VZDELÁVANIE DIVADLOM - diskusia s prezentáciou

Diskusia o využití vzdelávacieho potenciálu divadla a možnostiach užšieho prepojenia divadiel so školami. Hostkou podujatia je Anna Stránská, intendantka HaDivadla, scény Centra experimenálního divadla, ktorá predstaví vzdelávací program svojho divadla a úspešný medzidivadelný projekt Klub mladých diváků Brno.

V divadle si žiaci a študenti formujú svoju kultúrnu gramotnosť, ale aj kritické myslenie a občianske postoje. Divadlo však môže byť aj tvorcom zážitkového vzdelávania. Čo môže v tomto smere ponúknuť, aké formy programov a aktivít? Chodia dnes mladí ľudia do divadla zriedkavejšie? 

Ako zabezpečiť všetkým deťom a mládeži rovnaký prístup k pravidelnému kontaktu s umením a divadlom, tak ako ho deklaruje Soulský program, ktorý prijalo v roku 2010 na svetovej konferencii UNESCO aj Slovensko?

V septembri 2022 vznikla na pôde medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica Iniciatíva BB22 ako výsledok diskusie o využití vzdelávacieho potenciálu divadla a o možnostiach užšieho prepojenia divadiel a kultúrnych inštitúcií so školami. Podarí sa jej rozhýbať siločiary medzi kultúrou a školstvom?

Moderuje:

Iveta Škripková, riaditeľka a dramaturgička Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici (Iniciatíva BB22)

Diskutujú: 

Mário Drgoňa, lektor dramaturgie Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave

Ivica Franeková, koordinátorka projektov pre deti a mládež v Divadle Jána Palárika v Trnave

Milan Zvada, riaditeľ a dramaturg Centra nezávislej kultúry Záhrada v Banskej Bystrici

Hostka: 

Anna Stránská, intendantka HaDivadla v Brne

 

Vzdelávanie divadlom v HaDivadle a Klub mladých diváků Brno

„Čím vším může být dnes divadlo? Co nám nabízí prostor kulturní instituce? Co všechno se můžeme skrz divadlo naučit o sobě samých, druhých, o společnosti? HaDivadlo se nebojí experimentovat ani ve svých doprovodných aktivitách a tak připravuje divácká ladění, senior kavárny nebo rozličné programy pro školy. Jak udělat divadlo ,trendy‘ pro mladé dospělé? Cesta mezidivadelního Klubu mladých diváků Brno. Divadlo jako poznávání a setkávání. Divadlo jako cesta k pochopení. Divadlo jako síla okamžiku a příběhu.“

Anna Stránská, intendantka HaDivadla, zakladateľka Klubu mladých diváků Brno

 

Anna Stránská (*1991, Uherské Hradiště) je kultúrna manažérka. Absolvovala odbor divadelného manažérstva na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Od roku 2016 pôsobí vo vedení HaDivadla, scény Centra experimentálního divadla, najprv na pozícii produkcie a PR, a od roku 2018 ako intendantka. V roku 2019 založila medzidivadelný Klub mladých diváků Brno. Dlhodobo spolupracuje pri realizácii festivalu Letní filmová škola Uherské Hradiště. Je predsedníčkou spolku Memoria – Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti.

A
A
A
.