Tlačiť

Vzdelávacie projekty

Konferencie a semináre Centra výskumu divadlaCieľom divadelných seminárov je oboznámiť záujemcov – odbornú verejnosť a študentov vysokých škôl s témami z teórie a dejín slovenského divadla a drámy, na ktorých pracujú v súčasnosti jednotliví odborní zamestnanci Divadelného ústavu.
V seminárnych stretnutiach sa pozornosť venuje problematike dokumentovania dejín slovenského divadla, ktorá priamo súvisí s prácou Oddelenia divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie ako aj Archívu a Múzea Divadelného ústavu. Semináre sa začali konať v druhom polroku 2010 a uskutočnili sa nasledujúce prednášky: Bábková hra  – problém, termín definícia; Dramatik Štefan Králik; Dezorzovo lútkové divadlo – popkultúra a tradiční kočovní bábkari; Archívne dokumenty, ochrana a ich sprístupňovanie.

 

Vedecké kolokvium

Milovník slovenského divadla – Ján Jaborník

Pri príležitosti nedožitých 75. narodenín divadelného dramaturga, dokumentaristu, kritika, historika a teatrológa, vysokoškolského pedagóga docenta Jána Jaborníka organizoval Divadelný ústav vedecké kolokvium zamerané na jeho osobnosť a dielo. Vedecké kolokvium sa konalo dňa 29. mája 2017 v Štúdiu 12, Divadelného ústavu v Bratislave.

Vedecké kolokvium venované životu a dielu Jána Jaborníka bolo zložené z dvoch častí. Prvá sa zameriavala na odborné aktivity a výstupy docenta Jaborníka počas jeho bohatého profesijného života a druhá časť bola spomienková. Cieľom vedeckého stretnutia bolo analyzovať široký horizont odborných aktivít jedného z najvýznamnejších slovenských teatrológov – od prvého miesta dramaturga v činohre Divadla Jonáša Záborského v Prešove, cez činnosť v Divadelnom ústave až po pedagogické pôsobenie na Vysokej škole múzických umení.

Profesijný osud docenta Jaborníka je príkladom statočného čelenia odborníka viacerým neblahým skutočnostiam, ktoré zasiahli jeho vášeň pre dokumentáciu dejín slovenského profesionálneho divadla. Po odchode z Divadelného ústavu sa doň v roku 1999 opäť vrátil a stal sa vedúcim a odborným garantom Oddelenia divadelnej dokumentácie a informatiky. Založil tradíciu vydávania cyklu retroročeniek, ktoré detailne mapovali dejiny slovenských profesionálnych divadiel od sezóny 1962/1963 do sezóny 1970/1971. Rozpracoval koncept dejín slovenského profesionálneho divadla a vďaka jeho entuziazmu a nasadeniu usporiadal Divadelný ústav komplexnú výstavu o dejinách slovenského profesionálneho divadla pod názvom Divadlo, vášeň, telo, hlas. Výskum spájal docent Jaborník s výučbou a odborné poznatky i skúsenosti odovzdával študentom VŠMU v rámci predmetu Dejiny českého a slovenského divadla, pričom dôraz kládol na vnímanie kontextov a súvislostí. Aktivity Jána Jaborníka v oblasti slovenskej teatrológie dodnes zastávajú nezastupiteľnú úlohu v skúmaní dejín slovenského a českého divadla, preto je dôležité si ich nielen pripomínať, ale aj dôsledne skúmať, objasňovať a hodnotiť.

