Voľné pracovné pozície

Divadelný ústav vyhlasuje konkurz  na pracovnú pozíciu:

 

Dramaturg/ička Štúdia 12 Divadelného ústavu

Termín nástupu: 1. september 2021

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, na dobu určitú 1 rok

Miesto práce: Bratislava

Ponúkaný plat: 1 000 - 1 100 EUR/mesiac (brutto). Ďalšie odmeny podľa tarifných tabuliek v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa kvalifikačných predpokladov, dosiahnutého vzdelania, praxe a osobného ohodnotenia.

Náplň práce:

1. Samostatné organizovanie, zabezpečovanie a realizácia kultúrnych a vzdelávacích podujatí, programových a produkčných činností v Štúdiu 12 Divadelného ústavu s diferencovaným prístupom pre jednotlivé skupiny návštevníkov (napr. deti, občania so zdravotným postihnutím);
2. Vypracovanie ročného dramaturgického plánu priestoru Štúdia 12 – hlavný divadelný program a sprievodné performatívne podujatia (hudobné, tanečné, výtvarné, a iné);
3. Zodpovednosť za vypracovanie koncepcie sprievodných akcií (nové podujatia, nové formáty, diskusné aktivity, vzdelávacie programy, a iné), koncipovanie rozličných dramaturgických cyklov a ich napĺňaní;
4. Spolupráca pri realizácii diel produkovaných Štúdiom 12 s autorom, režisérom a dirigentom;
5. Zabezpečenie mesačného repertoáru Štúdia 12;
6. Zostavovanie mesačného programu;
7. Zodpovednosť za tvorbu textov pre mesačný program a pre webovú prezentáciu;
8. Koordinácia a zabezpečenie súťaže Dráma a Dramaticky mladí, od vypracovania štatútu až k vyhláseniu víťazov a odovzdaniu cien;
9. Vyhľadávanie a štúdium nových dramatických textov domácich i zahraničných autorov;
10. Návrhy zmlúv pre umelcov, ktorí pracujú pre Štúdio 12;
11. Tvorba tlačových správ v spolupráci s pracovníkmi v oblasti PR a mediálnej komunikácie;
12. Tvorba evaluačných správ v spolupráci s produkciou Štúdia 12;
13. Oslovovanie tvorcov na spoluprácu v Štúdiu 12;
14. Posudzovanie projektov, ktoré sa uchádzajú o hosťovanie v Štúdiu 12;
15. Spolu-koordinácia umeleckých projektov, v ktorých je partnerom Štúdio 12;
16. Koordinácia projektov podpory novej slovenskej drámy;
17. Oslovovanie zahraničných tvorcov a subjektov na projekty medzinárodnej spolupráce;
18. Spolupráca na projektoch s ostatnými oddeleniami Divadelného ústavu;
19. Programová spolupráca pri realizácii festivalu Nová dráma/New Drama;
20. Plnenie ďalších úloh na základe poverenia riaditeľkou DÚ;
21. Dodržiavanie všetkých zákonov a interných predpisov súvisiacich s náplňou práce dramaturga Štúdia 12;
22. Dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov týkajúcich sa práce v Štúdiu 12 Divadelného ústavu.

Pracovné podmienky:

Pracovný čas: od 8.00 - 16.00 hod.
Práca na zmeny: jednosmenný pracovný čas

Informácie o výberovom konaní:

Okrem CV prosíme o zaslanie portfólia, pokiaľ ho máte. 
Rovnako je potrebné vypracovať modelové zadanie k nasledujúcim úlohám:

