Publikácie Divadelného ústavu

Úvod do divadelnej vedy

Christopher Balme

Publication detail

Publisher
Divadelný ústav, Bratislava
Edition
Svetové divadlo
Year of publication
2018
Number of pages
350
Size
165 x 235 mm, brožovaná väzba
Language
SK
ISBN
978-80-8190-040-2
Price
17,00

Z nemeckého originálu Einführung in die Theaterwissenschaft preložila Jana Wild. Úvod do divadelnej vedy Christophera Balmeho sa v nemeckej jazykovej oblasti etabloval ako štandardné dielo. Prehľadné členenie a hutný výklad umožňujú rýchlu orientáciu a poskytujú presné informácie o ťažiskových pracovných oblastiach divadelnej vedy – vysvetlené sú najdôležitejšie oblasti od dejín a teórie divadla, cez analýzu drám a inscenácií až po javiskovú realizáciu, herecké umenie a výskum recepcie. Pritom sa zohľadňujú aj styčné body s inými disciplínami ako umenoveda, veda o médiách a etnológia. Všetkým záujemcom o divadlo poskytne kniha spoľahlivú orientáciu o aktuálnom stave odbornej diskusie – pričom zohľadňuje aj najnovší vývoj, ako napr. teóriu genderu a performancie, semiotiku alebo postštrukturalizmus. „Náš úvod do divadelnej vedy je rozčlenený na tri časti. Prvú časť – základy divadelnej vedy – tvorí úvod do najdôležitejších pracovných disciplín, a to sú: dejiny divadla, teória divadla a analýza inscenácií, resp. textov. Kapitole I. predchádza krátky výklad o jednotlivých „druhoch divadla“: činohernom, hudobnom, tanečnom a figuratívnom divadle. Druhá časť – divadlo ako komunikačný systém – sprostredkúva základné poznatky o divadelnovednom výskume v oblasti herectva, publika a divadelného priestoru. Ťažisko pritom spočíva väčšmi na výskumných perspektívach a menej na podrobných informáciách k dejinám alebo systematike divadla. Cieľom tretej časti je predstaviť najdôležitejšie pracovné oblasti, v ktorých sa divadelná veda stretáva so susednými disciplínami: vedu o médiách vrátane filmovej a televíznej vedy, umenovedu a etnológiu.“ (Christopher Balme)

Back to all publications
A
A
A
.