Divadelný ústav vyhlasuje konkurz na pracovnú pozíciu: IT špecialista a správca bezpečnostného systému

Termín nástupu: 1. september 2020

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, na dobu určitú 1 rok

Miesto práce: Bratislava

Ponúkaný plat:

v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platová trieda 7), dosiahnutého vzdelania, praxe a osobného ohodnotenia

Náplň práce:
Zodpovednosť za technickú správu odborného prezentačného portálu zamestnávateľa DÚ (IS THEATRE. SK), elektronických evidencií a knižničného informačného systému

 • Spolupráca a komunikácia so spoločnosťou SWAN pri zabezpečovaní plynulej prevádzky telefónov a databáz Divadelného ústavu;
 • Zodpovednosť za plynulú prevádzku e-mailovej pošty a internetovej stránky zamestnávateľa;
 • Zodpovednosť za inštaláciu, reinštaláciu operačných systémov zamestnávateľa;
 • Vykonávanie obnovy operačných systémov a dát zo zálohy;
 • Zodpovednosť za nastavenie parametrov operačných systémov;
 • Príprava koncepcie a návrhov bezpečnostných smerníc a opatrení pre prístup do LAN podľa metodických pokynov MK SR a platných zákonov pre informatizáciu;
 • Príprava návrhov na technické zabezpečenie rozvoja informačných a komunikačných systémov;
 • Zabezpečenie bežnej údržby a prevádzky hardwaru a softvéru zamestnávateľa;
 • V spolupráci s Ekonomickým oddelením zamestnávateľa zabezpečovanie hardwaru a softvéru pre potreby zamestnancov organizácie;
 • Zabezpečenie, dodržiavanie a aplikácia prevádzkového poriadku siete WAN VPN rezortu MK SR, personálnej bezpečnosti informačných systémov a vstupenkového systému ORES v podmienkach zamestnávateľa;
 • Koordinácia a zabezpečenie digitalizácie archívnych zbierok a fondov Archívu DÚ v súlade s celoštátnymi predpismi a normami;
 • Účasť na školeniach organizovaných MK SR;
 • Dodržiavanie aplikácie zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zákonov pri práci s informačným systémom Divadelného ústavu;
 • Spolupráca na činnosti odborných a inventarizačných komisií zamestnávateľa;
 • Komunikácia s verejnosťou aj prostredníctvom elektronických médií;
 • Dodržiavanie platnej legislatívy súvisiacej s výkonom pridelenej agendy a súvisiace interné predpisy;
 • Vykonávanie finančnej kontroly v rozsahu svojej agendy a vnútorného predpisu organizácie;
 • Dodržiavanie bezpečnostných predpisov;
 • Plnenie ďalších úloh, ktorými ho poverí vedúca oddelenia alebo riaditeľka DÚ.

Pracovné podmienky
Pracovný čas : od 8:00 – 16:00
Práca na zmeny  : jednozmenný pracovný čas

 

Požiadavky na zamestnanca:
* vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

* dĺžka praxe aspoň 2 roky

*  analyzovanie a riešenie problémov, informačná gramotnosť,  komunikácia (jednanie s ľuďmi), pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti), technická gramotnosť, samostatnosť, tvorivosť (kreativita)
* analytické myslenie, asertivita, empatia, iniciatívnosť, precíznosť (presnosť), komunikatívnosť, praktické myslenie, trpezlivosť
* užívateľské znalosti PC: vysoká úroveň znalosti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Windows, Linux, Microsoft Windows Server, SOFTIP

* znalosť cudzích jazykov : slovenský (C1, C2) a anglický (B1, B2). Podmienkou je ovládanie všetkých definovaných jazykov

*vysokoškolské vzdelanie je požadované v odbore IT technológií.

Informácia pre uchádzačov: Záujemcovia môžu zasielať žiadosť a životopis na e-mailovú adresu du@theatre.sk alebo na korešpondenčnú adresu Divadelného ústavu (Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava). Do žiadosti je potrebné napísať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu na inzerovanú pracovnú pozíciu v zmysle zákona č 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Termín uzávierky žiadostí je 12. 8. 2020

Predpokladaný termín konkurzu: august 2020 (bude bližšie spresnený)
 

Kontaktná osoba:
PhDr. Diana Selecká
tel.: 02/20487102
e-mail: diana.selecka@theatre.sk

 

Všetkým záujemcom vopred ďakujeme!

A
A
A
.