Tlačiť

História a poslanie

Divadelný ústav, založený v roku 1961, je celoslovenskou odbornou inštitúciou v priamom riadení Ministerstva kultúry SR, ktorá sa zaoberá komplexným výskumom, dokumentáciou a poskytovaním informácii vo vzťahu k divadelnej kultúre na Slovensku od vzniku prvej profesionálnej scény v roku 1920.

Vo svojej odbornej činnosti systematicky zhromažďuje, vedecky spracováva a sprístupňuje zbierkové, archívne a dokumentačné fondy z histórie a súčasnosti slovenského profesionálneho divadla, spravuje kultúrne dedičstvo v oblasti divadelnej kultúry na Slovensku a zabezpečuje komplexný informačný systém o profesionálnom divadle v oblasti divadla a ďalších druhov dramatického umenia (opera, balet, scénický tanec, bábkové divadlo a iné umelecké formy) na Slovensku.

Divadelný ústav zastáva niektoré špecializované funkcie, vďaka ktorým sa zaraďuje k organizáciám s jedinečným poľom pôsobenia. Je to predovšetkým jeho vedecko–výskumná činnosť, ktorá zahŕňa bádanie v oblasti slovenského divadla od založenia stálej profesionálnej scény v roku 1920 až po súčasnosť, rieši vedecko–výskumné úlohy, spolupracuje na vedecko–výskumnej činnosti partnerských inštitúcií v oblasti divadelnej kultúry na Slovensku a v zahraničí, významne sa angažuje v organizovaní odborných sympózií, seminárov, kolokvií a iných foriem prezentácie vedecko–výskumnej činnosti, sleduje, skúma a hodnotí slovenskú divadelnú produkciu.

V tejto súvislosti rozšíril Divadelný ústav v roku 2007 svoje už predtým bohaté aktivity o činnosť  novozaloženého Centra výskumu divadla, ktoré vytvára platformu pre vedeckú a výskumnú činnosť v oblasti divadelnej histórie a teórie, sústreďuje sa na oblasť dejín slovenského divadla a drámy, vytvára moderné metódy pre ich analytické spracovanie, spresňuje terminológiu divadelných reálií a postihuje pozíciu slovenského divadla a drámy v stredoeurópskom kontexte. V tom istom roku sa stal Divadelný ústav spoluzakladateľom projektu Informačnej siete Theatre.sk – Monitoring divadiel na Slovensku s cieľom informovať divadelnú a širšiu kultúrnu obec o aktuálnom divadelnom dianí na Slovensku a prezentovať komplexné analýzy divadelných sezón; výstupy odborných hodnotiteľov tvoria on-line databázu a archív komplexného pohľadu na divadelnú sezónu v jednotlivých divadlách. Od marca 2007 vydáva mesačník o divadelnom dianí a umení na Slovensku kød – konkrétne o divadle, obsahujúci recenzie aktuálnych divadelných inscenácií slovenských divadiel, rozhovory o divadle, portréty slovenských tvorcov, profily a programy slovenských divadiel, informácie o divadelných festivaloch, knihy o divadle, nové divadelné hry a preklady.

Jednou z prioritných funkcií Divadelného ústavu je jeho dokumentačná činnosť – systematické zhromažďovanie, spracovávanie, ochraňovanie, uchovávanie  a sprístupňovanie zbierok a fondov, ktoré sú klasifikované do štyroch skupín: Dokumentačné fondy, Archívne fondy a zbierky, Knižničné, audiovizuálne a multimediálne fondy, Zbierky galerijnej a muzeálnej hodnoty. V súčasnosti sa akcent kladie na kompletnú informatizáciu a digitalizáciu fondov a zbierok.

Divadelný ústav vydáva odbornú pôvodnú a svetovú teatrologickú literatúru a divadelné hry slovenských i zahraničných autorov, spolupracuje s partnerskými inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí, najmä s partnermi krajín V4.

Vo vzťahu k zahraničiu je Divadelný ústav členom medzinárodných mimovládnych organizácií:

ITI – Medzinárodný divadelný inštitút
ENICPA – Európska sieť dramatických centier performatívnych umení
IETM – Medzinárodná sieť súčasných performatívnych umení
SIBMAS – Medzinárodná asociácia knižníc a múzeí performatívnych umení
ICOM – Medzinárodná rada múzeí

prostredníctvom ktorých sa zapája do medzinárodných odborných teatrologických aktivít a projektov a v rámci tejto spolupráce i svojich ďalších pravidelných aktivít napomáha prezentácii slovenského divadla v zahraničí.

Divadelný ústav je zakladateľom nosného projektu kultúrno–vzdelávacích aktivít Nová dráma/New Drama, ktorý systematicky zviditeľňuje slovenské divadlo a drámu doma i v zahraničí a už niekoľko rokov hlavným organizátorom Festivalu inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy Nová dráma / New Drama, spoluvyhlasovateľom súťaže pôvodnej dramatickej tvorby DRÁMA a Dramaticky mladí.

Neodmysliteľnou funkciou Divadelného ústavu je jeho informačno–prezentačná aktivita, ktorú uskutočňuje v rámci svojho netradičného divadelného priestoru Štúdio 12, kde prezentuje súčasnú slovenskú a európsku drámu i divadlo, usporadúva semináre, kolokviá, workshopy, scénické čítania; vo svojich ďalších aktivitách  zabezpečuje domáce a zahraničné výstavy a systematické informovanie verejnosti o vlastných aktivitách, ako i ďalších podujatiach organizovaných na území Slovenska či v zahraničí. Divadelný ústav ponúka služby knižnice, videotéky, fonotéky, prezentačné štúdium fondov a zbierok, rešeršné služby, reprografické služby, výstrižkovú službu, predaj domácej a zahraničnej divadelnej literatúry v Informačnom centre PROSPERO. Za svoju vydavateľskú (pôvodnú teatrologickú i prekladovú) a výstavnú činnosť získal Divadelný ústav niekoľko významných ocenení, ktoré sú bližšie rozvedené v časti Ocenenia Divadelného ústavu.

Na základe rozhodnutia Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky listom č. SVS-204-2002/0433 zo dňa 27. 9. 2002 plní Divadelný ústav funkciu Archívu osobitého významu. Listom Sekcie verejnej správy MV SR  č. SVS-204-2005/01082 zo dňa 15. 7. 2005  bol Archív Divadelného ústavu zaradený medzi Špecializované verejné archívy Slovenskej republiky. Sekcia kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zaevidovala listom č. MK-1227/2006-400/4464 zo dňa 6. 3. 2006 pod registračným číslom RM 86/2006 v Registri múzeí a galérií MK SR Múzeum Divadelného ústavu, z čoho vyplýva pre inštitúciu ďalšia odborná činnosť. Rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky listom č. CD-2009-41249/48235-1:11 zo dňa 9. 2. 2010 získal Divadelný ústav Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktoré bolo aktualizované listom Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2016-6715/2082:1-15FO zo dňa 10. 2. 2016.


logo Divadelného ústavu

Vedecké a výskumné, dokumentačné, zbierkotvorné, edičné, vzdelávacie a prezentačné pracovisko v oblasti profesionálnej divadelnej kultúry na Slovensku.


študovňa DU

Študovňa

depozit scénografických zbierok

Zbierka scénografík

Štúdio 12

Štúdio 12

IC Prospero

Informačné centrum PROSPERO

Izba manželov Borodáčovcov

Izba manželov Borodáčovcov

verejný špecializovaný archív

Verejný špecializovaný archív

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.