Tlačiť

Riaditeľka Divadelného ústavu

Vladislava FeketeMgr. art. Vladislava Fekete, ArtD.
(1973, Báčska Palanka, Srbsko)

Vyštudovala dramaturgiu na Katedre divadelnej réžie a dramaturgie Vysokej školy múzických umení v Bratislave v ročníku prof. Ľubomíra Vajdičku, kde v roku 2009 ukončila aj postgraduálne štúdium. V rokoch 2006 – 2010 pôsobila externe na Katedre divadelnej vedy. V rámci svojej profesie sa sústreďuje najmä na kultúrny manažment, réžiu, dramaturgiu, umelecký preklad, teóriu a kritiku súčasného divadla a drámy. Od 6.júla 2006 je riaditeľkou Divadelného ústavu v Bratislave, ako aj riaditeľkou festivalu súčasnej slovenskej a svetovej drámy Nová dráma/New Drama. Iniciovala vznik Centra výskumu divadla a mnohé projekty zamerané na výskum dejín slovenského divadla a drámy; stála pri zrode nového časopisu o divadle kød – konkrétne ø divadle a pravidelne organizuje projekty podporujúce vznik novej slovenskej drámy pre deti a dospelých ako i propagáciu slovenského divadla doma i v zahraničí či celoslovenské podujatia Noc divadiel a Bienále divadelnej fotografie.

Je autorkou viacerých dramatických textov pre divadlo a rozhlas, vytvorila niekoľko televíznych scenárov. Režijne a dramaturgicky sa zameriava na novšiu európsku drámu (Biljana Srbljanović, Nebojša Romčević, Igor Bauersima, Enda Walsh). Zo srbského jazyka prekladá súčasných dramatikov (Biljana Srbljanović, Milena Marković, Maja Pelević, Milena Bogavac, Nebojša Romčević, Tanja Šljivar) a divadelnú teóriu (Úvod do performatívnych štúdií autorskej dvojice Aleksandry Jovićević a Any Vujanović). Je editorkou niekoľkých zborníkov súčasnej slovenskej a vojvodinskej drámy. Spolupracuje s divadelnými festivalmi na Slovensku (Divadelná Nitra, Bábkarská Bystrica) a ako selektor pre Slovensko aj so zahraničnými festivalmi (Borštnikovosrečanje – Slovinsko, Divadlo Plzeň – Česko, Demoludy – Poľsko, Sterijinopozorje – Srbsko).    

Výberová bibliografia

A. Vedecká činnosť

2006 – 2008, INDEPENDENT ACTOR WORK ON A PROJECT BASED ON THE DRAMATIC TEXTS BY A. P. CHEKHOV – cyklus prednášok Chekhovian glance on thes urrounding world (Čechovov/čechovovský pohľad na svet), Divadelná fakulta, Katedra réžie a dramaturgie Vysokej školy múzických umení v Bratislave

2006 – 2010, Metodológia výskumnej práce, Divadelná fakulta, Katedra divadelných štúdií Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Pravidelné prednáškové cykly: Historické poetiky, Divadelné žánre  

B. Koordinácia výskumných, vzdelávacích, výstavných a prezentačných projektov

2007 – 2011 Dejiny slovenskej drámy v 20. storočí, Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku za rok 2012 v kategórii „Vedecko-technický tím roka“.

2007 – 2010 Stredoeurópska divadelná architektúra (medzinárodný projekt)

2009 – 2012 Platforma 11+ (medzinárodný projekt)

2011 – 2014 EUROPEANA PHOTOGRAPHY: FROM THE ORIGINS OF PHOTOGRAPHY TO THE EUROPE OF IMAGES / Fotografie pre Europeanu: od počiatkov fotografie k Európe obrazov (medzinárodný projekt)

2006 – 2009 Európska dielňa prekladu (medzinárodný projekt)

2006 až súčasnosť Monitoring divadla na Slovensku (iniciátorka projektu vytvorenia networku slovenských kritikov v spolupráci s AICT a VŠMU)

2009 a 2015 Pražské Quadriennale scénografie a divadelného priestoru, dve zlaté medaily

2009 Šiesty zmysel divadla – slovenská scénografia po roku 1989, kurátorka výstavy realizovanej v SNG

2008 až súčasnosť, Dielne kreatívneho písania pre deti (autorka projektu, ktorý sa realizuje v divadlách na Slovensku)  

C. Zborníky (publikované práce na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách)

FEKETE, V. Zápas o emancipovanú dramaturgiu. In Nová dramaturgia, nový dramaturg. Zborník prednášok z konferencie 14.15.5.2013. Divadelný ústav : Bratislava, 2013.

