Výskumné projekty

Súčasní režiséri Slovenska

V rámci projektu Súčasní režiséri Slovenska sa pracovníci Centra výskumu divadla zamerali na oblasť súčasnej slovenskej réžie. Iniciatíva projektu vyšla najmä z absentujúceho komplexného zmapovania výsledkov umeleckej činnosti našich súčasných režisérok a režisérov, a tiež z úsilia o preklenutie ruptúr v prezentácii ich tvorby doma i v zahraničí.

Panoramatická reflexia tvorby slovenských režisérok a režisérov dostala v prvej fáze projektu podobu dvojjazyčného reprezentačného on-line katalógu, ktorý vznikol v rámci aktivít Divadelného ústavu zameraných na výskum scénických umení a predstavovanie divadelného umenia širokej verejnosti. Virtuálny katalóg Súčasní režiséri Slovenska zachytáva tvorbu dvadsiatich umelcov prostredníctvom profilov, ktoré okrem základného textu obsahujú aj množstvo fotografií a audiovizuálnych materiálov (krátkych videí z inscenácií). Tento katalóg je verejnosti prístupný v slovenskom a anglickom jazyku na stránkach: www.theatre.sk/projekty/sucasni-reziseri-slovenska a  www.theatre.sk/en/projects/contemporary-slovak-directors.

V druhej fáze projektu dostal on-line katalóg súčasných slovenských režisérok a režisérov printovú podobu a bol transformovaný na DVD nosič (v anglickom jazyku).

Projekt Súčasní režiséri Slovenska zachytáva tvorbu slovenských režisérok a režisérov do divadelnej sezóny 2016/2017. Virtuálny katalóg však bude postupne aktualizovaný a dopĺňaný ďalšími profilmi predstaviteľov súčasnej slovenskej divadelnej réžie.

 

Slovník divadelných kritikov

Ambíciou výskumno-publikačného projektu Slovník divadelných kritikov je priniesť prostredníctvom menných encyklopedických hesiel informácie o osobnostiach spätých s existenciou divadelnej kritiky a publicistiky na Slovensku.

Cieľom projektu je vytvorenie encyklopedického súboru menných hesiel – slovníka divadelných kritikov a publicistov, určeného odbornej i širokej verejnosti, pričom konečná encyklopedická publikácia by mala obsiahnuť okolo 200 menných hesiel v abecednom poradí.

Centrum výskumu divadla v súčasnosti koordinuje vznik elektronickej verzie slovníka, ktorý bude následne zverejnený na webovej stránke Divadelného ústavu, zatiaľ čo výsledkom niekoľkoročného výskumu bude napokon printová podoba slovníka.

Vďaka širokému záberu a horizontálnemu členeniu by sa mal stať slovník užitočnou pomôckou pre všetkých, ktorí pracujú s divadelnými recenziami a kritikami ako s dôležitým primárnym zdrojom informácií vo vedeckom bádaní.

 

Prítomnosť divadelnej minulosti

V rámci projektu Prítomnosť divadelnej minulosti pripravuje Centrum výskumu divadla cyklus interaktívnych multimediálnych DVD nosičov, cieľom ktorých je sprostredkúvať modernou a atraktívnou formou divadelnú minulosť čo najširšiemu okruhu záujemcov. Na pozadí inscenácií, ktoré závažnou mierou zasiahli do divadelnej histórie, prezentuje pracovisko bohatstvo archívnych, múzejných a dokumentačných fondov a zbierok Divadelného ústavu, ako aj spôsoby uchovávania divadelnej minulosti.

Cieľom projektu je sprostredkovať verejnosti čo najviac dostupných poznatkov o divadle a jeho dobe, ako aj výsledky teatrologických skúmaní na pozadí modelových inscenácií.

Až doposiaľ vznikli v rámci projektu tri interaktívne DVD nosiče Herodes a Herodias (2013), Les(2014) a Bačova žena (2017), v ktorých pracovníci Centra výskumu divadla skompletizovali archívne materiály o všetkých slovenských profesionálnych inscenáciách Hviezdoslavovej tragédie, Ostrovského spoločenskej komédie a Stodolovej drámy.

V súčasnosti na pracovisku prebieha systematický výskum zameraný na prípravu v poradí štvrtého interaktívneho DVD nosiča s názvom Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, ktorý má ambíciu podať širokému spektru záujemcov doposiaľ najucelenejší obraz o javiskových podobách veselohry Jána Palárika.

 

Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla

Ambíciou projektu s názvom Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla je poukázať na obdivuhodné výsledky slovenských inscenátorov prostredníctvom toho najlepšieho, čo vzniklo počas storočnice slovenského divadelníctva v našich  profesionálnych divadlách.

Cieľom projektu je analyzovať, opísať a predstaviť profilové inscenácie, ktoré na základe ideovo-estetických zreteľov považujeme za najkvalitnejšie a najprínosnejšie pre celkový vývin slovenského profesionálneho divadelníctva.

Zámerom Centra výskumu divadla je obsiahnuť to najlepšie z každého divadelného druhu, žánru a oblasti – činohry, opery, baletu, bábkového divadla, pantomímy, súčasného tanca, muzikálu. Východiskom je snaha o zachytenie inscenácií, ktoré rezonovali nielen v dobe svojho vzniku, ale ktoré zanechali trvalé hodnoty v dejinách nášho dramatického umenia aj dlho po svojej derniére.

