Antropo(s)céna: Udržateľnosť a cirkulárny model v divadelnej prevádzke

Centrum výskumu a vzdelávania v divadle Divadelného ústavu 
(v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky a slovenskými divadlami)

Na konci decembra sme vyhodnocovali čiastočné výsledky prieskumu venovaného environmentálnej udržateľnosti a cirkulárnym riešeniam v divadle. 
Dotazník rozoslaný divadlám sa zameriaval na otázky, ako vnímajú vlastný dopad na prostredie, aké aktivity v tomto zmysle realizovali, čo plánujú a čo neplánujú. Nazbierané dáta tvoria predpoklad pre pripravovanú príručku/manuál udržateľnejšieho fungovania, ktorý vznikne na pôde Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a môže divadlám uľahčiť stať sa zelenšími. 
Zo zozbieraných údajov sme pripravili krátky prehľad, pretože väčšina zo vzorky divadiel, ktoré na dotazník reagovali, otázky minimalizácie uhlíkovej stopy a šetrenia zdrojmi vníma ako prirodzenú vec. Dôvody sú ekologické aj ekonomické. 
Do výskumu sa doteraz zapojilo 19 divadiel  – zriaďovaných aj nezriaďovaných – krajských, mestských aj nezávislých. Ďalšie dve veľké divadlá participáciu prisľúbili a v súčasnosti pracujú na dodaní materiálov. V prípade veľkých divadiel si vyplnenie dotazníka vyžaduje súčinnosť viacerých oddelení či sekcií. Otázky sa zameriavajú na celé fungovanie divadla, orientujú sa na prevádzkové procesy, správu a fungovanie budovy, tvorbu a výrobu, zneškodňovanie použitých vecí a materiálov aj dramaturgické rozhodnutia. 
Partnerom výskumu je aj Slovenské národné divadlo, ktoré expertkám z INCIEN-u umožnilo prakticky nahliadnuť do zákulisia – do štruktúry fungovania, priebehu tvorby, denných rutín aj do výroby v Umelecko-dekoračných dielňach.

Detailnejšie výsledky prinášame v pracovnej správe Niekoľko zistení z dotazníkového výskumu venovaného udržateľnosti a cirkulárnym riešeniam v Slovenskom divadle. Správu nájdete TU.
Stručné zhrnutie ponúkame tu: 
•    Subjekty sídliace v budove aj tie bez trvalého sídla vnímajú ako najzásadnejší problém technický stav budov a tiež spotrebu pri každodennej prevádzke;
•    Medzi dopadom veľkých zriaďovaných divadiel a malých zriaďovaných i nezriaďovaných divadiel je veľký rozdiel. Popri prevádzke budovy rôzne formy vplyvu zanechávajú administratíva, prevádzka, tvorba, výroba aj odpadové hospodárstvo inscenácií po derniére; 
•    Pravidelne subvencované divadlá so zriaďovateľom aj nepravidelne subvencované nemôžu riešiť zásadné otázky samostatne – nemajú vplyv a dosah, limitujú ich aj ľudské a finančné kapacity; 
•    V súlade s environmentálnym hľadiskom nie sú podľa divadiel najmä praxe ako: objednávanie i dovoz vecí a kostýmov zo zahraničia, nevyhnutná spotreba jednorazových materiálov, nemožnosť efektívne recyklovať, nutnosť vyhadzovať veci z hľadiska skladových aj legislatívnych obmedzení a podobne;
•    Panuje všeobecná zhoda, že tejto téme sa treba venovať, aj keď pri bežnom fungovaní je ťažké ju uprednostňovať na úkor iných problematík.
Za najväčšie obmedzenia pre napredovanie v tejto problematike divadlá zhodne označujú financie (76 %), nedostatočnú personálnu (70 %) a potom časovú (35 %) kapacitu, ako aj nejasnú či nedostatočnú legislatívu (35 %).
Napriek tomu: 
•    80 % divadiel v dotazníku uviedlo, že zaviedli alebo realizujú niektoré jednoduchšie environmentálne opatrenia;
•    75 % divadiel z dotazníku sa snaží dlhodobo obmedziť využívanie energií; okrem tých, čo už rôzne opatrenia zaviedli, ďalších 30 % zo vzorky respondentov chystá konkrétny plán, ako realizovať udržateľné riešenia budovy a 11 % percent je takejto zmene potenciálne naklonených;
•    30 % už požiadalo v otázke ekologizácie o istú formu dotácie z grantu, 11 % plánuje žiadať.

Pre ďalšie informácie o výskume a jeho pokračovaní kontaktujte koordinátora projektu Antropo(s)céna:

Mgr. Mgr. art. Milo Juráni, PhD. 
+421 2 204 878 03
+421 908 731 413
miloslav.jurani@theatre.sk

A
A
A
.