Workshop Spoznaj svojho diváka

Divadelný ústav pokračuje aj v roku 2023 so sériou workshopov pre profesionálov v oblasti divadla a tanca, ktoré sú zamerané na zdokonalenie zručností v oblasti vzdelávacích programov, sociálnych médií, plánovania, leadershipu a pod. Ďalším z nich je celodenný workshop s názvom Spoznaj svojho diváka s Oľgou Gyárfášovou.
Cieľom workshopu je predstaviť možnosti sociologických prieskumov a ponúknuť návod, ako si vytvoriť celistvý obraz o návštevníkoch divadiel a kultúrnych centier a ako pracovať so získanými dátami pre lepšiu budúcu marketingovú komunikáciu s divákmi.

Obsah workshopu:
•    Úvod – divadlo a sociológia: čo si môžu vzájomne ponúknuť?;
•    Umenie v životnom štýle obyvateľov Slovenska; 
•    Aké nástroje môže ponúknuť sociológia pre spoznávanie divákov – ich možnosti a limity, všeobecnejšia časť;
•    Ukážka konkrétneho výskumného zadania;
•    Praktická časť – návrh vlastného výskumného miniprojektu; 
•    Záver – zhodnotenie, spätná väzba.

Termín: 16. február 2023 (štvrtok)
Miesto: Štúdio 12, Jakubovo nám 12, Bratislava
Registračný poplatok: 15 €/osoba (cena workshopu zahŕňa celodenný catering)
Registračný poplatok uhrádzajte bankovým prevodom na číslo účtu: SK34 8180 0000 0070 0007 1011, variabilný symbol: 2022225004
Registrácia: NEZABUDNITE SA OFICIÁLNE REGISTROVAŤ. Mail s predmetom Spoznaj svojho diváka spolu s priloženým dokladom o zaplatení registračného poplatku zasielajte na adresu jakub.mudrak@theatre.sk. 
Ukončenie registrácie je 27. 1. 2023.
V prípade, že potrebujete vystaviť faktúru, kontaktuje pani Katarínu Mravíkovú emailom: katarina.mravikova@theatre.sk alebo na tel. č.: +421 2 2048 7202.
Ak sa workshopu nebudete môcť zúčastniť, registračný poplatok vraciame len do 8. 2. 2023. Ďakujeme za pochopenie.

Denný harmonogram:
10.30 – 11.00 hod. – registrácia účastníkov
11.00 – 13.30 hod. – prvá časť workshopu
13.30 – 14.00 hod. – obedná prestávka
14.00 – 16.00 hod. – druhá časť workshopu

Lektorka:
doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.
Vyštudovala sociológiu na FiF UK, doktorandské štúdium a habilitáciu obhájila v odbore politológia. Výskumne sa venuje najmä voličskému správaniu, politickej kultúre, verejnej mienke, právam menšín a rodovým štúdiám, ako aj analýzam populizmu a pravicového extrémizmu. Je autorkou, spoluautorkou a spolueditorkou desiatok odborných publikácií. Od roku 1993 pracovala vo výskumnej agentúre FOCUS, neskôr v nezávislom analytickom think-tanku Inštitút pre verejné otázky, aktuálne pôsobí na Fakulte sociálnych ekonomických vied Univerzity Komenského, od roku 2017 externe prednáša aj na Divadelnej fakulte VŠMU, odbor divadelný manažment. 

Kontaktná osoba: Jakub Mudrák, projektový manažér Centra výskumu a vzdelávania v divadle Divadelného ústavu: jakub.mudrak@theatre.sk, resp. t.č.: +421 908 358 846


A
A
A
.