Divadelný ústav preskúmal on-line aktivity divadiel na Slovensku počas minulého roka

V roku 2020 realizovalo nejakú formu on-line podujatí 48 divadelných subjektov, medzi nimi všetky štátne aj všetky samosprávne divadlá. Z nezávislých združení ponúkla svoj program cez internet len zhruba polovica.

Divadelný ústav vykonáva z poverenia Ministerstva kultúry SR v rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní štatistické zisťovanie o činnosti divadiel aj festivalov prostredníctvom Ročného výkazu o profesionálnych divadlách KULT (MK SR) 12 – 01 a Ročného výkazu o divadelných festivaloch a prehliadkach KULT (MK SR) 17 – 01. Divadlá či divadelní usporiadatelia mali na základe výzvy Národného osvetového centra vyplniť údaje o svojej činnosti do 30. apríla 2021.

Minuloročná situácia však bola mimoriadna, pandémia vážne narušila činnosť divadiel. Hoci divadelné sály boli pre verejnosť veľkú časť roka uzavreté, niektoré aktivity pokračovali vo virtuálnom priestore. Elektronický štatistický systém kultúry nemohol na tieto zmeny včas zareagovať, on-line podujatia sa tak do bežnej ročnej štatistiky KULT za rok 2020 nedostali. Kompetentní pracovníci si uvedomovali, že tým dôjde k významnému skresleniu celkového obrazu o divadelnej činnosti, preto sa Divadelný ústav rozhodol zozbierať a preskúmať údaje o on-line podujatiach pomocou samostatného e-mailového formulára.

Mimoriadna výzva Divadelného ústavu

Výzvu na poskytnutie údajov o uskutočnených on-line aktivitách v roku 2020 odoslal Divadelný ústav spolu 121 divadelným subjektom, z ktorých reagovalo všetkých 5 subjektov zriadených štátom, všetkých 19 zriadených VÚC, ako aj všetky 4 subjekty zriadené mestami. Z nezávislých subjektov sa podarilo získať údaje od 44, z nich 38 v roku 2020 vykonávalo činnosť, 5 ju prerušilo a 1 subjekt oznámil zánik (Detské kočovné divadlo DRaK). Ďalších 49 oslovených neodpovedalo ani na urgencie, z čoho možno usudzovať, že žiadne on-line podujatia nerealizovali.

Sumárne možno konštatovať, že on-line podujatia realizovalo spolu 48 divadiel, medzi nimi všetky štátne aj samosprávne. Z nezávislých subjektov, ktoré sa do zisťovania zapojili, realizovala on-line podujatia presná polovica. Zo sprievodných komentárov k údajom vyplýva, že táto forma aktivít bola pre ne zrejme finančne a organizačne príliš náročná.

Online premiéry a reprízy

V rámci piatich štátnych divadiel sa v minulom roku uskutočnilo 11 on-line premiér, z nich 8 platených. Z celkového počtu bolo 6 vysielaných naživo formou streamingu a 5 zo záznamu. Počet repríz bol, prirodzene, vyšší – až 106, väčšinou sa uskutočnili formou záznamu „on demand“. Z repríz sme zaznamenali 67 platených a 31 neplatených. Z celkového počtu 33 972 návštevníkov, ktoré prilákali on-line predstavenia, bolo 8 686 platiacich, keďže mnohé štátne divadlá najmä počas prvej vlny pandemických obmedzení otvorili svoje archívy divákom zdarma. Najväčšiu časť ponuky tvorila činohra, ale v on-line priestore si našla 1 618 divákov aj opera a ďalších 1 806 divákov balet.

Divadlá zriadené VÚC pripravili v minulom roku 12 on-line premiér, z ktorých bolo 7 platených. Z celkového počtu boli len dve premiéry vysielané naživo. Divadlá krajských samospráv ponúkli zo záznamu spolu 216 repríz, 87 z nich bolo platených a 126 neplatených. Celkovo pritiahli tieto divadlá 175 713 „virtuálnych“ divákov, menej než desatina z nich bola platiacich, presne 17 445. Popri činohre bol u regionálnych divadiel silným žánrom aj muzikál či bábkové divadlo. Predstavenia pre deti videlo až 114 197 divákov.

Mestské divadlá uviedli 14 on-line premiér, z ktorých polovica bola platená. Z 12 online repríz bolo platených 5. Na internete mali 6 744 divákov, 815 z nich si zakúpilo vstupenku.

