Bienále divadelnej fotografie 2022 predĺženie termínu

Predĺžili sme termín uzávierky súťaže Bienále divadelnej fotografie, a to do 15. Júla 2022.

Dávame do pozornosti ceny

 • odmenený fotograf v kategórii Grand Prix získa odmenu vo výške 1000 €, ako aj možnosť samostatnej výstavy v organizácii Divadelného ústavu.
 • Druhé a tretie miesto je odmenené vecnou cenou.

 

bienále

Vyhlasovateľ a organizátor

Bienále divadelnej fotografie (ďalej len Bienále) vyhlasuje a organizuje Divadelný ústav (ďalej len Vyhlasovateľ). Partnerom súťaže je Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Bienále je súťažné, jeho výsledky sa budú prezentovať verejnosti na slávnostnej vernisáži.

Ciele                                                                                                                                                           

Cieľom Bienále divadelnej fotografie je podpora divadelnej fotografie a jej tvorcov. Prezentáciou fotografických diel v oblasti divadelníctva sa zviditeľní táto oblasť tvorby a vytvorí sa prostredie na odbornú konfrontáciu. Študentská sekcia vytvorí predpoklad na významné formovanie tohto segmentu divadelnej dokumentácie pre budúcnosť. Výstava vytvorí prehľadné vizuálne svedectvo o divadelnej produkcii na Slovensku.                                                   

Účastníci                                                                                                                                                    

Bienále je otvorené všetkým profesionálnym fotografom pôsobiacim na Slovensku, ktorí vo svojej tvorbe reflektujú slovenské divadlo vo všetkých jeho podobách a formách (umelecká fotografia, dokumentárna fotografia, novinárska fotografia). Špeciálnu sekciu tvorí študentská divadelná fotografia pre študentov konzervatórií a vysokých škôl (organizátori sekcie sú Divadelný ústav, Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave).                      

Podmienky

 • každý ročník Bienále bude prezentovať fotografie z inscenácií profesionálnych divadiel na Slovensku za obdobie ostatných dvoch divadelných sezón; v roku 2022 budú akceptované diela od sezóny 2018/2019 do sezóny 2021/2022;
 • každý účastník Bienále sa môže prezentovať: 
  1. jednou až troma inscenáciami (jednotlivými fotografiami, respektíve sériami)
  2. sériou divadelných portrétov (inscenačných aj civilných)
  3. dokumentárnou sériou (divadelné zákulisie, príprava inscenácie, divadelná architektúra, divadelné festivaly, divadelné podujatia, dokument o divadelnej osobnosti, divadelné zájazdy, workshopy...);
 • maximálny počet fotografií z jednej inscenácie je šesť (6);
 • maximálny počet fotografií divadelných portrétov je šesť (6);
 • maximálny počet fotografií divadelného dokumentu je šesť až deväť (6 – 9);
 • každý účastník si môže vybrať ľubovoľný počet kategórií, do ktorých prihlási svoje dielo (inscenačná fotografia, portrétová fotografia, dokumentárna fotografia);
 • požadovaný formát fotografie je 30 x 40 cm;
 • fotografie treba dodať aj v elektronickej podobe v rozlíšení minimálne 300 dpi;
 • každá prezentovaná inscenácia a divadelný portrét musí byť identifikovaná/ý v rozsahu: divadlo, autor predlohy, názov inscenácie, režisér, dátum premiéry, herci;
 • hodnotiaca komisia odporučí fotografie, ktoré sa budú prezentovať formou výstavy; nebudú sa brať do úvahy fotografie, ktoré nedodržali technické parametre: formát a popisky;
 • každý účastník Bienále priloží kontakty – kompletnú poštovú adresu, telefón, e-mail a štruktúrovaný životopis s prihliadnutím na umeleckú prax: samostatné a kolektívne výstavy, ocenenia;
 • fotografie po skončení Bienále zostávajú majetkom Divadelného ústavu;
 • autor vyhlasuje, že v prípade súťažnej fotografie, na ktorej je zobrazená osoba/osoby, disponuje jej/ich súhlasom na zverejnenie v zmysle Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších predpisov § 11 Ochrana osobnosti. V prípade, ak autor nemá takýto súhlas (respektíve súhlas divadla), je si vedomý skutočnosti, že všetku zodpovednosť za škodu znáša sám v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky;
 • autor diela momentom jeho postúpenia do Bienále udeľuje Vyhlasovateľovi bezodplatný súhlas na verejné vystavenie fotografií na výstavách Vyhlasovateľa, ako aj bezodplatný súhlas na vyhotovenie fotografickej formy súťažného diela, verejné rozširovanie a vystavenie jeho rozmnoženín akýmkoľvek spôsobom, zaradenie rozmnoženiny fotografie v akejkoľvek podobe do súborného diela, verejné vystavenie fotografie a jej verejný prenos; udelená licencia je výhradná a časovo a miestne neobmedzená.

