PRACOVNÁ PONUKA | Mzdový/á a personálny/a pracovník/čka

Divadelný ústav vyhlasuje konkurz  na pracovnú pozíciu: Mzdový/á a personálny/a pracovník/čka

Termín nástupu: 1. 10. 2023

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, na dobu určitú 1 rok

Miesto práce: Bratislava

Ponúkaný plat:  Základná zložka mzdy (1.400 – brutto) a ďalšie odmeny podľa tarifných tabuliek v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platová trieda 5) podľa kvalifikačných predpokladov, dosiahnutého vzdelania, praxe a osobného ohodnotenia.


Náplň práce: 

 1. Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie mzdovej agendy;

 2. Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku personálnej práce;

 3. Odborná účtovnícka práca (napr. v mzdovej učtárni, finančnej učtárni, v útvare evidencie zásob a majetku, v útvare zabezpečovania dávkovej prevádzky);

 4. Zabezpečenie komplexného spracovania miezd pre zamestnancov Divadelného ústavu podľa predložených podkladov;

 5. Personálna činnosť vo vzťahu ku všetkým zamestnancom organizácie;

 6. Realizácia rozhodnutí riaditeľky v oblasti personálnej práce, vypracovanie pracovnoprávnych a mzdových písomností pracovníkov organizácie ako aj dohôd o mimopracovnej činnosti;

 7. Vykonávanie rozborov kvalifikačnej štruktúry zamestnancov;

 8. Zodpovednosť za mzdové účtovníctvo organizácie;

 9. Spracovávanie mzdového  účtovníctva automatizovaným spôsobom;

 10. Zodpovednosť za zostavy a výstupy vo vzťahu k externým subjektom (Daňový úrad, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Úrad práce a rodiny);

 11. Vykonávanie mesačných a ročných zúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov;

 12. V zmysle registratúrneho poriadku organizácie evidencia a archivácia mzdových listov na ročnej báze;

 13. Spracovanie evidenčných listov zamestnancov pre účely dôchodkového zabezpečenia;

 14. Vypracovávanie štatistických výkazov Trexima a Práca 02-4;

 15. Nahrávanie štvrťročných výkazov pre mzdy a nefinančné ukazovatele do systému Štátnej pokladnice;

 16. Vypracovávanie mesačných prehľadov o vyplatených dohodách o mimopracovnej činnosti

 17. Vypracovávanie mesačných výkazov dochádzky vodiča organizácie.

 18. Dodržiavanie platnej legislatívy súvisiacej s výkonom pridelenej agendy a súvisiacich interných predpisov;  najmä dodržiavanie zákona o informáciách č. 211/2000 Z. z. a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.;

 19. Vykonávanie finančnej kontroly v rozsahu svojej agendy a vnútorného predpisu 

organizácie; 

 1. Dodržiavanie bezpečnostných predpisov;

 2. Plnenie ďalších úloh z poverenia vedúcej centra alebo riaditeľky DÚ.

 

Požiadavky na zamestnanca:

* úplné stredné odborné vzdelanie v odbore ekonomika služieb

* vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore verejná ekonomika a služby

*  dĺžka praxe aspoň 1 rok 
* finančná a ekonomická gramotnosť

* ovládanie mzdového a účtovného systému SOFTIP Profit na vysokej úrovni a systému SAP 

* dôkladné ovládanie Zákonov č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme a Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

* osobnostné predpoklady: precíznosť, presnosť, spoľahlivosť

*znalosť anglického jazyka je vítaná

 

Pracovné výhody:  podpora sporenia v III. pilieri

Pracovné podmienky:
Pracovný čas: od 8:00 – 16:00
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný čas

Informácia pre uchádzačov: Záujemcovia môžu zasielať žiadosť o pracovnú pozíciu a svoj životopis na e-mailovú adresu du@theatre.sk alebo na korešpondenčnú adresu Divadelného ústavu (Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava) do 22. 9. 2023. Do žiadosti je potrebné napísať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu na inzerovanú pracovnú pozíciu v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Informácie o sprostredkovaní:

Termín uzávierky žiadostí je 22. 9. 2023

Predpokladaný termín konkurzu je od 3. 9. do 22. 9. 2023

Kontaktná osoba: PhDr. Diana Selecká

                               tel.: 02/20487102

                                 e-mail: diana.selecka@theatre.sk 

Všetkým záujemcom vopred ďakujeme!

Centrum prezentácie a marketingu

A
A
A
.