 

Rámcové témy kolokvia:

 • Divadelný vedec, historik a kritik Ján Jaborník
 • Dokumentarista a vedúci ODDI Divadelného ústavu
 • Výstava Divadlo, vášeň, telo, hlas...
 • Cyklické vydávanie retroročeniek
 • Pedagogická činnosť Jána Jaborníka na Vysokej škole múzických umení
 • Ján Jaborník dramaturg Divadla Jonáša Záborského v Prešove
 • Kritická a hodnotiteľská činnosť Jána Jaborníka v slovenských divadlách
 • Ján Jaborník medzi ochotníkmi
 • Ján Jaborník a jeho vzťah k osobnosti Jána Jamnického

Žiadna dobrá energia, ktorú svetu dáš, sa nestratí. (Ján Jaborník)

Fotogaléria z podujatia Milovník slovenského divadla – Ján Jaborník

 

Kolokvium Mária Bancíková (1913 – 1962) – život a tvorba

Kolokvium Mária Bancíková (1913 – 1962) – život a tvorba v Štúdiu 12, 15.11.2013


V spolupráci s Katedrou divadelných štúdií Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave sme zorganizovali teatrologické kolokvium (15. novembra 2013 v Štúdiu 12) venované životu a tvorbe významnej slovenskej herečky Márie Bancíkovej. Osobnosť a herecké majstrovstvo Márie Bancíkovej sme si pripomenuli formou kolokvia pri príležitosti stého výročia jej narodenia. Našou snahou bolo sústrediť názory odborníkov a spomienky pamätníkov, aby sme podali ucelený obraz o živote a tvorbe tejto významnej slovenskej umelkyne. Odborné poznatky formou štúdií a rovnako osobné spomienky na Máriu Bancíkovu na kolokviu predniesli: Nadežda Lindovská, Karol Mišovic, Ľubica Krénová, Ladislav Čavojský, Vladimír Mlčoušek, Július Molitoris, Beloslav Riečan, Eva Kristinová, Zuzana Havlíková a Ľudmila Swanová. Naším zámerom bolo na základe jednotlivých príspevkov vytvoriť komplexný osobný a umelecký profil herečky, ktorý sprostredkujeme širokej verejnosti v podobe knižnej monografie. Pripravovaná publikácia (s pracovným názvom Mária Bancíková – herecké (k)roky na slovenských javiskách) bude obsahovať nielen texty, ktoré odzneli na kolokviu, ale aj archívne dokumenty, spomienkové rozhovory, odborné štúdie a fotografie z výstavy venovanej tejto významnej slovenskej herečke. Zostavovateľmi monografie sú doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD. a Mgr. art. Karol Mišovic.

Fotogaléria z kolokvia Mária Bancíková (1913 - 1962) - život a tvorba

 

Medzinárodné odborné kolokvium

Quo vadis divadelná kritika a divadelné časopisy

Medzinárodné kolokvium Quo Vadis divadelná kritika a divadelné časopisy bolo jedným zo sprievodných podujatí festivalu Nová dráma/New Drama 2016. Centrum výskumu divadla ho pripravilo ako vstupné podujatie k desaťročnici existencie divadelného časopisu kød – konkrétne ø divadle s cieľom otvorenia širšej odbornej diskusie na tému divadelnej reflexie v súčasnosti.

Medzinárodné kolokvium sa konalo 11. mája 2016 od 10.00 do 15.00 hod. v priestoroch Goetheho inštitútu v Bratislave. Zameralo sa na problematiku teatrologickej reflexie a divadelných periodík v 21. storočí. Účastníci kolokvia sa venovali najmä špecifikám tlačených divadelných periodík a najfrekventovanejším problémom spojených s ich vydávaním a recepciou ako aj otázkam funkcie divadelnej reflexie a kritiky v súčasnosti. V prvej časti siedmi zástupcovia divadelných periodík, ktoré existujú v česko-slovenskom priestore (kød – konkrétne ø divadle / Martina Mašlárová; Javisko / Jaroslava Čajková; Slovenské divadlo / Michaela Mojžišová; Svět a divadlo / Karel Král; Taneční zóna / Martin Macháček; Divadelní noviny / Josef Herman) prezentovali aktivity a štruktúru jednotlivých periodík. Systém fungovania zahraničných médií a časopisov predstavili teatrológovia Sylvia Huszár (Maďarsko), Oksana Danchuk (Ukrajina) a Octavian Saiu (Rumunsko), pričom sa zamerali aj na všeobecnú situáciu v oblasti divadelnej reflexie v domovských krajinách. Účastníci kolokvia sa venovali otázkam obsahovej náplne časopisov, finančnej podpory, čitateľskej základne ako aj otázkam distribúcie a základného zmyslu vydávania časopisu o divadle a jeho funkciám. V druhej časti kolokvia prebehla široká moderovaná diskusia na tému nutnosti kritiky a rôznorodosti jej dnešných podôb. Pre prezentujúcich z prvej časti kolokvia tak vznikla platforma pre vzájomnú názorovú konfrontáciu. Hlavnou témou diskusie sa stali internetové médiá, ako jeden z možných prostriedkov kritickej reflexie. Zdôrazňovala sa požiadavka aktuálnosti, promptnosti i nižšie finančné náklady. Úvahy smerovali aj k problematike rôznorodosti formy a spôsobu písania v printových a internetových textoch i k problematike oslobodenia sa od jazykových konvencií na internete. Kolokvium otvorilo otázky, na ktoré v súčasnosti neexistujú jasné odpovede, ale naznačilo, že úvahy na tému kritiky a časopisov neprebiehajú len na Slovensku, ale aj v medzinárodnom kontexte.

