PREZENTÁCIA PUBLIKÁCIE | Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla

pozánka bábkového divadla

V rámci III. ročníka Letodivov sa uskutoční v záhrade Bratislavského bábkového divadla prezentácia publikácie Divadelného ústavu s účasťou Vladimíra Predmerského a tvorcov publikácie: Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla.

Autori štúdií: Miroslav Ballay, Lenka Dzadíková, Ida Hledíková-Polívková, Juraj Hubinák, Dagmar Inštitorisová, Elena Knopová, Mišo Kováč Adamov, Barbora Krajč Zamišková, Vladimír Predmerský, Ľubomír Šárik, Vladimír Štefko, Pavel Uher, Dominika Zaťková
Recenzenti: Mgr. Nina Malíková, prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc.
Grafický dizajn a zalomenie: Nora Nosterská

V plejáde autorov textov pre bábkové divadlo, ktorých predstavuje táto kniha, sa tak stretávajú tí, ktorí písali „univerzálne“ hry, po desaťročia hrané divadlami nielen na Slovensku, s autormi, ktorých doménou ani nie je dramatická, lež epická literatúra, a svoje dramatické texty vytvárali v tesnej spolupráci s divadelnými dramaturgmi a režisérmi.

Vývoj slovenskej bábkovej hry od 19. storočia až po súčasnosť sa v tejto knihe skúma z niekoľkých strán a pohľadov. Dvadsaťtri kapitol je venovaných tak jednotlivým významným dramatickým autorom, ako aj syntetickým pohľadom na celé vývinové etapy slovenského bábkarstva.
Veľkoryso poňatý prehľad zahŕňa najmä dramatické texty, no nemôže celkom obísť ani ich významné scénické predvedenia. Najmä v prípadoch, keď je autor textu zároveň jeho režisérom a daný text už v svojej písanej podobe zahŕňa množstvo pokynov konkrétnym hercom či scénickému výtvarníkovi.

Vstup na podujatie je možný len na pozvánku. Pre obmedzenú kapacitu sály prosíme, aby ste potvrdili svoju účasť telefonicky: +421 2 2048 7103 alebo prostredníctvom e-mailu: R. S. V. P.: Jana Dugasová, jana.dugasova@theatre.sk, +421 918 838 761

A
A
A