1. Návrh rámcového dramaturgického plánu na divadelnú sezónu 2021/2022.
Plán nemusí byť viazaný na konkrétne dátumy, zaujímajú nás hlavne typy a skladba vybraných podujatí v dramaturgickom pláne a to, v akej periodicite by sa podľa Vás mali realizovať. Pri tvorbe tohto návrhu, prosím, vychádzajte z reálneho stavu a možností Štúdia 12.
2. Návrh aspoň jedného nového projektu, ktorý by podľa Vás mal byť zaradený do divadelnej sezóny 2021/2022.
Môže sa jednať o konkrétnu inscenáciu/inscenácie, cyklus podujatí alebo iné kultúrne podujatie – aký druh a formát si zvolíte je len na Vašej kreativite.
3. Ktorú časť v rámci fungovania Štúdia 12 by bolo podľa Vás prínosné zmeniť a akým spôsobom?
Návrh zmeny sa môže týkať akejkoľvek súčasti Štúdia 12 od samotnej prevádzky, rámcovej dramaturgie, konkrétnych podujatí, až po technickú stránku priestoru. Môžete navrhnúť ľubovoľný počet zmien, ale takisto môžete neuviesť žiadnu, ak je podľa Vás súčasný chod Štúdia 12 taký, ako si ho predstavujete.

Požiadavky na zamestnanca:

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v umeleckom alebo humanitnom odbore, 
- dĺžka praxe aspoň 2 roky, 
- príjemné vystupovanie voči klientom a kolegom,
- samostatnosť pri výbere a zostavovaní programov, 
- užívateľské znalosti PC: pokročilá úroveň znalosti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint
- znalosť cudzích jazykov: slovenský (C1, C2) a anglický (C1). Podmienkou je ovládanie všetkých definovaných jazykov.

Informácia pre uchádzačov:

Záujemcovia a záujemkyne môžu zasielať žiadosť a životopis na e-mailovú adresu du@theatre.sk alebo na korešpondenčnú adresu Divadelného ústavu (Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava). Do žiadosti je potrebné napísať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu na inzerovanú pracovnú pozíciu v zmysle zákona č 123/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Termín uzávierky žiadostí je: 15. máj 2021.

Kontaktná osoba:

PhDr. Diana Selecká
Tel.: 02/20487102
E-mail: diana.selecka@theatre.sk

 

Všetkým záujemcom vopred ďakujeme!


Bibliograf - dokumentátor

Termín nástupu: 1. marec 2021

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, na dobu určitú 1 rok

Miesto práce: Bratislava

Ponúkaný plat: v zmysle Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme a dohodou
 

Náplň práce:

1. Samostatná metodická, prieskumná a analytická činnosť, spracúvanie materiálov a podkladov na plánovanie a koncepčnú prácu v odbore knihovníctva a informatiky, budovanie a sprístupňovanie informačných báz dát na odbornej úrovni, regionálnej úrovni alebo krajskej úrovni.

2. Samostatné vykonávanie odbornej knihovníckej, bibliografickej, rešeršnej a inej informačnej agendy, spracúvanie záznamov o dokumente, informačná príprava používateľov. Priebežné počítačové spracovanie bibliografie určenej tlače.

3. Poskytovanie bibliografických informácií a faktografických informácií. 

4. Zodpovednosť za realizáciu a budovanie bibliografických rešeršných služieb organizácie, systematické zhromažďovanie a dopĺňanie katalógov Slovenskej národnej bibliografie, zhromažďovanie predpisov a celoštátnych noriem na zapisovanie a spracúvanie bibliografie.

Požiadavky na zamestnanca:

- vysokoškolské vzdelanie v odbore knižničná a informačná veda,
- odborná prax: minimálne 2 roky, 
znalosť anglického jazyka - aktívne,
systematická práca s knižničným informačným systémom IS CLAVIUS nevyhnutná,
- bezúhonnosť, samostatnosť, komunikatívnosť, orientácia v starších tlačovinách a 
periodikách,
- užívateľské znalosti PC: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft 
PowerPoint. 

Informácia pre uchádzačov: Záujemcovia môžu zasielať žiadosť a životopis na e-mailovú adresu du@theatre.sk alebo na korešpondenčnú adresu Divadelného ústavu (Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava). Do žiadosti je potrebné napísať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu na inzerovanú pracovnú pozíciu v zmysle zákona č 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Termín uzávierky žiadostí je: 24. 2. 2021.

Predpokladaný termín konkurzu: 24. - 25. 2. 2021.

Kontaktná osoba:

PhDr. Diana Selecká
Tel.: 02/20487102

E-mail: diana.selecka@theatre.sk

 

Všetkým záujemcom vopred ďakujeme!

A
A
A