Oddelenie divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie

Oddelenie zhromažďuje, systematicky spracúva a sprístupňuje zbierky a fondy týkajúce sa profesionálneho divadla na Slovensku od jeho vzniku v roku 1920 až po súčasnosť. Zbierková činnosť sa sústreďuje na komplexné postihnutie a mapovanie divadelnej kultúry na Slovensku od vzniku a reflexie divadelných inscenácií cez profesijné osudy tvorcov až po širšie divadelné, spoločenské a politické kontexty. Predmetom zbierkotvornej činnosti ODDID sú autentické dokumenty z produkcie divadiel, festivalov a iných kultúrnych inštitúcií zaoberajúcich sa divadelnou činnosťou, ako aj zbieranie ohlasov z tlačených, elektronických a internetových zdrojov. V zbierkach a fondoch ODDID sú zastúpené fotografické a propagačné materiály, inscenačné scenáre, režijné knihy, divadelné plagáty, scénografické materiály, predmety galerijnej a muzeálnej hodnoty, divadelná literatúra a divadelné hry, výber z periodickej a neperiodickej tlače, audio- a audiovizuálne nahrávky divadelných inscenácií, nahrávky dokumentárnych filmov z oblasti divadla a ďalšie materiály, ktoré sa viažu k histórii a súčasnosti divadelného umenia a divadelnej kultúry na Slovensku. Súčasťou prezentovania zbierok ODDID je aj budovanie vedomostnej databázy IS.THEATRE.SK.

 

Mgr. Zuzana Nemcová – vedúca Oddelenia divadelnej dokumentácie, informatizácie a digitalizácie, správkyňa Zbierky tematických hesiel
Tel.: +421 220 487 300; +421 917 472 123
E-mail: zuzana.nemcova@theatre.sk

Mgr. Alžbeta Vakulová – správkyňa Zbierky inscenácií
Tel.: +421 220 487 305
E-mail: alzbeta.vakulova@theatre.sk

Mgr. Katarína Vozárová – správkyňa Zbierky divadelných bulletinov a Zbierky osobností
Tel.: +421 220 487 304
E-mail: katarina.vozarova@theatre.sk

Mgr. Frederika Čujová – správkyňa Zbierky inscenačných textov a Zbierky ochotníckeho divadla
Tel.: +421 220 487 307
E-mail: frederika.cujova@theatre.sk

MgA. Marek Godovič, PhD. – správca Audiovizuálnych zbierok
Tel.: +421 220 487 314
E-mail: marek.godovic@theatre.sk

Mgr. Barbora Gvozdjáková – správkyňa Zbierky digitálnych dokumentov
Tel.: +421 220 487 308
E-mail: barbora.gvozdjakova@theatre.sk

Viera Sadloňová – vedúca knihovníčka špecializovanej knižnice
Tel.: +421 220 487 301
E-mail: viera.sadlonova@theatre.sk

Mgr. Dominika Tekelova – knihovníčka špecializovanej knižnice
Tel.: +421 220 487 301
E-mail: dominika.tekelova@theatre.sk

Mgr. Katarína Švábiková, PhD. – archivárka Archívu Divadelného ústavu  
Tel.: +421 220 487 310
E-mail: katarina.svabikova@theatre.sk

Mgr. Beáta Pintérová – správkyňa registratúry a archivárka Archívu Divadelného ústavu 
Tel.: +421 220 487 312
E-mail: beata.pinterova@theatre.sk

Mgr. Art. Miroslav Daubrava, ArtD. – kurátor Múzea Divadelného ústavu pre scénografické, múzejné a galerijné zbierky
Tel.: +421 220 487 302
E-mail: miroslav.daubrava@theatre.sk

Mgr. Adam Križan – kustód Múzea Divadelného ústavu pre scénografické, múzejné a galerijné zbierky
Tel.: +421 220 487 303
E-mail: adam.krizan@theatre.sk

Bohuš Karcz – IT špecialista a správca bezpečnostného systému
Tel.: +421 220 487 311
E-mail: bohus.karcz@theatre.sk

A
A
A