Tlačiť

Oddelenie edičnej činnosti (OEČ)

Publikovaním pôvodných a prekladových diel z oblasti slovenského a svetového divadelného umenia sa radí Divadelný ústav Bratislava medzi popredné slovenské vydavateľstvá z kvalitatívneho i kvantitatívneho hľadiska.
Plánovanie vydavateľských aktivít sa uskutočňuje v spolupráci s renomovanými odborníkmi z oblasti divadelnej teórie i praxe. Na koncepcii edičnej činnosti DÚ i na schválení titulov sa podieľa poradný orgán,- Edičná rada, zostavená z uznávaných osobností slovenského divadla a teatrológie (Prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc., Prof. PhDr. Zuzana Bakošová, CSc., Mgr. Petr Christov, Ph.D., prof. PhDr. Vladimír Štefko, prof. PhDr. Jana Wild, PhD., doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD. a Mgr. Ján Šimko).

Oddelenie edičnej činnosti úzko spolupracuje s vedeckými kapacitami Divadelného ústavu. Odborníci oddelenia ODDID sú súčasťou tvorivého tímu publikácií ako je ročenka Divadlá na Slovensku, Divadelný kalendár, rovnako ako súborných dramatických diel popredných slovenských divadelných osobností. Pri príprave verejných prezentácii nových publikácií a pri koncipovaní mediálnych výstupov je činnosť OEČ prepojená s prácou Projektového oddelenia.
Všetky oddelenia Divadelného ústavu využívajú odborné služby OEČ vo forme jazykových korektúr a redakcií pri organizovaní výstav, popisiek, letákov, katalógov).
OEČ priebežne spolupracuje s ďalšími slovenskými vydavateľstvami (Juga, Slovart, Ikar) a organizáciami (VŠMU, jednotlivé divadlá), ktoré sa venujú vydávaniu divadelnej literatúry.

Popri edičnej činnosti sa OEČ  sústavne venuje propagácii vydaných diel prostredníctvom vlastnej distribučnej siete a informačného centra Prospero. Dôležitou súčasťou práce OEČ je účasť na knižných veľtrhoch a propagácia vlastnej vydavateľskej práce formou scénických čítaní, predstavení, prezentácii, stretnutí s autormi či prekladateľmi.

O úspešnosti Oddelenia edičnej činnosti svedčia aj ocenenia, ktoré získali jeho knižné publikácie.

Edície Divadelného ústavu:

Základné publikácie
Slovenské divadlo
Slovenská dráma
Slovenská dráma v preklade
Osobnosti
Teória v pohybe
Svetové divadlo
Svetová dráma - Antológie
Nová dráma / New Drama
Vreckovky
Interaktívne publikácie

Podborné informácie o edíciách a publikáciách Divadelného ústavu nájdete na samostatnej podstránke.

logo Divadelného ústavu

 

Riaditeľka Divadelného ústavu:
Mgr. art Vladislava Fekete, ArtD.

Vedúci oddelení Divadelného ústavu:

Mgr. Zuzana Nemcová Gulíková
Oddelenie divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie (ODDID)

Mgr. Andrea Dömeová
Oddelenie edičnej činnosti (OEČ)

Ing. Zuzana Uličianska
Oddelenie vonkajších vzťahov (OVV)

Mgr. Lukáš Kopas, PhD.
Centrum výskumu divadla (CVD)

Bc. Milada Mercová
Ekonomické oddelenie (EO)

PhDr. Diana Selecká
Oddelenie riaditeľky (OR)

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.