Print

Súčasní režiséri Slovenska

Projekt Súčasní režiséri Slovenska je zameraný na oblasť súčasnej slovenskej réžie. Prináša umelecko-biografické profily – virtuálny katalóg súčasných slovenských režisérok a režisérov reflektujúci režijnú tvorbu na domácej i zahraničnej divadelnej scéne. Komplexné informatívne portréty zachytávajú tvorbu režisérok a režisérov, ktorí momentálne predstavujú na Slovensku aktívnu kvalitatívnu špičku a svojou umeleckou činnosťou profilujú podobu súčasnej slovenskej réžie.

Kompaktné profily slovenských režisérok a režisérov nie sú koncipované ako výhradne biografický konštrukt, ale ako umelecko-kritická analýza režijnej tvorby jednotlivých osobností doplnená referenčným audiovizuálnym materiálom. Encyklopedická štruktúra menných hesiel a dokumentačný a obrazový materiál mapujúci jednotlivé inscenácie zabezpečujú komplexný prehľad o stave súčasnej slovenskej réžie.

Panoramatická reflexia tvorby slovenských režisérov dostala podobu dvojjazyčného reprezentačného virtuálneho on-line katalógu s cieľom poskytnúť širší i ucelený pohľad na súčasnú slovenskú réžiu. Formou štruktúrovaných hesiel predstavujeme tvorbu šestnástich režisérok a režisérov a indikujeme základné črty ich režijného rukopisu. Mapovanie aktivít slovenskej réžie v čo najširšom kontexte a súvislostiach by malo viesť k spolupráci a mobilite umelcov a divadiel európskych krajín. Vytvorenie portfólia súčasnej slovenskej divadelnej réžie má byť impulzom pre otvorenie ciest slovenskej réžie k zahraničným partnerom.

Obsahová náplň jednotlivých hesiel – profilov je charakteristikou inscenačných postupov, opisom estetiky či poetiky režijnej tvorby a pomenovaním metód práce s dramatickým textom. Rovnako reflektuje inklináciu tvorcu k istým témam, žánrom či tandemovým spoluprácam s hercami, výtvarníkmi a hudobníkmi. Neodmysliteľnou súčasťou každého profilu je obrazový a dokumentačný materiál vybraných inscenácií opisovaných režisérok a režisérov. Heslár bude postupne dopĺňaný ďalšími profilmi predstaviteľov súčasnej slovenskej divadelnej réžie.

 

Štruktúra hesla – profilu režiséra/ky:

  1. profesijný životopis
  2. charakteristika umeleckej tvorby
  3. súpis tvorby (rok, divadlo, autor titulu, titul)
  4. ocenenia (domáce a zahraničné)
  5. fotografie z tvorby (inscenácií)
  6. audiovizuálne ukážky z tvorby

 

* Podrobné informácie o všetkých tvorcoch jednotlivých inscenácií uvedených v slovenských profesionálnych divadlách možno získať na: www.etheatre.sk. Komplexná informačná online databáza je prístupná zo stránky www.theatre.sk a predstavuje elektronický informačný archív inscenačnej tvorby profesionálnych divadiel na Slovensku.


 

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.