Tlačiť

Oddelenie vonkajších vzťahov (OVV)

Oddelenie vonkajších vzťahov komplexne zabezpečuje agendu vonkajších vzťahov Divadelného ústavu vrátane konzultačnej činnosti. Na požiadanie poskytuje informácie týkajúce sa slovenského divadla i divadla v zahraničí, pracuje na príprave štatistik o divadle a analytických materiálov z oblasti kultúrnej politiky. Vytvára bázu pre prácu niektorých slovenských stredísk mimovládnych organizácií v oblasti divadla (OISTAT, ASSITEJ, SIBMAS, ITI, AICT) a spolupracuje so zahraničnými mimovládnymi organizáciami (EFAH, IETM, FIRT..); spolupracuje so zahraničnými kultúrnymi inštitútmi pôsobiacimi na Slovensku i slovenskými inštitútmi v zahraničí, a to najmä pri výmene informácií a dokumentačných materiálov o divadelnom dianí. Komunikuje s médiami, so štátnymi a neštátnymi divadlami. Zabezpečuje spoluprácu s organizátormi divadelných podujatí, festivalov, konferencií, s divadelnými združeniami či profesijnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti divadla. Spolupracuje na príprave podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných Divadelným ústavom, predovšetkým výstav a iných prezentácií slovenského divadla. Koordinuje projekt IS.Theatre.sk – monitoring divadiel na Slovensku a vydáva časopis kød - konkrétne ø divadle.

 

Od januára 2015 prešli aktivity Projektového oddelenia pod kompetencie Oddelenia vonkajších vzťahov

Projektové oddelenie zabezpečuje koordináciu a obsahové napĺňanie rôznorodých projektov edukačno-kultúrneho charakteru ako aj prezentáciu aktivít Divadelného ústavu (sympóziá, prezentácie kníh atď.). Pravidelne organizuje vzdelávacie aktivity (workshopy, semináre, prednášky a iné odborné podujatia) s účasťou zahraničných lektorov a hostí. Každoročne usporadúva súťaž pôvodných dramatických textov DRÁMA a s ňou súvisiace scénické čítanie finálových textov Trojboj.

Projektové oddelenie zastrešuje aj medzinárodný štvorročný projekt Platforma 11+, podporený Európskou úniou. Jeho cieľom je podpora kultúrneho povedomia mladých ľudí v rozhodujúcej adolescentnej životnej fáze. V rámci projektu Divadelný ústav v spolupráci s vybranými profesionálnymi divadlami organizuje dielne kreatívneho písania pre tínedžerov, vyhlasuje celoslovenskú súťaž dramatických textov autorov do 18 rokov Dramaticky mladí a inscenuje divadelné hry pre danú vekovú kategóriu. Projekt podporuje aj vznik nových profesionálnych textov pre mladého diváka.

Jednou z priorít oddelenia je aj organizácia festivalu súčasnej drámy Nová Dráma / New Drama.

Oddelenie programovo aj produkčne spravuje unikátny divadelný priestor Štúdio 12, ktoré sa vyprofilovalo na základnú nekomerčnú platformu pre novú drámu a nové médiá a dotvára paralelu kamenným divadlám na Slovensku. Pôvodný aj hosťujúci divadelný repertoár Štúdia 12 dopĺňajú hudobné, performatívne, multimediálne aktivity, pravidelné cykly scénických čítaní a vzdelávacie podujatia (workshopy, semináre, prednášky).

Mesačný repertoár divadla je obohatený o hudobné, performatívne, multimediálne aktivity, ako aj o pravidelné cykly scénických čítaní (listování.cz). V rámci projektu laboratória Mliečne zuby ponúka priestor pre nastupujúcu generáciu divadelníkov a podporuje dramaturgicky, produkčne a technicky ich autorskú pôvodnú tvorbu. Štúdio 12 spolupracuje s mnohými občianskymi a neziskovými združeniami, kde vytvára a ponúka cez projekt Periférne videnie nové možnosti prezentácie umeleckej činnosti marginalizovaných skupín rôzneho zamerania, ako sú bezdomovci, telesne postihnutí, zrakovo či sluchovo postihnutí, národnostné menšiny, ľudia s inou sexuálnou orientáciou atď. Projekt Fokus je zaostrený pohľad na vybranú krajinu prostredníctvom prezentácie súčasnej divadelnej tvorby, tendencií, textov, autorov a inovatívnych postupov. Projekt Divadelné skratky postupne predstavuje a prezentuje minulosť a súčasnosť mimobratislavských divadiel a nezávislých kultúrnych centier. Prezentácia je vždy spojená s prednáškou a hosťovaním inscenácie pozvaného divadla.


logo Divadelného ústavu

 

Riaditeľka Divadelného ústavu:
Mgr. art Vladislava Fekete, ArtD.

Vedúci oddelení Divadelného ústavu:

Mgr. Zuzana Nemcová Gulíková
Oddelenie divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie (ODDID)

Mgr. Andrea Dömeová
Oddelenie edičnej činnosti (OEČ)

Ing. Zuzana Uličianska
Oddelenie vonkajších vzťahov (OVV)

Mgr. Lukáš Kopas, PhD.
Centrum výskumu divadla (CVD)

Bc. Milada Mercová
Ekonomické oddelenie (EO)

PhDr. Diana Selecká
Oddelenie riaditeľky (OR)

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.