Tlačiť

Oddelenie riaditeľky (OR)

Oddelenie riaditeľky Divadelného ústavu zabezpečuje komplexnú činnosť sekretariátu Divadelného ústavu, v súčinnosti s odbornými oddeleniami napĺňa činnosť organizácie, vedie centrálnu evidenciu písomností, stará sa o ich ochranu a úschovu, vedie komunikáciu Divadelného ústavu s jeho zriaďovateľom Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, v súčinnosti s odbornými oddeleniami Divadelného ústavu spolupracuje na projektoch a aktivitách Divadelného ústavu. Má na starosti výberové a prijímacie konania nových zamestnancov organizácie, podieľa sa aktualizácii novelizovaných interných dokumentov, smerníc a predpisov Divadelného ústavu, zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky, plní úlohy v súvislosti s uplatňovaním zákonov v podmienkach organizácie, vypracováva podklady pre výročné správy organizácie, podklady a stanoviská k úlohám zadaným nadriadenými orgánmi. V spolupráci s ekonomickým oddelením a odborne spôsobilou osobou zabezpečuje podklady a realizáciu zákaziek na tovary a služby formou verejného obstarávania. Zabezpečuje dodržiavanie zásad ochrany bezpečnosti  zdravia pri práci i požiarnej ochrany, kľúčový režim organizácie,  pripravuje zmluvy a sleduje ich napĺňanie, eviduje a sleduje dochádzku zamestnancov, zabezpečuje prepravu zamestnancov a zmluvných partnerov Divadelného ústavu na domáce i zahraničné služobné cesty a podujatia, zabezpečuje prepravu publikácií a výstavného materiálu Divadelného ústavu na rôzne podujatia realizované Divadelným ústavom.


logo Divadelného ústavu

 

Riaditeľka Divadelného ústavu:
Mgr. art Vladislava Fekete, ArtD.

Vedúci oddelení Divadelného ústavu:

Mgr. Zuzana Nemcová Gulíková
Oddelenie divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie (ODDID)

Mgr. Andrea Dömeová
Oddelenie edičnej činnosti (OEČ)

Ing. Zuzana Uličianska
Oddelenie vonkajších vzťahov (OVV)

Mgr. Lukáš Kopas, PhD.
Centrum výskumu divadla (CVD)

Bc. Milada Mercová
Ekonomické oddelenie (EO)

PhDr. Diana Selecká
Oddelenie riaditeľky (OR)

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.