Predkladanie projektov

  • Current Štart
  • Skontrolovať
  • Dokončiť

Záväzná prihláška do 1. kola výberového konania na Pražské Quadriennale 2023 – slovenská expozícia v rámci hlavnej Výstavy krajín a regiónov

Divadelný ústav spolu s Ministerstvom kultúry SR vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov do slovenskej expozície na Výstave krajín a regiónov v rámci 15. ročníka Pražského Quadriennale scénografie a divadelného priestoru, ktoré sa bude konať 8. – 18. 6. 2023 v Prahe (Pražská tržnica v Holešoviciach).

Predložené návrhy na reprezentáciu Slovenska musia zodpovedať zadaniu Umeleckej koncepcie PQ 2023 (pozri brožúra Vyhlásenie 15. ročníka Pražského Quadriennale, dostupné na www.pq.cz) a mali by predstaviť inovatívne projekty, umelcov a odborníkov. PQ 2023 prechádza zásadnými zmenami, z výstavného projektu sa stáva festival, ktorý je postavený na performativite a interdisciplinárnosti, kde sa diváci menia na aktívnych spoluúčastníkov. Podrobnejšie informácie k inováciám, ako aj k hlavnej téme PQ 2023 RARE – vzácne, unikátne, jedinečné – nájdete na: https://www.pq.cz/wp-content/uploads/2021/06/Open-Call-CZE.pdf

Termín podania prihlášok do 1. kola je 15. 9. 2021. Po tomto termíne predložené návrhy projektov nebudú do výberového konania zaradené.

V rámci 1. kola odborná porota v zložení: • prof. Mgr. Jozef Ciller, scénograf, pedagóg scénografie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave; • prof. Mgr. Peter Čanecký, kostýmový výtvarník, vedúci Katedry scénografie na VŠMU v Bratislave a predseda občianskeho združenia profesionálnych scénografov a technikov PRO SCENA - SLOVENSKÁ SCÉNOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ; • Mgr. Mária Rišková, nezávislá odborníčka v oblastiach dizajn, multimédiá a kultúrne dedičstvo; • Zuzana Pacáková, MA, umelecká riaditeľka a kurátorka medzinárodného festivalu Biela noc na Slovensku; • Mgr. Marek Adamov, riaditeľ kultúrnych centier Stanica Žilina-Záriečie a Nová synagóga; • Mgr. Barbara Brathová, kunsthistorička, zástupkyňa Ministerstva kultúry Slovenskej republiky; • Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD., riaditeľka Divadelného ústavu, posúdi:  

  • vystihnutie zadanej témy PQ 2023 podľa výzvy hlavného usporiadateľa,

  • výtvarné riešenie,

  • technický náčrt predkladaného projektu. 
     

Vybrané projektové tímy budú do 30. 9. 2021 elektronicky oboznámené o postupe do 2. kola, v ktorom dostanú skicovné vo výške 250 €.

V 2. kole dodajú do 15. 11. 2021 nasledovné podklady:  

• Podrobnú kurátorskú koncepciu vrátane hlavnej témy, inštalačného poňatia a kontextových aspektov expozície a tvorivého tímu.

• Vysvetľujúci text, ako navrhovaná koncepcia podporuje celkovú umeleckú koncepciu PQ 2023.

• Základný návrh idey vizuálneho riešenia expozície (vizuálne riešenie a textový komentár) – predpokladaná veľkosť expozície je 20 m2 (bude spresnená).

• Predpokladaný položkový rozpočet expozície. Predpokladaný finančný príspevok MK SR pre expozíciu na Výstave krajín a regiónov je 33 000 €. Rozpočet musí obsahovať všetky predpokladané náklady (autorské honoráre, výrobu, realizáciu a i.).

• Životopis kurátora/-ov alebo autora/-ov s prehľadom doterajšej činnosti.

 

Príloha vizuálny materiál (3 – 5 obrázkov dokresľujúcich ideový návrh, výtvarné riešenie, technický náčrt - jpg, pdf). Súbory nahrať pod svojím menom. Max. velkosť 1 prílohy je 4 MB.
 
Upload requirements
Odoslaním tejto prihlášky potvrdzujem svoj záväzný záujem o reprezentovanie Slovenska na Výstave krajín a regiónov na PQ 2023 a prípadnú účasť v 2. kole. Pre viac informácií kontaktujte Zuzanu Poliščák Šnircovú, manažérku výstav Divadelného ústavu, na zuzana.snircova@theatre.sk alebo na mobilnom čísle : 0905 605 909
A
A
A