FEKETE, V. Súčasná divadelná scéna na Slovensku – Tri progresívne sezóny. In ITI Annual Book, 2013.

FEKETE, V. About Slovak Contemporary Theatre Scene, In. European Festivals Research Project, Gent,2009.

FEKETE, V. Totalnarasprodajaili Pokvarenovreme (o savremenoj pozorišnojslovačkojsceni). In Scena, Novi Sad : Sterijinopozorje, 2009.

FEKETE, V. 21. storočie v slovenskom divadle s dôrazom na drámu (v rus. j.). In Sbornik, Peterburg: Baltijskije sezony, 2007.

FEKETE, V. Profesionalno pozorište nacionalnih manjina u Vojvodini : Izmeđukulturne potrebe i politike. In 12th  INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THEATRE CRITICS AND SCHOLARS / 12e SYMPOSIUM INTERNATIONAL DES CRITIQUES DE THÉÂTRE ET DES THÉÂTROLOGUES : National Theatres and Nationalist Theatre / Théâtres nationaux et théâtre nationaliste. Editor Katarina Ćirić-Petrović, Novi Sad : Sterijinopozorje, 2006.

FEKETE, V. Otváranie sa (smerom dovnútra a von). In Seminár – Problém divadlo, Bratislava : Divadlo v Medzičase, príloha, 2006.

FEKETE, V. Súčasný stav a trendy v slovenskom divadle. In Studia Academica Slovaca 34. Prednášky XLI. letnej školy slovenského jazyka a kultúry.Editori: J. Mlacek a M. Vojtech. Bratislava : Stimul, 2005.

FEKETE, V. Koľada – dnešný Čechov? In Podoby soudobého europského dramatu, Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav divadelní a filmové vědy, 2001.

D. Knihy (prekladové a pôvodné)

ŠLJIVAR, T. Sme ako tí, pred ktorými nás rodičia varovali. Divadelný ústav : Bratislava, 2016.

FEKETE, V. – KOBLIŠKOVÁ, Z. – DAUBRAVA M. – TIMKO, M. Malé múzeum s veľkou zbierkou/A small museum with a large collection. Sprievodca múzeom divadelného ústavu / A guide to themuseum of the Theatre Institut. Divadelný ústav: Bratislava, 2015.

FEKETE, V. Šiesty zmysel divadla. Slovenská scénografia po roku 1989. Divadelný ústav: Bratislava, 2009. (editorka a autorka štúdií)

FEKETE, V.Slowakische Gegenwartsstücke. Bratislava : Divadelný ústav, 2007.(editorka a autorka štúdie)

FEKETE, V. Srbská dráma. Bratislava : Divadelný ústav, 2007.(editorka a prekladateľka)

FEKETE, V. Nová slovenská vojvodinská dráma.Báčsky Petrovec : Vydavateľstvo Kultúra, 2004.(autorka štúdie a redaktorka dramatických textov)

FEKETE, V.Chceme nového autora : Zborník o súčasnej slovenskej a európskej dráme. Bratislava : NOC, 2004. SRBLJANOVIĆ, B. Rodinné príbehy.Bratislava : Drewo a srd, 2002.

E. Časopisy (preklady hier)

ROMČEVIĆ, N. Vina. In Divadlo v medzičase, 2006, roč. 11, č. 1-2, s. 54-62.

KOĽADA, N. Murlin Murlo. In Javisko, 2001, č. 7-8 a 9, s. 27-36 (prvá časť), 17-21 (druhá časť).  

