113 stálych scén, 28 prehliadok a festivalov aj 3 divadelné konce – štatistiky o divadlách 2022

V marci až máji Divadelný ústav vykonal štatistické zisťovanie o činnosti štátnych divadiel, divadiel zriadených VÚC, mestami a obcami, ako aj neštátnych divadiel zriadených inými právnickými alebo fyzickými osobami za rok 2022. 

Údaje pre štatistické zisťovanie poskytlo spolu 157 divadelných subjektov. Kompletné štatistiky a viac informácií o Programe štátnych štatistických zisťovaní nájdete v kategórii SLUŽBY. Vyberáme z nich zopár údajov. 

Divadelný život počas roka 2022 v číslach

  • V rámci divadelných subjektov pôsobilo spolu 188 súborov, vrátane jednotlivých osôb v prípade bábkohercov. Viaceré divadlá znovu neuviedli žiadny súbor, keďže predstavenia realizovali prostredníctvom účelových zoskupení profesionálnych hercov na jednorazovú zmluvu. 

  • Počas roka 2022 pôsobili divadlá na 113 stálych scénach – v divadelných priestoroch ponúkali spolu 20 217 sedadiel. Nezávislé subjekty okrem toho využili aj 225 krátkodobo prenajatých priestorov (na 1 – 2 predstavenia) so spolu 6 485 miestami. 

  • Repertoár aktívnych divadiel obsahoval 1 464 inscenácií, z ktorých bolo 339 premiér, teda o 15 viac ako v roku 2021. 

  • Odohrali spolu 12 158 predstavení pre 1 289 908 návštevníkov. Hosťujúce divadlá odohrali 539 predstavení pre 67 887 návštevníkov, čo sú počty pomaly sa približujúce úrovni spred pandémie. 

  • Uskutočnilo sa spolu 28 festivalov a prehliadok 61 tvorivých dielní a workshopov.

  • 21 subjektov svoju činnosť prerušilo3 ju skončili.

  • Počet interných zamestnancov dosiahol v roku 2022 stav 2 672 (1 333 žien), čo znamená oproti minulému roku mierny nárast – o 48 mužov a 70 žien. 

A
A
A
.