Tlačiť

Fondy a zbierky Divadelného ústavu

Rozdelenie a charakteristika fondov a zbierok

 

DOKUMENTAČNÉ ZBIERKY DIVADELNÉHO ÚSTAVU

Dokumentačné zbierky zahŕňajú bulletiny, fotografie – negatívy a diapozitívy v klasickej i elektronickej forme, ohlasy v tlačených médiách a vybraných rozhlasových a televíznych reláciách, propagačné materiály a ďalšie materiály, ktoré sa týkajú inscenácií profesionálnych divadiel na Slovensku, divadelných inštitúcií, divadelných osobností, divadelných a kultúrnych podujatí a divadelného života na Slovensku, s presahmi na zahraničné a ochotnícke divadlo.

Dokumentačné zbierky v súčasnosti obsahujú viac ako 11 000 inscenačných obálok slovenských profesionálnych divadiel od roku 1920, takmer 6100 osobných obálok domácich a zahraničných divadelných umelcov, v ktorých sa nachádza viac ako 120 000 fotografií a takmer 50 000 bibliografických záznamov o tvorbe a tvorcoch.

Uvedené materiály sú systematicky roztriedené do jednotlivých zbierok, ktorých spracovanie sa riadi pravidlami internej Smernice o odbornej správe fondov a zbierok DÚ a sprístupňovanie pravidlami Výpožičného a študijného poriadku DÚ.

Rozdelenie Dokumentačných zbierok DÚ:

Zbierka inscenácií

Základnou jednotkou zbierky je inscenačná obálka, ktorá obsahuje bulletin, propagačné tlačoviny, recenzie, interné hodnotenie a iné publikované články a inscenačné fotografie vzťahujúce sa ku konkrétnej divadelnej inscenácii.

Zbierka biografík

Základnou jednotkou fondu je osobná obálka obsahujúca fotografie, bulletiny, recenzie a iné publikované články o umeleckej osobnosti so vzťahom k divadelnému umeniu, súpisy postáv, dotazníky, parte, korešpondenciu, a pod.

Zbierka programových bulletinov

Obsahuje viazané bulletíny, archívne bulletiny a multiplicitné bulletiny.

Zbierky tematických hesiel

Obsahujú parciálne témy týkajúce sa slovenkého aj zahraničného divadla (podľa divadiel, sezón, festivalov, ocenení a odborných tém).

Zbierka inscenačných textov
Obsahuje režijné knihy, inšpicientské knihy, texty účinkujúcich hercov inscenácií slovenských profesionálnych divadiel.

Zbierka negatívov a diapozitívov

Zbierky audiovizuálnych záznamov

Obsahuje rôzne nosiče: MG, VHS, CD, DVD so záznamami inscenácií, televíznych dokumentov, spotov, apod.

Zbierky digitálnych dokumentov
Zbierky digitálnych dokumentov obsahujú digitálne dokumenty – fotografie z divadelných inscenácií, z divadelných festivalov, z výstav o divadle a tiež skeny dokumentačných materiálov.

Preverejnosť je časť informácií z fondov a zbierok DÚ prístupná v online databáze eTHEATRE.SK.

 

KNIŽNICA DIVADELNÉHO ÚSTAVU

je najväčšia špecializovaná knižnica pre oblasť divadla na Slovensku. Disponuje viac ako 44 000 knižničnými jednotkami.
Ročne navštevuje knižnicu približne 5 000 čitateľov, prevažne z radov odbornej a študujúcej verejnosti.

Fond knižnice Divadelného ústavu tvorí teatrologická literatúra, divadelné hry, zborníky, periodiká, záverečné akademické práce a výberovo divadelná zahraničná literatúra. Knižnica Divadelného ústavu literatúru získava, spracúva, uchováva a ochraňuje a následne sprístupňuje. Špecializuje sa na literatúru a dokumenty z oblasti dramatického, hudobného umenia a taktiež na príbuznú umenovednú literatúru.

 

VEREJNÝ ŠPECIALIZOVANÝ ARCHÍV

Verejný špecializovaný archív Divadelného ústavu bol zriadený v roku 2002 v zmysle zákona NR SR č. 395/2002 Z.z. Dôvodom zriadenia tohto pracoviska bola popri zákonnej úprave správy archívnych fondov a zbierok v Slovenskej republike aj skutočnosť, že roky akvizičnej činnosti Divadelného ústavu sa prejavujú množstvom cenného pramenného materiálu, dokumentujúceho tvorbu generácií divadelníkov, ktorej správa si vyžaduje odborný archívny prístup.

Verejný špecializovaný archív DÚ vykonáva aj predarchívnu starostlivosť, preberá archívne dokumenty z registratúry Divadelného ústavu a od iných pôvodcov, eviduje získané archívne dokumenty a udržuje ich evidenciu v súlade so skutočným stavom, oznamuje zmeny v evidencii, ochraňuje archívne dokumenty, sprístupňuje archívne dokumenty vrátane spracúvania archívnych pomôcok, vydáva bádateľský poriadok, umožňuje výkon štátneho odborného dozoru, vyhodnocuje program vyhotovovania konzervačných kópií a o programe informuje Slovenský národný archív, zabezpečuje a zasiela jedno vyhotovenie konzervačnej kópie najvýznamnejších archívnych dokumentov Slovenskému národnému archívu.
Štúdium fondov a zbierok sa riadi bádateľským poriadkom Archívu DÚ.

