Pracovná ponuka: Divadelný ústav hľadá HLAVNÉHO ÚČTOVNÍKA/HLAVNÚ ÚČTOVNÍČKU

Divadelný ústav vyhlasuje konkurz na pracovnú pozíciu:

Hlavný účtovník/hlavná účtovníčka

Termín nástupu: 1. apríl 2024

 

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12 

Miesto práce: Bratislava

 

• Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny podľa tarifných tabuliek v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platová trieda 5), dosiahnutého vzdelania

a praxe, osobného ohodnotenia; 1 500 €.

 

Náplň práce

• Komplexné zabezpečenie, vedenie a zodpovednosť za podvojné účtovníctvo organizácie podľa Postupov účtovania platných pre štátne príspevkové organizácie.
• Zostavovanie účtovného rozvrhu v požadovanom rozsahu analytickej evidencie každoročne.
• Vyhotovovanie vybraných účtovných dokladov, vykonávanie predkontácie účtovných dokladov, kontrola ich formálnej a vecnej stránky, podávanie návrhov na ich odstránenie.
• Kontrola rekapitulácie zúčtovania a iných výstupov mzdovej agendy a zodpovednosť za správne zaúčtovanie miezd a s tým spojených odvodov daní a poistného.
• Zabezpečovanie účtovníctva automatizovaným spôsobom.
• Zostavovanie riadnej účtovnej závierky a výkazov štátneho výkazníctva (výkazy mesačné a štvrťročné FIN v zmysle metodiky MF SR, ročná individuálna uzávierka).
• Mesačné zostavovanie výstupov potrebných pre sledovanie plnenia rozpočtu, výkazov FIN 1-12, hlavnej knihy, účtovného denníka, knihy záväzkov a pohľadávok, pokladničnej knihy a iné.
• Zostavovanie a odsúhlasovanie zostatkov účtov, v zmysle pokynov MFSR zabezpečovanie zverejnenia účtovnej závierky a povinných informácií konsolidácie vo verejnej správe v rámci modulov informačného systému Štátnej pokladnice.
• Vypracovanie konsolidačného balíka pre účtovnú uzávierku.
• Dodržiavanie platnej legislatívy súvisiacej s výkonom pridelenej agendy, najmä zákonov a predpisov, ktoré súvisia so zákonom o účtovníctve, postupmi účtovania pre RO a PO, zákonom o rozpočtových pravidlách a zákonom o finančnej kontrole a súvisiacich interných predpisov.
• Zostavovanie a vykonávanie fyzickej a dokladovej inventarizácie podľa pokynov ÚIK a v spolupráci s členmi inventarizačných komisií.
• Príprava rozborov hospodárenia jednotlivých prioritných projektov a návrhy úprav rozpočtu.
• Predkladanie podkladov pre vypracovanie návrhu rozpočtu na nasledujúce účtovné obdobie.
• Zodpovednosť za zverejňovanie Pohľadávok štátu v zmysle zákona o pohľadávkach štátu.
• Zodpovednosť za priebežné zverejňovanie evidencie faktúr za jednotlivé účtovné obdobia na webových stránkach organizácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
• Dodržiavanie platnej legislatívy súvisiacej s výkonom pridelenej agendy a súvisiacich interných predpisov; a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.

 

Požiadavky na zamestnanca:

• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Ekonomické vedy

• dĺžka praxe aspoň 1 rok

• dobrá organizácia a plánovanie práce

• finančná a ekonomická zručnosť, samostatnosť

• znalosť zákonov a predpisov v oblasti podnikových financií a účtovníctva
• skúsenosti s prácou účtovného programu SOFTIP PROFIT, resp. s relevantným programom na dobrej úrovni

• užívateľské znalosti PC: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet

• znalosť anglického jazyka na pokročilej úrovni

 

Pracovné podmienky:

Pracovný čas: od 8:00 do 16:00

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

 

Informácia pre uchádzačov: Záujemcovia môžu zasielať žiadosť o pracovnú pozíciu a svoj životopis na e-mailovú adresu du@theatre.sk alebo na korešpondenčnú adresu Divadelného ústavu (Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava) do 20. 3. 2024. Do žiadosti je potrebné napísať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu na inzerovanú pracovnú pozíciu v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Informácie o sprostredkovaní:

Termín uzávierky žiadostí je 20. 3. 2024 

Predpokladaný termín konkurzu je 20. 3. – 27. 3. 2024

 

Kontaktná osoba: 

PhDr. Diana Selecká 

tel.: 02/20487102

e-mail: diana.selecka@theatre.sk

 

 Všetkým záujemcom vopred ďakujeme!

Centrum prezentácie a marketingu

A
A
A
.