Zlatú kolekciu slovenského profesionálneho divadla nájdete na https://zlatakolekcia.theatre.sk/.

 

Reclaimed Avant-garde

Medzinárodný projekt Reclaimed Avant-garde organizuje a zastrešuje Instytut teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego (Divadelný inštitút Zbigniewa Raszewského) vo Varšave.

Do projektu sú okrem Divadelného ústavu zapojené tiež teatrologické a umenovedné inštitúcie z krajín strednej, východnej a južnej Európy (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Litva, Lotyšsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bulharsko).

Cieľom medzinárodného projektu je preskúmať a predstaviť európske avantgardné tendencie v divadelnom umení prvej polovice 20. storočia a zvýšiť tak povedomie teoretikov a divadelníkov o avantgardných umeleckých konceptoch a prúdeniach v našom geokultúrnom priestore v danom období. Ide o obdobie tzv. historickej avantgardy prvých desaťročí 20. storočia, približne ohraničené rokom 1939, ktoré okrem dobre známych západných a ruských avantgárd prinieslo nové uvažovanie o divadelnom umení aj v lokálnom aspekte.

 

Súčasný slovenský tanec

Výskum najmladších dejín tanečného umenia na Slovensku je motivovaný najmä úsilím preskúmať a archivovať obdobie formovania súčasnej tanečnej scény.

V spolupráci s Oddelením divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie Divadelného ústavu prebieha dopĺňanie zbierkových fondov materiálom, ktorý mapuje novšie dejiny tanca na Slovensku. Ide najmä o videozáznamy, fotografie a tlačové propagačné materiály. Zároveň pokračuje dopĺňanie a korigovanie informácií v existujúcich registroch podľa zjednotenej terminológie, ako aj vytváranie samostatného uceleného registra tvorby tanečných tvorcov po roku 1991 – najmä tých, ktorí svoje diela prezentovali a vytvorili mimo repertoárových divadiel.

Vďaka spolupráci s platformou PLaST (Platforma pre súčasný tanec) sa darí získavať údaje z mapovania stavu, financovania a podmienok pre súčasnú tanečnú tvorbu za obdobie 2010 – 2018.

 

Fond slovenských umelcov pôsobiacich v zahraničí

V rámci projektu Fond slovenských umelcov pôsobiacich v zahraničí Centrum výskumu divadla pripravuje a kompletizuje podklady pre profilový výskum tvorby a interpretačného pôsobenia slovenských tanečných umelcov v zahraničí s paralelným reflektovaním ich pôsobenia na Slovensku.

Tento projekt zahŕňa viacero okruhov. Jedným z nich je tvorba tanečnej skupiny Les SlovaKs pôsobiacej v Bruseli. Členovia tejto skupiny (Anton Lachký, Peter Jaško, Milan Herich, Martin Kilvády, Milan Tomášik) sa v súčasnosti venujú aj vlastnej umeleckej tvorbe s celosvetovou pôsobnosťou. V rámci projektu je reflektovaná jednak ich umelecká činnosť v rámci skupiny Les SlovaKs a zároveň má každý z umelcov vytvorený vlastný umelecký profil, zachytávajúci ich samostatné tvorivé a interpretačné aktivity v celosvetovom meradle.

Ďalším okruhom projektu je reflexia tvorby Pavla Zuštiaka, ktorý v súčasnosti pôsobí v New Yorku.

V rámci projektu boli doposiaľ vypracované taktiež základné profily nasledujúcich predstaviteľov súčasného tanca: Peter Šavel – Brusel; Lívia Balážová – Brusel, Costa Rica; Eva Klimáčková – Paríž, Riga; Jana Tereková – Paríž; Tomáš Danielis – Graz, Brusel, Moskva; Michaela Hulvejová – Linz; Jozef Fruček – Atény; Peter Mika – Palamos; Soňa Ferienčíková – Praha; Lucia Kašiarová – Praha; Zdenka Sviteková – Praha; Anna Caunerová-Línová – Praha; Mirka Mechelová – Ostrava; Viliam Dočolomanský – Praha; Andrej Petrovič – Londýn.

Rovnako boli vytvorené profily baletných umelcov pôsobiacich na popredných európsky baletných scénach: Nina Poláková – Viedeň; Roman Lazík – Viedeň; Roman Nowitzki – Stuttgart; Mário Radačovský – Haag, Praha, Montreal, Bratislava, Brno; Lukáš Timulák – Monte Carlo, Amsterdam; Natália Horečná – Haag, Hamburg, Rotterdam, Košice, Bratislava SND; Jozef Varga – Amsterdam; Michal Zabavík – Graz; Martin Blahuta – Praha, Mníchov, Zaragoza, Haag; Boris Nahálka – Viseu (Portugalsko); Jozef Goga – Berlín; Thomas Shramek – Montreal.

Tieto umelecké profily mapujú interpretačné a pedagogické pôsobenie, ako i autorskú tvorbu slovenských tanečných umelcov v zahraničí a sú priebežne aktualizované a dopĺňané o nové odborné a dokumentačné materiály. Poskytujú tiež základný obraz uplatnenia našich tanečníkov a choreografov v špičkovom zahraničnom divadelnom prostredí a ich výrazného vplyvu na profesionálnu európsku tanečnú scénu.

A
A
A