Aktuálna ponuka práce - Odborný pracovník – styk s verejnosťou a PR a marketing

Divadelný ústav vyhlasuje konkurz  na pracovnú pozíciu: Odborný pracovník – styk s verejnosťou a PR a marketing


Termín nástupu: 1. januára 2023

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, na dobu určitú 1 rok

Miesto práce: Bratislava

Ponúkaný plat: 1 350 EUR/mesiac (brutto). Ďalšie odmeny podľa tarifných tabuliek v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa kvalifikačných predpokladov, dosiahnutého vzdelania, praxe a osobného ohodnotenia.Náplň práce:

 1. Zodpovednosť za PR a prezentáciu DÚ a jeho aktivít (festival Nová dráma/New Drama, Noc divadiel, Bienále divadelnej fotografie);
 2. Príprava prezentácií podujatí a aktivít DÚ v spolupráci s jednotlivými oddeleniami Divadelného ústavu (publikácie, výstavy, konferencie, semináre, diskusie, premiéry Štúdia 12 a iné);
 3. Spolupráca pri príprave grafického vizuálu vybraných projektov DÚ;
 4. Administrácia webovej stránky DÚ www.theatre.sk a sociálnych sietí, príprava podstránok festivalov a aktivít DÚ, aktualizácia podstránok slovenskej mutácie            (s výnimkou tých, ktoré majú svojho administrátora), aktualizácia anglickej mutácie stránky; komunikácia s administrátormi jednotlivých podstránok slovenskej mutácie a kontrola aktualizácie ich údajov (podstránky: publikácie, časopis kød, premiéry divadiel, Kalendár výročí a jubileí);
 5. Kontakt a komunikácia s médiami pri propagácii a informovaní o DÚ a jeho aktivitách, príprava a zabezpečenie tlačových správ a tlačových konferencií;
 6. Príprava koncepcie propagácie festivalov a aktivít DÚ v médiách, zodpovednosť za jej realizáciu (TV, rádio, print, elektronické médiá, sociálne siete);
 7. Vyhľadávanie mediálnych partnerov a sponzorov vybraných projektov DÚ, udržiavanie kontaktu s existujúcimi partnermi a zabezpečenie s tým súvisiacej agendy (bartrové dohody, zmluvy o spolupráci, vzájomné plnenia);
 8.  Zabezpečenie fotodokumentácie aktivít DÚ (zmluva s fotografom);
 9.  Príprava elektronického newslettra DÚ, spracovávanie informácií o dianí v oblasti umenia a kultúry v zahraničí a informácie o podujatiach DÚ, distribúcia newslettru na prihlásené adresy (periodicita newslettra: 2x mesačne);
 10. Zodpovednosť za prípravu, obsah, zabezpečenie a distribúciu vybraných tlačovín k podujatiam DÚ (pozvánky, letáky, plagáty, hlasovacie lístky, exteriérové pútače);
 11. Monitoring výstupov v médiách;
 12. Spolupráca na budovaní korporátnej identity DÚ;
 13. Správa adresárov slovenských divadiel, asociácií, organizácií Ministerstva kultúry SR, kultúrnych inštitúcií, nadácií, osvetových stredísk, umeleckých škôl, zahraničných ambasád, mimovládnych organizácií, ktorých je DÚ členom, zahraničných festivalov a ďalších domácich a zahraničných partnerov DÚ a zodpovednosť za aktuálnosť ich údajov;
 14. Orientácia a prehľad v kultúrnom dianí v zahraničí (vrátane príslušných MVO), informovanie divadelnej verejnosti prostredníctvom newslettra, webovej stránky DÚ alebo priamou komunikáciu s divadlami a inštitúciami na Slovensku (napr. preklad posolstva ku svetovému dňu divadla, tanca, bábkarstva, aktuálne grantové projekty, výberové konania, výzvy k účasti na festivaloch a divadelných podujatiach);
 15. Spolupráca so zahraničnými festivalmi, divadlami, partnermi podľa poverenia vedenia DÚ, koordinácia konkrétnych projektov, ktoré vykonáva DÚ na základe poverenia Ministerstva kultúry SR;
 16. Vypracovávanie podkladov k návrhom rozpočtu, kontaktom, verejným obstarávaniam a polročným a výročným správam DÚ za svoju oblasť činnosti;
 17. Plnenie ďalších úloh na základe poverenia riaditeľkou DÚ;
 18. Dodržiavanie zákona o informáciách č. 211/200 Z. z., dodržiavanie aplikácie zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zákonov;
 19. Dodržiavanie bezpečnostných predpisov.

Pracovné podmienky
Pracovný čas : od 8:00 – 16:00
Práca na zmeny  : jednozmenný pracovný čas

 

Informácie o výberovom konaní

Okrem CV prosíme zaslať portfólio, pokiaľ ho máte.

 

Požiadavky na zamestnanca:


* Požadované vzdelanie : vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

* Dĺžka praxe : aspoň 5 rokov

* Zručnosti, schopnosti :  informačná gramotnosť, komunikácia (jednadnie s ľuďmi), kultivovaný písomný prejav, kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa, pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti), organizovanie a plánovanie práce, tvorivosť (kreativita), samostatnosť

* Cudzie jazyky: slovenský – vysoká C1 a C2 a anglický – pokročilá B1 a B2. Podmienkou je ovládanie všetkých definovaných jazykov.

* Počítače: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Miscrosoft Outlook, Microsoft Excel - pokročilá

* Ďalšie požiadavky: znalosť divadelného prostredia
* Vodičský preukaz je vítaný

* Osobnostné predpoklady:  bezúhonnosť, zodpovednosť, príjemné vystupovanie, dobré štylistické a komunikačné schopnosti, všeobecný rozhľad, asertivita, iniciatívnosť, komunikatívnosť, precíznosť (presnosť), spoľahlivosť, praktické myslenie, predstavivosť, empatia

Informácia pre uchádzačov: Záujemcovia môžu zasielať žiadosť o pracovnú pozíciu a svoj životopis na e-mailovú adresu du@theatre.sk alebo na korešpondenčnú adresu Divadelného ústavu (Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava) do 25. 11. 2022. Do žiadosti je potrebné napísať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu na inzerovanú pracovnú pozíciu v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Termín uzávierky žiadostí je 12. 12. 2022

Predpokladaný termín konkurzu je od 12. 12. 2022 do  15. 12. 2022

Kontaktná osoba: PhDr. Diana Selecká

                              tel.: 02/20487102

                                e-mail: diana.selecka@theatre.sk

 

Všetkým záujemcom vopred ďakujeme!

A
A
A
.