Publikácie Divadelného ústavu

ČÍTAŤ DIVADLO

Anne Ubersfeld

Publication detail

Publisher
Divadelný ústav, Bratislava
Edition
Svetové divadlo
Year of publication
2023
Number of pages
392
Size
165 x 235 mm, väzba brožovaná
Language
slovenský
ISBN
978-80-8190-102-7
Price
20,00

Z francúzskych originálov  preložili 
Mária Krasnohorská (Lire le théâtre I, Lire le théâtre II. L'école du spectateur)
Soňa Šimková (Lire le théâtre III. Le dialogue de théâtre)

Návrh obálky, dizajn a zalomenie Ondrej Gavalda
Výber textov a odborná garancia prekladu Soňa Šimková
Úvod k slovenskému vydaniu Soňa Šimková
Odborné teatrologické konzultácie a preklady textov z angličtiny  Zuzana Vajdičková
Preklad textu z taliančiny Mária Krasnohorská

Anne Ubersfeld patrila k zakladajúcim osobnostiam modernej francúzskej teatrológie. Podieľala sa na vybudovaní prvej špecializovanej katedry Études théâltrales, situovanej na Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. Etablovala priekopnícku teoretickú disciplínu, vyznávajúcu komplexnosť pohľadu na predmet výskumu a interdisciplinaritu. Francúzska vedecká obec si pre ňu osvojila pomenovanie semiológia, anglofónny svet prijal názov semiotika. 

Predložená publikácia Lire le théâtre (Čítať divadlo), pozostávajúca z troch dielov I. Čítať divadlo, II. Škola diváka (L´école du spectateur) a III. Divadelný dialóg (Le dialogue de théâtre), predstavuje vo svetovom meradle avantgardnú prácu. Sumarizuje dovtedajší vývoj výskumu semiológie, ale najmä posúva myslenie jednotlivých teoretikov k adekvátnejším záverom. Preto ju domáca i zahraničná kritika hneď prijala ako pedagogický fundament a čitateľsky prístupné zasvätenie milovníkov divadla do intelektuálne rovnocennej reflexie ambicióznych artefaktov.

Čítať divadlo sa považuje za klasický teoretický text, nevyhnutnú súčasť pedagogického portfólia a podnet pre súčasné uvažovanie o divadle.

Odkaz na recenziu: 

04031259Dagmar Inštitorisová.pdf (sav.sk)

 

ANNE UBERSFELD (1918 – 2010)

Anne Ubersfeld nedobrovoľne ukončila štúdium literatúry na prestížnej École normale supérieure v Paríži roku 1940 pre židovský pôvod. Pokúsila sa pokračovať štúdiom práva, no o rok neskôr sa presťahovala do Lyonu, slobodnej zóny. Pridala sa k hnutiu odporu a vstúpila do Komunistickej strany Francúzska (členstvo zrušila r. 1980). Štúdium ukončila roku 1945 diplomovou skúškou z literatúry.

Pedagogicky pôsobila na lýceu v Rouene a neskôr v Paríži na Lýceu Claude Monet. V roku 1963 bola asistentkou na univerzite v Besançone.
Doktorskú prácu o divadelnom diele Victora Huga obhájila pod názvom Kráľ a šašo (Le Roi et le Buffon) v roku 1972.1

Od roku 1973 pedagogicky pôsobila na Université Paris III Sorbonne-Nouvelle ako členka Institut d'Études théâtrales (Inštitút divadelných štúdií), ktorý zakladala spolu s Bernardom Dortom, ďalším popredným teatrológom. 
Roku 1991 odišla do dôchodku a stala sa emeritnou profesorkou na Université Paris III.

V 80. rokoch patrila k najvýznamnejším predstaviteľkám divadelnej semiológie a jej teoretický triptych Lire le théâtre (Čítať divadlo) sa ako priekopnícka práca zaslúžil o etablovanie modernej teatrológie v svetovom meradle. Dnes má pečať klasiky a nestarnúcej učebnice. Anne Ubersfeld milovala živé divadlo a dávala pred akademickou teóriou prednosť analytickým výskumom dramatikov (Molière, Beaumarchais, B.-M. Koltès, P. Claudel, A. Salacrou, M. Vinaver) a režisérov (A. Vitez). Obľubovala romantizmus, predovšetkým
tvorbu V. Huga, ku ktorej sa vracala v doslovoch i v samostatných štúdiách.
Z teoretického hľadiska šikovný pracovný nástroj predstavuje jej malý slovník
Les termes clés de l'analyse du théâtre (Kľúčové pojmy analýzy divadla).

 

1 Jej inšpiratívny prístup k romantickému autorovi zaujal na Slovensku v období nadvlády socialisticko-realistickej metodológie aj Štefana Povchaniča. Ten spomína jej meno v stati K princípom Hugovej dramatiky uverejnenej v slovenskom výbere z Hugových drám, pozri

HUGO, Victor. Drámy. Hernani, Ruy Blas, Kráľ sa zabáva, Mária Tudorová.

Prel. Peter Štilicha a Štefan Povchanič. Bratislava : Tatran, 1985, s. 486.

 

Back to all publications
A
A
A
.