej plnenia po schválení štatutára organizácie

• zodpovednosť za prípravu plánov a rozpočtov v systéme štátnej pokladnice, ich rozpisy na najnižšiu úroveň v zmysle rozpočtovej klasifikácie a kontrola úloh vykonaných v tejto súvislosti,
• sledovanie plnenia rozpočtu, ako aj úpravy rozpočtu v priebehu roka,

• zodpovednosť za riadne vedenie účtovníctva,

• zodpovednosť za vyúčtovanie účelových prostriedkov,

• zabezpečenie komunikácie medzi Sekciou ekonomiky MK SR a DÚ, spracovávanie a plnenie úloh zadávané Sekciou ekonomiky MK SR, vypracovávanie materiálov podľa požiadaviek SE MK SR

• samostatné spracovávanie ekonomickej oblasti pre rozbory hospodárenia organizácie,
• vypracovávanie podkladových materiálov riadnej a mimoriadnej inventarizácie majetku organizácie a kontrola ich plnenia, ako aj stavu a spôsobu ochrany majetku organizácie,
• zodpovednosť za riadnu úschovu písomností informačnej sústavy a zodpovednosť za riadne dodržiavanie predpisov, súvisiacich s úschovou písomností, týkajúcich sa ekonomiky DÚ,
• príprava všetkých ekonomických podkladov a informácií pre výročnú správu organizácie
• kontrola dodržiavania zákonov a predpisov pri odmeňovaní zamestnancov, pri autorských zmluvách
• v spolupráci s vedúcou útvaru riaditeľky DÚ (Centra prezentácie a marketingu) zabezpečovanie dodržiavania postupu ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a k tomu určených metodických pokynov MK SR,

• spolupráca s vedúcimi pracovníkmi organizácie pri príprave plánov hlavných úloh, návrhov rozpočtu pre jednotlivé útvary a jednotlivé aktivity organizácie a metodické usmerňovanie ich garantov v oblasti hospodársko-ekonomickej,

• oprávnenie vykonávať dispozičné a poukazovacie právo s prostriedkami organizácie v zmysle platných predpisov,

• zabezpečovanie ekonomických informácií pre potreby riadenia organizácie, nadriadeného orgánu a ostatných organizácií,

• plnenie ďalších úloh na základe poverenia riaditeľky DÚ.

 

Požiadavky na zamestnanca:

• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov ekonomické vedy

• prax na pozícii vedúceho ekonomického útvaru v organizáciách štátnej alebo verejnej správy aspoň 4 roky

• dobrá organizácia a plánovanie práce

• finančná a ekonomická zručnosť, samostatnosť

• znalosť zákonov a predpisov v oblasti podnikových financií a účtovníctva

• vysoká úroveň znalosti  účtovných programov SOFTIP, SAP

• užívateľské znalosti PC: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet

• znalosť anglického jazyka 

 

Pracovné podmienky:

Pracovný čas: od 8:00 do 16:00

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

 

Informácia pre uchádzačov: Záujemcovia môžu zasielať žiadosť o pracovnú pozíciu a svoj životopis na e-mailovú adresu du@theatre.sk alebo na korešpondenčnú adresu Divadelného ústavu (Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava) do 21. 6. 2024. Do žiadosti je potrebné napísať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu na inzerovanú pracovnú pozíciu v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Informácie o sprostredkovaní:

Termín uzávierky žiadostí je 21. 6. 2024 

Predpokladaný termín konkurzu je od  11. 6. 2024

 

Kontaktná osoba: 

PhDr. Diana Selecká 

tel.: 02/20487102

e-mail: diana.selecka@theatre.sk

 

 Všetkým záujemcom vopred ďakujeme!

A
A
A
.