Oddelenie edičnej činnosti

Publikovaním pôvodných a prekladových diel z oblasti slovenského a svetového divadelného umenia sa radí Divadelný ústav Bratislava medzi popredné slovenské vydavateľstvá z kvalitatívneho i kvantitatívneho hľadiska.
Plánovanie vydavateľských aktivít sa uskutočňuje v spolupráci s renomovanými odborníkmi z oblasti divadelnej teórie i praxe. Na koncepcii edičnej činnosti DÚ i na schválení titulov sa podieľa poradný orgán,- Edičná rada, zostavená z uznávaných osobností slovenského divadla a teatrológie (Prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc., Mgr. Petr Christov, Ph.D., prof. PhDr. Vladimír Štefko, prof. PhDr. Jana Wild, PhD., doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD. a Mgr. Ján Šimko).

Oddelenie edičnej činnosti úzko spolupracuje s vedeckými kapacitami Divadelného ústavu. Odborníci oddelenia ODDID sú súčasťou tvorivého tímu publikácií ako je ročenka Divadlá na Slovensku, Divadelný kalendár, rovnako ako súborných dramatických diel popredných slovenských divadelných osobností. Pri príprave verejných prezentácii nových publikácií a pri koncipovaní mediálnych výstupov je činnosť OEČ prepojená s prácou Projektového oddelenia.
Všetky oddelenia Divadelného ústavu využívajú odborné služby OEČ vo forme jazykových korektúr a redakcií pri organizovaní výstav, popisiek, letákov, katalógov).
OEČ priebežne spolupracuje s ďalšími slovenskými vydavateľstvami (Juga, Slovart, Ikar) a organizáciami (VŠMU, jednotlivé divadlá), ktoré sa venujú vydávaniu divadelnej literatúry.

Popri edičnej činnosti sa OEČ  sústavne venuje propagácii vydaných diel prostredníctvom vlastnej distribučnej siete a informačného centra Prospero. Dôležitou súčasťou práce OEČ je účasť na knižných veľtrhoch a propagácia vlastnej vydavateľskej práce formou scénických čítaní, predstavení, prezentácii, stretnutí s autormi či prekladateľmi.

 

Vedúca Oddelenia edičnej činnosti
Mgr. Andrea Dömeová
E-mail: andrea.domeova@theatre.sk

A
A
A