Ekonomické oddelenie

Ekonomické oddelenie Divadelného ústavu navrhuje základnú orientáciu ekonomickej politiky organizácie, sleduje jej plnenie a zabezpečuje celkové vedenie účtovníctva v zmysle postupov schválených pre príspevkové organizácie Ministerstva kultúry. Zodpovedá za tvorbu a čerpanie rozpočtu, za včasnú úhradu faktúr a iných platieb; zabezpečuje financovanie potrieb organizácie a kontroluje využívanie finančných prostriedkov. Vykonáva personálnu činnosť a zodpovedá za včasné účtovanie a vyplácanie miezd. Zabezpečuje komunikáciu medzi inštitúciou a Sekciou ekonomiky MK SR a spracováva a plní  úlohy, z nej vyplývajúce. Plní úlohy vyplývajúce zo všeobecno - záväzných právnych noriem a zákonov za oblasť hospodárenia Divadelného ústavu a zo zmluvy s Európskym spoločenstvom pre kanceláriu Kultúrneho kontaktného bodu a Európskeho kontaktného bodu. Pripravuje všetky ekonomické podklady a informácie pre výročnú správu organizácie. Poskytuje ekonomické služby pracovníkom DÚ.

 

Vedúca Ekonomického oddelenia
Bc. Milada Mercová
E-mail: milada.mercova@theatre.sk

 

A
A
A