Výzva na podávanie príspevkov DIVADLO V EXILE

Medzinárodná konferencia

Festival Nová dráma/New Drama 2023

Nová dráma konferencia

Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským centrom AICT vyhlasujú výzvu na podávanie príspevkov DIVADLO V EXILE. Vybrané príspevky odznejú na medzinárodnej konferencii DIVADLO V EXILE na Festivale Nová dráma/New Drama 2023 v dňoch 18. – 19. máj 2023 a stanú sa aj súčasťou dvojjazyčného recenzovaného zborníka.

Východiská:

Vojna na Ukrajine, autoritatívne politické režimy v Bielorusku, Rusku i v iných krajinách sveta obmedzujú umelcov v slobode a tvorbe. Odpoveďou môže byť vnútorný exil – otvorená revolta, boj proti režimu alebo, naopak, úplné stiahnutie sa do úzadia, a tak isto vonkajší exil – emigrácia, exil a tvorba v slobodných demokraciách. Boj s politickým režimom, prenasledovanie, opustenie svojej rodnej krajiny, strata zázemia, adaptovanie sa na nové životné podmienky a ďalšie problémy spojené s exilom spôsobujú mnoho tráum a stavajú emigrantov pred ťažké životné, profesijné a umelecké rozhodnutia. Žiaľ, ako v minulosti, tak aj dnes musia umelci čeliť týmto problémom.

Na druhej strane, emigrácia a exil už nemusia znamenať len vynútenú reakciu na nepriaznivú vojnovú, ekonomickú či politickú situáciu v danej krajine. V časoch globalizácie a multikulturalizmu a v kontexte divadla a umenia naberá slovo exil celkom nové významy. Možnosť dobrovoľného exilu, či už vnútorného, alebo vonkajšieho, môže pre umelcov znamenať príležitosť objavovať, prepájať, negovať či transformovať umelecké tradície domovskej krajiny s krajinou exilu. Dobrovoľný exil a globálna migrácia sa dajú chápať ako jeden z fenoménov, ktoré ovplyvňujú súčasnú podobu divadla.

Na lokálnej úrovni chápeme exil ako možnosť oslobodiť sa a dištancovať sa od zabehnutých umeleckých foriem a prúdov, ako presun divadla z centra na perifériu či ako presun z kamenných divadiel do rôznych industriálnych a nedivadelných priestorov.

Medzinárodná konferencia si kladie za cieľ otvoriť diskusiu a mapovať ako historický, tak aj súčasný kontext divadla a dramatickej tvorby v exile a rovnako prehĺbiť a definovať súčasný stav divadla v globalizovanom svete.

Zaujímame sa predovšetkým o príspevky zaoberajúce sa nasledujúcimi oblasťami výskumu z najrôznejších uhľov pohľadu, ako teoretických, tak aj vychádzajúcich z umeleckej praxe:

 • Divadelné osobnosti, tvorcovia a skupiny, ktoré tvorili alebo tvoria v exile;
 • Vplyv divadelných tvorcov na krajinu exilu a naopak;
 • Dobrovoľný a nedobrovoľný umelecký exil;
 • Interkultúrne vplyvy;
 • Tradície v novom kultúrnom kontexte;
 • Vlastná skúsenosť s umeleckou tvorbou v exile;
 • Spolupráca s autormi v exile;
 • Divadlá na periférii.

Prihlasovanie konferenčných príspevkov:

 • Abstrakty konferenčných príspevkov (max. 1 000 znakov) spolu s krátkym životopisom autora zasielajte do 15. januára 2023 na emailovú adresu: jakub.mudrak@theatre.sk
 • O konečnom výbere konferenčných príspevkov rozhodne Vedecký výbor konferencie do 15. februára 2023.
 • Hotové konferenčné príspevky treba odovzdať do 15. mája 2023.
 • Finálne verzie príspevkov treba odovzdať do 30. júna 2023.
 • Vybrané konferenčné príspevky (rozsah max. 15 – 20 normostrán) sa stanú súčasťou dvojjazyčného recenzovaného zborníka s plánovaným vydaním v roku 2024.
 • Organizátori konferencie zabezpečujú pre zahraničných hostí ubytovanie na 3 až 4 noci a podľa reálnych možností aj príspevok na cestovné náklady.

Vedecký výbor:

Mgr. Dária Fojtíková Fehérová, PhD., vedúca Centra výskumu a vzdelávania v divadle, Divadelný ústav
Mgr. Mgr. art Miloslav Juráni, PhD., teatrológ
doc. Vladislava Fekete, ArtD., riaditeľka Divadelného ústavu
Mgr. Michaela Mojžišová, PhD., teatrologička, Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV a predsedníčka Slovenského centra AICT

 

Prípravný výbor:

Mgr. art. Jakub Mudrák, ArtD., projektový manažér
Mgr. art. Dušan Poliščák
Mgr. art. Anna Šoltýsová

V prípade otázok kontaktujte Mgr. art. Jakuba Mudráka, ArtD.: jakub.mudrak@theatre.sk

 

DU

 

MK  Divadelný ústav je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

 

SAICT   ND   Štúdio 12

A
A
A
.