Termíny

Vyhlásenie Bienále:                                                Uzávierka Bienále:

15. februára daného kalendárneho roku                 15. júlka daného kalendárneho roku

Vernisáž s vyhlásením laureátov:                           Samostatná výstava laureáta:

jeseň daného kalendárneho roku                            nasledujúceho roku

Hodnotenie

 • hodnotiaca komisia bude zložená z profesionálnych fotografov, výtvarníkov a divadelníkov;
 • každý člen hodnotiacej komisie zhodnotí všetky prijaté fotografické diela;
 • víťaznou sa stane fotografia (respektíve séria), ktorá získa najviac hlasov členov hodnotiacej komisie;
 • pri hodnotení sa budú brať do úvahy technické a umelecké kritériá;
 • hodnotenie je bodové;
 • členovia hodnotiacej komisie získajú za svoju prácu honorár vo výške 200 €.

Ceny

 • cenu Grand Prix Bienále divadelnej fotografie získa fotograf za jednu prácu (respektíve sériu);
 • odmenený fotograf v kategórii Grand Prix získa odmenu vo výške 1000 €, ako aj možnosť samostatnej výstavy v organizácii Divadelného ústavu.
 • Druhé a tretie miesto je odmenené vecnou cenou.

Odovzdanie prác

Vytlačené fotografie v požadovanom formáte posielať v obálke alebo osobne zaniesť na adresu:

Divadelný ústav
„Bienále divadelnej fotografie“
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
Slovenská republika

Prihláška na stiahnutie:

Úpravy Štatútu   

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu tohto štatútu podľa vlastného uváženia, najmä v prípade, ak by Vyhlasovateľ nemohol dodržať cieľ špecifikovaný v tomto štatúte. Zmenu štatútu a podmienok Bienále organizátor zverejní v dostatočnom časovom predstihu a v súvislosti s týmito zmenami aj ich dôvod, a to na internetovej stránke Divadelného ústavu: www.theatre.sk.

Účinnosť štatútu 

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 1. 2. 2022.
Osoby, ktoré sa zúčastnia Bienále, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou štatútu, a to svojím podpisom na prihláške, ktorá je súčasťou štatútu.

V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré by vznikli v súvislosti s Bienále, sa tieto budú riešiť rozhodnutím Vyhlasovateľa Bienále.

V Bratislave, 15. 2. 2022

Mgr. art Vladislava Fekete, ArtD.
riaditeľka Divadelného ústavu.

 

Pre viac informácii kontaktujte: 

Mgr. art. Zuzana Poliščák Šnircová
Projektová manažérka výstav
Tel.: +421 2 20487505
Mobil: +421 905 605 909
E-mail: zuzana.snircova@theatre.sk

V prípade ďalších doplňujúcich otázok je vám k dispozícii PR Divadelného ústavu :

Ing. Jana Dugasová
Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava
Tel. +421 2 2048 7106
Mobil: +421 918 838 761
E-mail: jana.dugasova@theatre.sk

A
A
A
.