F. Umelecká činnosť (divadelné inscenácie)

2010 CONFORTĖS, C. Maratón. Slovenské vojvodinské divadlo, Srbsko; réžia

2008 ZÜSKIND, P. Kontrabas, Slovenské vojvodinské divadlo, Srbsko; réžia

2006 ROMČEVIĆ, N. Vina, Slovenské vojvodinské divadlo, Srbsko a Slovenské komorné divadlo v Martine; preklad a dramaturgia

2005 SCHIMMELPFENIG, R. Arabská noc, Slovenské vojvodinské divadlo, Srbsko; dramaturgia

2004 BAUERSIMA, I. norway.today, Divadlo Andreja Bagara v Nitre; réžia

2004 JANOUŠEK, M. Duchov plná rozprávka alebo Nedotýkajte sa trollov..., Slovenské vojvodinské divadlo, Srbsko; dramaturgia a produkcia

2003 DORST, T. Fernando Krapp mi napísal list, Divadlo VHV, Srbsko; réžia

2002 SRBLJANOVIĆ, B. Rodinné príbehy, Štúdio 12, Bratislava; réžia

2001 WALSH, E. Disco Pigs, Štúdio L+S, Bratislava; dramaturgia a produkcia

2001 BERNHARD, T. Minetti, Divadlo VHV, Srbsko; réžia

2000 TURRINI, P. Lov na krysy, Divadlo LUDUS; dramaturgia

2000 FRAYN, M. V zákulisí, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene; dramaturgia  

G. Ostatná vedecká a umelecká činnosť

Divadelné hry

2015Prežitie – Opstanak – Survival(divadelná hra); hra sa dostala do finále The Beverly Hills Screenplay Competition, kategória Stage Play;hra je preložená do anglického a srbského jazyka.

2009 Krátke spojenia; hra ocenená v dramatickej súťaži Alfréda Radoka cenou za najlepší divadelný text, cenou nadačného fondu grófky Kolowrat-Krakowskej, inscenačnou cenou (premiérovo uvedená v Juhočeskom divadle v Českých Budějoviciach) a cenou Českého rozhlasu 3 – Vltava; hra bola publikovaná v časopisoch Svět a divadlo (Česká republika) a Dialog (Poľská republika); inscenované čítania hry sa uskutočnili v Poľsku a Rakúsku; hra je preložená do francúzskeho a slovinského jazyka.

2011 Malá vianočná panika (rozhlasová hra)

2006 Svoj kufor mám vždy pod posteľou (rozhlasová hra)

TV scenáre

2006 – 2007 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska, Slovenská televízia a D. N. A. Production

2005 Dramatik VHV, koprodukčný projekt STV a Slovenskej redakcie TV NS Srbsko

Workshopy a konferencie

2016 150 rokov slovenského vojvodinského divadla (spoluautorka koncepcie osláv jubilea a organizátorka medzinárodnej konferencie)

2015 Nová dramaturgia, nový dramaturg I. (národná konferencia)

2014 Nová dramaturgia, nový dramaturg II. (medzinárodná konferencia)

2011 Súčasné metódy a technológie v dokumentovaní divadelného diela (medzinárodná konferencia)

2005 Empatia, herecká dielňa Slovenského vojvodinského divadla, Srbsko

2005 Štúdio hereckej tvorby Slovenského vojvodinského divadla, Srbsko

2004 Technika drámy, medzinárodný slovensko-srbský workshop, Vojvodina, Srbsko

2003 Nánosy, multimadiálny projekt, At Home Gallery, Synagóga, Šamorín

2001 Hladiny žitej reality, intermediálny projekt, kaštieľ Dunđerského, Vojvodina, Srbsko

2001 KulKontakt, divadelný workshop na tému Jazyk v divadle, Vojvodina, Srbsko


logo Divadelného ústavu

 

Riaditeľka Divadelného ústavu:
Mgr. art Vladislava Fekete, ArtD.

Vedúci oddelení Divadelného ústavu:

Mgr. Zuzana Nemcová Gulíková
Oddelenie divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie (ODDID)

Mgr. Andrea Dömeová
Oddelenie edičnej činnosti (OEČ)

Ing. Zuzana Uličianska
Oddelenie vonkajších vzťahov (OVV)

Mgr. Lukáš Kopas, PhD.
Centrum výskumu divadla (CVD)

Bc. Milada Mercová
Ekonomické oddelenie (EO)

PhDr. Diana Selecká
Oddelenie riaditeľky (OR)

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.