Publikácie Divadelného ústavu

Dejiny slovenskej drámy 20. storočia

Vladimír Štefko a kolektív autorov

Publication detail

Publisher
Divadelný ústav, Bratislava
Edition
Slovenské divadlo
Year of publication
2011
Number of pages
816
Size
175 x 250 mm, pevná väzba
Language
SK
ISBN
978-80-89369-36-2
Price
15,00 Akcia

Vladimír Štefko získal Cenu ministra kultúry za rok 2012 za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca s prihliadnutím na zostavenie publikácie Dejiny slovenskej drámy 20. storočia, ktorú vydal Divadelný ústav Bratislava. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo odporúčaciu doložku a zaraďuje túto publikáciu do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov určených pre žiakov stredných škôl. Najvýznamnejšia pôvodná publikácia svojho druhu na Slovensku za posledné desiatky rokov prináša komplexný pohľad na vývoj slovenskej drámy od počiatku profesionálneho divadla u nás po súčasnosť. Dejiny slovenskej drámy tvoria profily jednotlivých dramatikov, ktorí sa nezmazateľne zapísali do histórie slovenského divadla, a kontextové kapitoly s prehľadným a erudovaným zobrazením umeleckých a historických súvislostí. Štruktúru knihy tvorí päť základných období súvisiacich so slovenskými (i európskymi) historickými medzníkmi. Dejiny slovenskej drámy patria k základným vedeckovýskumným pilierom Centra výskumu divadla Divadelného ústavu – vznikali niekoľko rokov pod vedením autority slovenskej teatrológie – profesora Vladimíra Štefka, ktorý je zároveň autorom kontextových štúdií. Pod portréty dramatikov sú takisto podpísaní erudovaní slovenskí teatrológovia. Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2011 a Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku za rok 2012 v kategórii "Vedecko-technický tím roka“. Kolektívne dielo Dejiny slovenskej drámy 20. storočia prináša ucelený pohľad na vývin a stav slovenskej drámy v dvadsiatom storočí, s presahom do storočia nasledujúceho, v prierezovom vnímaní a vo vývinových súvislostiach.

Back to all publications
A
A
A
.