Tlačiť

Ekonomické oddelenie (EO)

Ekonomické oddelenie Divadelného ústavu navrhuje základnú orientáciu ekonomickej politiky organizácie, sleduje jej plnenie a zabezpečuje celkové vedenie účtovníctva v zmysle postupov schválených pre príspevkové organizácie Ministerstva kultúry. Zodpovedá za tvorbu a čerpanie rozpočtu, za včasnú úhradu faktúr a iných platieb; zabezpečuje financovanie potrieb organizácie a kontroluje využívanie finančných prostriedkov. Vykonáva personálnu činnosť a zodpovedá za včasné účtovanie a vyplácanie miezd. Zabezpečuje komunikáciu medzi inštitúciou a Sekciou ekonomiky MK SR a spracováva a plní  úlohy, z nej vyplývajúce. Plní úlohy vyplývajúce zo všeobecno - záväzných právnych noriem a zákonov za oblasť hospodárenia Divadelného ústavu a zo zmluvy s Európskym spoločenstvom pre kanceláriu Kultúrneho kontaktného bodu a Európskeho kontaktného bodu. Pripravuje všetky ekonomické podklady a informácie pre výročnú správu organizácie. Poskytuje ekonomické služby pracovníkom DÚ.


logo Divadelného ústavu

 

Riaditeľka Divadelného ústavu:
Mgr. art Vladislava Fekete, ArtD.

Vedúci oddelení Divadelného ústavu:

Mgr. Zuzana Nemcová Gulíková
Oddelenie divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie (ODDID)

Mgr. Andrea Dömeová
Oddelenie edičnej činnosti (OEČ)

Ing. Zuzana Uličianska
Oddelenie vonkajších vzťahov (OVV)

Mgr. Lukáš Kopas, PhD.
Centrum výskumu divadla (CVD)

Bc. Milada Mercová
Ekonomické oddelenie (EO)

PhDr. Diana Selecká
Oddelenie riaditeľky (OR)

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.