Oddelenie riaditeľky

Oddelenie riaditeľky Divadelného ústavu zabezpečuje komplexnú činnosť sekretariátu Divadelného ústavu, v súčinnosti s odbornými oddeleniami napĺňa činnosť organizácie, vedie centrálnu evidenciu písomností, stará sa o ich ochranu a úschovu, vedie komunikáciu Divadelného ústavu s jeho zriaďovateľom Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, v súčinnosti s odbornými oddeleniami Divadelného ústavu spolupracuje na projektoch a aktivitách Divadelného ústavu. Má na starosti výberové a prijímacie konania nových zamestnancov organizácie, podieľa sa aktualizácii novelizovaných interných dokumentov, smerníc a predpisov Divadelného ústavu, zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky, plní úlohy v súvislosti s uplatňovaním zákonov v podmienkach organizácie, vypracováva podklady pre výročné správy organizácie, podklady a stanoviská k úlohám zadaným nadriadenými orgánmi. V spolupráci s ekonomickým oddelením a odborne spôsobilou osobou zabezpečuje podklady a realizáciu zákaziek na tovary a služby formou verejného obstarávania. Zabezpečuje dodržiavanie zásad ochrany bezpečnosti  zdravia pri práci i požiarnej ochrany, kľúčový režim organizácie,  pripravuje zmluvy a sleduje ich napĺňanie, eviduje a sleduje dochádzku zamestnancov, zabezpečuje prepravu zamestnancov a zmluvných partnerov Divadelného ústavu na domáce i zahraničné služobné cesty a podujatia, zabezpečuje prepravu publikácií a výstavného materiálu Divadelného ústavu na rôzne podujatia realizované Divadelným ústavom.

 

Vedúca Oddelenia riaditeľky
PhDr. Diana Selecká
E-mail: diana.selecka@theatre.sk

A
A
A