Špeciálna knižnica Divadelného ústavu

Vážení čitatelia,

v súvislosti s prevenciou ochorenia COVID-19 bude Knižnica Divadelného ústavu sprístupnená verejnosti v obmedzenom režime od 12. mája 2020, a to každý utorok a štvrtok od 9:00 do 15:00 hod.

Hygienické opatrenia pre návštevníkov Knižnice Divadelného ústavu:

  1. Návšteva Knižnice Divadelného ústavu je možná len na základe dopredu dohovoreného dňa, presného času návštevy Knižnice a dopredu doručeného zoznamu knižničných dokumentov, pričom maximálny počet kníh na jednu výpožičku je 5.
  2. Pred príchodom do Knižnice je každý návštevník povinný vyplniť dotazník, resp. čestné vyhlásenie návštevníka o svojom zdravotnom stave, ktoré je k dispozícii TU.
  3. Každý návštevník je povinný si na vrátnici budovy vydezinfikovať ruky.
  4. Každý návštevník je povinný nosiť a mať na sebe po celú dobu zotrvávania v budove ochranné rúško. Ak osoba nedisponuje vlastným ochranným rúškom, je povinná si ochranné rúško zakúpiť na sekretariáte Divadelného ústavu.
  5. Pred Knižnicou Divadelného ústavu sa budú nachádzať ochranné rukavice, ktoré je každý návštevník povinní si nasadiť pred manipuláciou s knihami a inými knižničnými dokumentmi.
  6. Každý návštevník je pred poskytnutím knižničných služieb povinný podrobiť sa meraniu teploty, ktoré vykonáva zamestnankyňa knižnice.
  7. Pri odchode z Knižnice návštevník odhodí ochranné rukavice do zbernej nádoby  určenej na tieto účely a označenej „Odpad - ochranné rukavice“, ktorá bude umiestnená pred Knižnicou.

Pre výpožičku a vrátenie kníh je nutné dodržať nasledovný postup:

  1. Pri návšteve knižnice z dôvodu vypožičania i vrátenia dokumentov je nutné priniesť vyplnený Dotazník návštevníka pred vstupom do knižnice.
  2. Pred návštevou knižnice z dôvodu vypožičania i vrátenia dokumentov je nutné dohodnúť si presný termín návštevy, a to cez e-mailovú adresu kniznica@theatre.sk alebo na tel. č. 02/204 87 301
  3. Pre vypožičanie dokumentov je nutné zaslať presný zoznam dokumentov aj so signatúrami dokumentov, ktoré nájdete v našom on-line katalógu http://lib.theatre.sk/katalog/l.dll?htm~baze.htm. Prosíme vypísať všetky dostupné signatúry a následne zoznam zaslať na e-mailovú adresu kniznica@theatre.sk alebo zavolať na tel. č. 02/204 87 301. Maximálny počet objednaných dokumentov je 5

 

 

 

Knižnica Divadelného ústavu je najväčšia knižnica pre oblasť divadla na Slovensku. Plní funkciu špecializovanej knižnice a svoje knižnično-informačné služby ponúka používateľom, ktorými sú predovšetkým vedecko-výskumní pracovníci, pedagogickí pracovníci, študenti umeleckých škôl, divadelní tvorcovia, ale aj široká laická verejnosť. Ročne zavíta do knižnice viac ako 5 000 návštevníkov.

Základným poslaním knižnice Divadelného ústavu je zhromažďovať, spracovávať, uchovávať a sprístupňovať slovenskú teatrologickú literatúru. Knižnica buduje špecializovaný fond kníh v tlačenej aj elektronickej forme. Disponuje unikátnym fondom slovenskej a zahraničnej odbornej divadelnej literatúry, dramatických textov, literatúry príbuzných humanitných a umeleckých odborov vrátane odborných periodík. Sprístupňovanie knižničných dokumentov sa riadi podľa bádateľského, výpožičného a študijného poriadku jednotlivých odborných pracovísk Divadelného ústavu.

Knižničný fond tvorí viac ako 48 000 knižničných jednotiek. Je rozdelený do samostatných celkov: divadelné hry, odborná divadelná literatúra (aj v cudzích jazykoch), zborníky, literatúra príbuzných odborov a periodiká. Významným akvizičným zdrojom sú knihy z medzinárodnej výmeny. Fond sa okrem systematických nákupov rozrastá aj vďaka darom celých súborov kníh od významných teatrológov, dramatikov a divadelných umelcov. Vzácnou súčasťou fondu sú ucelené knižnice od popredných osobností slovenského divadla – J. Borodáča, K. L. Zachara, J. Jamnického, J. Jaborníka, M. Slivku, M. Porubjaka a ďalších. 

Od roku 2010 knižnica využíva nový knižnično-informačný systém Clavius, ktorý umožňuje skvalitniť poskytované služby, vrátane sprístupnenia online katalógu s rozšírenými možnosťami vyhľadávania.

 

Knižničné fondy: 
kniznica@theatre.sk, 02/20487 301

 

A
A
A