Výzva na predkladanie edičných návrhov

Divadelný ústav vyzýva na predkladanie edičných návrhov na vydanie publikácií v kategóriách:

1. Pôvodná teatrologická publikácia – edície Slovenské divadlo, Osobnosti, Teória v pohybe
2. Prekladová teatrologická publikácia – edície Svetové divadlo, Svetová dráma – antológie, Nová dráma/New Drama, Vreckovky

Návrhy posielajte najneskôr do 13. 11. 2020

Oprávnení žiadatelia: absolventi VŠ umeleckých smerov, humanitných odborov (VŠMU Bratislava, AU Banská Bystrica, Filozofická fakulta UK, Filozofická fakulta UPJŠ, Filozofická fakulta UCM v Trnave, Filozofická fakulta TU, Filozofická fakulta UKF, Filozofická fakulta PU a podobne).

Žiadosť o dotáciu musí obsahovať:

1. vyplnený návrhový list
2. štruktúru diela, obsah a minimálne 30 strán diela v elektronickej podobe (na CD alebo e-mailom na adresu:
edicne@theatre.sk)

Doručenie žiadosti:

Žiadosť vrátane príloh musí byť doručená osobne, poštou alebo elektronicky na adresu:
Divadelný ústav
Oddelenie edičnej činnosti
Jakubovo námestie 12
813 57 Bratislava
Tel.: 02 204 87 400
E-mail:
edicne@theatre.sk

 

A
A
A