Hľadáme projektového manažéra/manažérku

Divadelný ústav vyhlasuje konkurz na pracovnú pozíciu:

Projektový manažér 

Termín nástupu: 1. augusta 2023

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, na dobu určitú 

Počet mesiacov: 12

Miesto práce: Bratislava

Ponúkaný plat: 1 250 EUR/mesiac (brutto). Ďalšie odmeny podľa tarifných tabuliek v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa kvalifikačných predpokladov, dosiahnutého vzdelania, praxe a osobného ohodnotenia.

Náplň práce: 

* Koordinácia a príprava konkrétnych odborných podujatí, akými sú domáce a medzinárodné konferencie, kolokviá, semináre, workshopy, diskusie – vo všetkých aktuálnych formách (prezenčná, on-line a hybridná).
* Zabezpečenie výroby informačných, PR a reklamných materiálov k zvereným projektom a zabezpečenie distribúcie tlačových materiálov.
* Tvorba a zabezpečenie foto a videodokumentácie jednotlivých podujatí.
* Koordinácia medzinárodnej konferencie v rámci festivalu Nová dráma/New Drama
* Koordinácia interných a externých odborníkov, účastníkov uvedených podujatí – priebežne, počas celého roka.
* Participácia na ostatných odborných projektoch Divadelného ústavu, najmä v súvislosti s výskumom a vzdelávaním – aplikovanie v praxi.
 Participácia, tvorba a koordinácia projektov, ktoré súvisia s audiovizuálnou formou prezentácie – Kniha mesiaca (video prezentácia vybranej publikácie Divadelného ústavu), podcast Divadelného ústavu Tu a teraz! a ďalšie.
* Koordinácia a komunikácia projektov v súčinnosti s ostatnými centrami DÚ.
* Organizovanie a zabezpečovanie návštevníckej prevádzky v kultúrnych zariadeniach a na kultúrnych podujatiach.
* Vypracovanie podkladov na propagačné a marketingové účely v súvislosti so zverenými projektmi.
* Tvorba umelecko-akustickej zložky alebo umelecko-vizuálnej zložky umeleckého diela so zodpovednosťou za umeleckú úroveň a technickú úroveň.
* Koordinácia, napĺňanie a aktualizácia webových stránok, alebo podstránok zverených projektov na stránke DÚ (napr. Databáza zahraničných divadelných festivalov).
* Dodanie podkladov a grafických podkladov na PR aktivity na úrovni Slovenskej republiky a zahraničia (promo podujatia na festivaloch, trhoch a iných podujatiach).
* Nadväzovanie spoluprác so slovenskými a zahraničnými festivalmi a inštitúciami.
* Vypracovanie podkladov k návrhom rozpočtu, polročným a výročným správam Divadelného ústavu za zverené projekty.
* Zabezpečenie všetkých typov zmlúv (autorských zmlúv a zmlúv o účinkovaní) so spolupracovníkmi a realizátormi jednotlivých podujatí a zverených projektov.
* Dodržiavanie platnej legislatívy súvisiacej s výkonom pridelenej agendy a súvisiacimi internými predpismi, dodržiavanie zákona o informáciách č. 211/2000 Z.z.
* Dodržiavanie bezpečnostných predpisov.
* Vykonanie finančnej kontroly v rozsahu svojej agendy a vnútorného predpisu organizácie.
* Plnenie ďalších úloh podľa poverenia riaditeľky organizácia alebo nadriadeného zamestnanca.

Pracovné podmienky
Pracovný čas: od 8:00 – 16:00
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný čas

Požiadavky na zamestnanca:
* Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v umeleckom odbore 

* Dĺžka praxe: aspoň 3 roky

* Zručnosti, schopnosti:  informačná gramotnosť, komunikácia (spolupráca s ľuďmi), kultivovaný slovný a písomný prejav, pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti), organizovanie a plánovanie práce, tvorivosť (kreativita), samostatnosť

* Jazykové zručnosti: slovenský – vysoká C1 a C2 a anglický – vysoká C1 a C2. Podmienkou je ovládanie všetkých definovaných jazykov.

* Počítačové zručnosti: 

Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Miscrosoft Outlook, Microsoft Excel, Adobe Premiére, resp. Final Cut 7 - podmienka 

Audacity, Canva, Inkscape, iMovie, DaVinici Resolve – vítané

* Ďalšie požiadavky: znalosť divadelného prostredia
* Vodičský preukaz je vítaný

* Osobnostné predpoklady: bezúhonnosť, zodpovednosť, príjemné vystupovanie, dobré štylistické a komunikačné schopnosti, všeobecný rozhľad, asertivita, iniciatívnosť, spoľahlivosť, praktické myslenie, predstavivosť, empatia

Výhody:  podpora sporenia v III. pilieri

Informácia pre uchádzačov: Záujemcovia môžu zasielať žiadosť o pracovnú pozíciu a svoj životopis na e-mailovú adresu du@theatre.sk alebo na korešpondenčnú adresu Divadelného ústavu (Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava) do 10. 7. 2023. Do žiadosti je potrebné napísať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu na inzerovanú pracovnú pozíciu v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Informácie o sprostredkovaní:

Termín uzávierky žiadostí je 10. 7. 2023

Predpokladaný termín konkurzu je od 10. 7. 2023 do  11. 7. 2023

Kontaktná osoba: PhDr. Diana Selecká

tel.: 02/20487102

e-mail: diana.selecka@theatre.sk 

Všetkým záujemcom vopred ďakujeme!

A
A
A
.