Rozdelenie fondov a zbierok Verejného špecializovaného archívu:

Fond Divadelného ústavu

Osobné fondy

Archívne fondy divadiel a múzeí

Archívne fondy vydavateľstiev a redakcií

Archívne fondy záujmových organizácií

Archívne fondy ústredných divadelných orgánov

Zbierky fotografií, fotonegatívov a diapozitívov

Zbierky plagátov a letákov

Archív využíva databázový archívny program BACH Inventáre.

Bližšie informácie o všetkých archívnych fondoch a zbierkach archívu poskytuje jeho Sprievodca.
Na stiahnutie TU.

Súpis archívnych fondov
(dokument vo formáte pdf.)

Boris Bálent
(dokument vo formáte pdf.)

Štefan Hoza
(dokument vo formáte pdf.)

Magda Husáková-Lokvencová
(dokument vo formáte pdf.)

Peter Karvaš:
(dokumenty vo formáte pdf.)

Peter Karvaš, časť 1
Peter Karvaš, časť 2
Peter Karvaš, časť 3
Peter Karvaš, časť 4

Marka Medvecká
(dokument vo formáte pdf.)

Ivan Mistrík:
(dokumenty vo formáte pdf.)

Ivan Mistrík, časť 1
Ivan Mistrík, časť 2
Ivan Mistrík, časť 3
Ivan Mistrík, časť 4
Ivan Mistrík, časť 5

Štefan Munk
(dokument vo formáte pdf.)

Oskar Nedbal
(dokument vo formáte pdf.)

Beata Poničanová
(dokument vo formáte pdf.)

Bohdan Slavík
(dokument vo formáte pdf.)

Bohuš Vilím
(dokument vo formáte pdf.)


MÚZEUM DIVADELNÉHO ÚSTAVU

Divadelný ústav dlhodobo pripravuje zriadenie Múzea divadelníctva na Slovensku. Múzeum Divadelného ústavu vzniklo rozhodnutím Ministerstva kultúry SR č. MK 1227/2006-400/4464 z 2. februára 2006 ako odborné muzeálne pracovisko, ktorého cieľom je zhromažďovať, spracúvať a sprístupňovať muzeálne fondy dokumentujúce divadelnú kultúru na Slovensku od obdobia vzniku prvej profesionálnej divadelnej scény na našom území v roku 1920 až po súčasnosť, tak ako to špecifikuje zriaďovacia listina Divadelného ústavu v zmysle jej noviel a doplnení.

V súčasnosti spravuje 29 606 exponátov. Význam uvedených muzeálnych zbierok presahuje národný rámec a tvoria významnú zložku Kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.

Spracovanie zbierok galerijnej a muzeálnej hodnoty sa riadi pravidlami internej Smernice o odbornej správe fondov a zbierok DÚ a sprístupňovanie pravidlami Výpožičného a študijného poriadku DÚ a Depozitárnym režimom DÚ.

Rozčlenenie fondov a zbierok Múzea Divadelného ústavu

Základný fond:

a) scénografické zbierky

- scénické návrhy

- kostýmové návrhy

- scénografická zbierka bábkového divadla (bábky, návrhy, realizácie)

b) zbierka divadelných kostýmov

c) zbierka divadelných makiet

d) zbierka výtvarných divadelných plagátov

e) zbierky predmetov galerijnej a múzejnej hodnoty

Zbierky galerijnej a múzejnej hodnoty tvoria umelecké diela a predmety historickej a kultúrnej hodnoty, viažuce sa k profesionálnemu divadlu na Slovensku.

K týmto zbierkam patrí:

- zbierka predmetov galerijnej hodnoty:

- kresby, maľby, grafiky, plastiky, ktorých autormi sú divadelníci

- kresby, maľby, grafiky, plastiky s divadelnou tematikou

- kresby, maľby, grafiky, plastiky s inou tematikou

- zbierka predmetov múzejnej hodnoty:

- predmety úžitkového umenia a umeleckého remesla

- osobné predmety divadelných umelcov (vrátane zarámovaných fotografií)

Pomocná zbierka:

a) Pomocná zbierka pozostáva z fotografií, diapozitívov a negatívov scénických a kostýmových návrhov, novinových výstrižkov a iných materiálov dokumentačného charakteru a divadelnej architektúry.

b) Ku každej zbierke rozčlenenej v časti Fond a zbierky Múzea Divadelného ústavu je aj osobitná pomocná zbierka, označovaná rovnakým alfanumerickým kódom, ako príslušná zbierka. Okrem týchto zbierok tvoria osobitnú kategóriu zbierka divadelnej architektúry a zbierka osobných obálok.

Zbierka divadelnej architektúry:

Pozostáva z materiálu týkajúceho sa divadelnej architektúry na Slovensku (pôdorysy, návrhy, fotografie, diapozitívy, negatívy, novinové články).

Zbierka osobných obálok:

Zhromažďuje materiál týkajúci sa výtvarníkov pôsobiacich v oblasti divadelnej tvorby (novinové články a podobne).

Scénografický fond využíva program CEMUZ/ESEZ/, ktorý je dostupný na stránkach Slovenského národného múzea.

 


Cenník služieb
(PDF, 474 kB)

Smernica knižnice Divadelného ústavu
(dokument vo formáte .doc)

Smernica o odbornej správe fondov a zbierok múzea Divadelného ústavu
(dokument vo formáte .doc)

Smernica o odbornej správe archívnych fondov, zbierok a dokumentačných zbierok Divadelného ústav
(dokument vo formáte .doc)

Študovňa

Zbierka osobností

Depozitár dokumentácie

Verejný špecializovaný archív

Zbierka scénografík

Depozitár scénografických zbierok

Depozitár knižnice

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.