Cena ministerky kultúry SR za rok 2021

Ministerstvo kultúry SR v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia, kreatívneho priemyslu, kultúrneho dedičstva a audiovízie vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na laureátov a laureátky Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2021.  

Ministerka kultúry udeľuje cenu fyzickým osobám – jednotlivcom alebo kolektívom a právnickým osobám (napr. umeleckej inštitúcii, múzeu, galérii, knižnici, kultúrno-osvetovému zariadeniu). Ocenenie je prejavom ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov, múzejných, galerijných, knižničných, kultúrno-osvetových a audiovizuálnych aktivít za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry. Ministerka môže udeliť cenu aj in memoriam.

Písomné návrhy na laureátov je možné posielať v troch kategóriách:

a)     Cena za výnimočný prínos v oblasti umenia (divadlo, tanec, hudba, literatúra, vizuálne umenie, audiovízia, kultúrny a kreatívny priemysel),

b)    Cena za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti (najmä múzeá/galérie, knižnice, kultúrno-osvetové zariadenia),

c)     Cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry.

Návrhy laureátov a laureátok za rok 2021 je možné podať ministerstvu kultúry písomne podľa štatútu ceny. Podrobnosti sú zverejnené v dvoch výzvach na predkladanie návrhov:

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministerky kultúry SR za rok 2021 za umenie a celoživotný prínos v oblasti kultúry s termínom predkladania do 20. marca 2022

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministerky kultúry SR za rok 2021 za kategóriu b) – oblasť kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti s termínom predkladania do 28. februára 2022.

Všetky informácie a formuláre sú zverejnené na webovej stránke: https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/ministerka-kultury/cena-ministerky-kultury-sr/

Nominácie v jednotlivých kategóriách každoročne posudzuje odborná porota. Autorom umeleckého diela, ktoré je symbolom ceny, je významný slovenský maliar špecializujúci sa na prácu so sklom, Palo Macho. Ceny ministerky kultúry SR sa udelia na prelome leta a jesene 2022.

Ocenenie bolo v minulom roku udelené Ľubici Čekovskej, Sláve Daubnerovej, Vladimírovi Predmerskému, Dušanovi Mitanovi (in memoriam), Jane Bahurinskej, Edite Gruberovej, Stredoslovenskej galérii, Hornozemplínskemu osvetovému stredisku a Krajskej knižnici v Žiline.

A
A
A
.