Tlačiť

Charakteristika

Centrum výskumu divadla je platforma Divadelného ústavu založená v roku 2006 a vychádza z potreby systematickej analýzy divadla na Slovensku (história a teória, metodológia a terminológia, tendencie a  aktuálny stav, podpora mladých vedcov).

Jednou z dôležitých úloh Centra výskumu divadla je aj revitalizácia  dokumentácie a archívu Divadelného ústavu, využitie komplexnej databázy osobností, divadiel, súborov, inscenácií a podujatí slovenských profesionálnych divadiel od roku 1920 a kooperácia s externými výskumnými pracoviskami na Slovensku a v zahraničí. Projekt tiež zabezpečuje spoluprácu interných zamestnancov Divadelného ústavu a externých odborníkov, čím sa vytvárajú podmienky pre kvalitnú dlhodobú a extenzívnu vedeckú spoluprácu.

Zámerom vedecko-výskumnej koncepcie Centra výskumu divadla je poskytnúť priestor pre vedecko-výskumnú teatrologickú činnosť s presahmi do iných humanitných vedeckých oblastí. Vedecko-výskumná činnosť má napomôcť rozvoju teatrológie na Slovensku, jej zaradeniu do európskych vedeckých platforiem a jej interdisciplinárnemu rozšíreniu. Takisto má za úlohu byť dôležitou súčasťou výskumu a zachovania kultúrneho dedičstva a jeho rozširovania medzi odbornú a laickú verejnosť.

Centrum výskumu divadla sústreďuje vedeckú a výskumnú činnosť jednotlivých oddelení Divadelného ústavu (najmä Oddelenia divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie, Oddelenia edičnej činnosti a Projektového oddelenia). Vytvára strešnú platformu pre vedeckú činnosť v oblasti histórie a teórie a uprednostňuje moderné bádateľské prístupy a metódy na ich analytické spracovanie podporou metodologických štandardov v oblasti výskumu či interdisciplinárneho prepojenia na iné oblasti kultúry. Tieto hlavné zámery a ciele Centra výskumu divadla majú prispieť k výskumu a zachovaniu kultúrneho dedičstva v oblasti divadelníctva a jeho rozširovaniu medzi odbornou a laickou verejnosťou.

 


 

 

 

 

Koordinácia a kontakty

Vedúci Centra výskumu divadla
Mgr. Lukáš Kopas, PhD.

Adresa:
Divadelný ústav – Centrum výskumu divadla
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
Tel.: +421 2 204 87 800
Fax: +421 2 5293 1517

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.