Nezávislé subjekty ponúkli na internete 27 premiér, z toho 19 bolo uvedených formou streamingu a ďalších 8 zo záznamu. Z celkového počtu 118 repríz bolo 83 streamingových, z nich len 31 bolo ponúkaných spoplatnenou formou. Z 35 záznamov, ktoré tieto divadlá ponúkli, si mohli diváci pozrieť zdarma 9. Nezávislé divadlá oslovili on-line spolu 49 386 divákov, z nich 1 438 si zakúpilo vstupenku.

Iné podujatia na webe

Divadlá sa snažili udržať si kontakt s divákom aj inými formami: konferenciami, webinármi, scénickým čítaním či diskusiami.

Štátne divadlá ponúkli 96 takýchto on-line aktivít, z toho najviac bolo scénických čítaní (37). Tieto on-line aktivity pritiahli pozornosť až trojnásobného počtu divákov oproti tým, ktorí sledovali predstavenia na internete, spolu ich bolo 103 583.

U subjektov zriaďovaných samosprávnymi krajmi počet iných podujatí na webe narástol na 509, 139 z nich bolo streamovaných. Celú polovicu tvorili aktivity pre deti a mládež. On-line aktivity týchto divadiel zasiahli 353 503 divákov, z čoho viac ako 200 tisíc sledovalo programy pre deti a mládež.

Aj nezávislé divadlá pripravovali on-line rôzne scénické čítania (83), workshopy (18) či diskusie (22), spolu na webe ponúkli 146 rôznych akcií, z ktorých sa naživo streamovalo 86. Záujem o ne prejavilo 6 749 divákov.

Náklady a príjmy

On-line aktivity stáli štátne divadlá spolu vyše 183 tisíc eur, z ktorých 40 tisíc eur predstavovalo samostatnú podporu v rámci kapitoly MK SR. Regionálne divadlá investovali do svojich on-line programov takmer 103 tisíc eur, z ktorých 18 500 eur dostali tiež z MK SR.

Mestá vyčíslili svoje náklady na on-line podujatia na 10 000 eur.

Pri nezávislých divadlách boli náklady na on-line dokonca až 7-násobne vyššie ako výnosy z tejto činnosti. Spoločné náklady na on-line aktivity boli v prípade nezávislých divadiel takmer 62 000 eur, z ktorých 10 000 eur prišlo zo špeciálnej kapitoly MK SR a takmer 52 000 eur z FPÚ.

Štátne divadlá vykázali za rok 2020 výpadky v tržbách oproti roku 2019 vo výške až 4,2 milióna eur, samosprávne divadlá vykázali stratu vyše 1,6 milióna eur, mestské stratili 203 tisíc a nezávislé nahlásili pokles tržieb o 560 tisíc eur.

Veľmi dôležité je zistenie, že náklady na online podujatia u všetkých typov divadiel boli vyššie ako výnosy zo vstupného na on-line podujatia, a to aj po odrátaní prevádzkových a mzdových nákladov.

Aj v roku 2021

Zozbierané údaje môžu poslúžiť tvorcom kultúrnej politiky na miestnej, regionálnej či štátnej úrovni na lepšie zacielenie podpory divadlám a festivalom zasiahnutým koronakrízou, ale aj samotným divadlám na kontextualizáciu svojej ponuky cez internet.

Pandemické obmedzenia zasahujú do divadelnej prevádzky aj v týchto mesiacoch, keď začíname pociťovať uvoľňovanie. Hoci situáciu počas najbližšej jesene či zimy nie je možné momentálne odhadnúť, už teraz sa dá predpokladať, že streamovacie a iné online aktivity sa stanú v budúcnosti oveľa samozrejmejšou súčasťou prevádzky divadiel, ako to bolo v minulom období. Podobnú mimoriadnu iniciatívu by bolo preto účelné zrealizovať aj v štatistickom zisťovaní za rok 2021, pričom sa Divadelný stav bude usilovať, aby sa údaje o on-line aktivitách divadiel či festivalov v čo najkratšom možnom čase zahrnuli do štandardného elektronického systému štatistického zisťovania Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (Ročného výkazu o profesionálnych divadlách KULT /MK SR/ 12 – 01 a Ročného výkazu o divadelných festivaloch a prehliadkach KULT /MK SR/ 17 – 01).

A
A
A