Porota - hodnotenie

STATEMENT – GRAND PRIX

Inscenácia Krása nevídaná Generácie Z je autentickým portrétom generácie Z. Autentickosť spočíva predovšetkým v tom, že hovorí o generácii Z jazykom generácie Z. Herečky nehrajú predstaviteľky tejto generácie, oni sú jej súčasťou – to sa odráža v obsahu inscenácie, v scénografii, v hudbe, v kostýmoch.

Témy, s ktorými sa inscenácia vyrovnáva (spoločenský tlak, domáce násilie, zneužívanie, postavenie žien v spoločnosti…), sú pritom výsostne aktuálne nielen medzi mladými ľuďmi, ale sú pálčivé pre celú našu spoločnosť. Problémy generácie Z, žiaľ, boli aj pred ňou a stále sú aj teraz problémami nás všetkých.   

Na inscenácii sme ocenili, ako dokáže balansovať medzi smútkom, úzkosťou a iróniou bez toho, aby skĺzla do klišé. Prekvapilo nás tiež, aký zrelý a sebavedomý text dokázali autorky napísať a ako herecky presvedčivo ho vedeli podať. Uznali sme tiež komplexnosť spracovania témy, skutočnosť, že výslednému predstaveniu predchádzal intenzívny výskum, že autorky spolupracovali so psychoterapeutkou a sociológmi a bulletin neponúka len informácie o inscenácii, ale rozširuje a dopĺňa jej témy o ďalšie kontexty.

Za dôležité považujeme tiež to, že vďaka jazyku a estetike, s ktorou hra pracuje, Krása nevídaná je zrozumiteľná širokému publiku a má ambíciu do divadla pritiahnuť aj ľudí, ktorí ho stále považujú za elitárske.  

 

The production Generation Z: Unparalleled Beauty is an authentic portrait of the generation Z. Authenticity lies primarily in the fact that it speaks of the generation Z in the language of that generation - this is reflected in the content of the play, in its scenography, in the music, also in the costumes.

The themes that the production deals with (social pressure, domestic violence, abuse, the position of women in the society or family) are central not only among young people but are burning in our entire society. Generation Z’s problems are still ultimately the problems of us all.

At the production, we appreciated how it can balance between despair and irony without slipping into a cliché. We were also surprised by how mature and confident texts the authors were able to write and how convicting their acting is. We also valued the complexity of the topic, the fact that the resulting performance was preceded by intensive research. The authors collaborated with psychotherapists and sociologists, and the bulletin not only offers information about the production, but also expands and complements the themes with other contexts.

The important thing is that, thanks to the language and aesthetics with which the play works, Unparalleled Beauty is understandable to a wide audience and has the ambition to attract people to the theatre which is still considered elitist.

A
A
A
.