Quo vadis divadelná kritika a divadelné časopisy

 

Medzinárodné odborné kolokvium

Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle po roku 1993

Centrum výskumu divadla pripravilo medzinárodné odborné kolokvium pod názvom Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle po roku 1993, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 3. a 4. novembra 2016 v Štúdiu 12 v Bratislave. Počas dvoch dní si účastníci kolokvia vypočuli odborné teatrologické príspevky na tému česko-slovenských divadelných vzťahov z obdobia po rozdelení spoločnej republiky. Vzájomná spätosť a úzka nadväznosť, blízke partnerstvo a spolupráca Slovákov a Čechov v oblasti dramatickej tvorby a divadla pokračovali aj po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Na otázky, akým smerom sa vzájomné vzťahy uberali, ako umelci nadviazali na predchádzajúce väzby a do akej miery našli uplatnenie v krajine, ktorá bola kedysi ich spoločnou vlasťou, hľadali odpovede účastníci kolokvia.

Medzinárodné kolokvium bolo súčasťou vedeckého projektu Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle, ktorý realizuje Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu. Projekt v sebe zahŕňa výskum týkajúci sa umeleckej tvorby v oblasti divadla po roku 1993 s akcentom na tvorbu českých divadelníkov pôsobiacich v Slovenskej republike a slovenských divadelníkov tvoriacich v Českej republike. Jeho prvou časťou je medzinárodné kolokvium, úlohou ktorého bolo v rámci širokej panelovej diskusie zmapovať česko-slovenské divadelné vzťahy po roku 1993. Ťažisko tvorby mnohých slovenských tvorcov leží práve v Českej republike a naopak, súčasní českí umelci, predovšetkým režiséri a výtvarníci, pravidelne prijímajú hosťovanie na Slovensku. Pomenovanie danej problematiky, jej vplyv na súčasný vývoj českej a slovenskej kultúry a reflektovanie tvorby jednotlivých umelcov sa stali základnými cieľmi teatrologického stretnutia.

V rámci odborných príspevkov a širokej panelovej diskusie zmapovali účastníci kolokvia česko-slovenské divadelné vzťahy po roku 1993. Základným cieľom teatrologického stretnutia, ktorého sa zúčastnilo sedemnásť teatrológov z Čiech a Slovenska, bolo kategorizovať široké spektrum vzťahov, analyzovať súčasný vývoj českej a slovenskej kultúry a reflektovať tvorbu jednotlivých umelcov. V rámci programu zazneli podnetné príspevky venované problematike českej tvorby režisérov Mariána Amslera a Martina Čičváka, analytické štúdie o slovenských inscenáciách režisérov Jana Antonína Pitínskeho a Davida Jařaba, príspevok o fenoméne Farmy v jaskyni a tiež o problematike divadelnej kritiky či o rozvoji pôvodnej dramatickej tvorby po roku 1993.

Na konferencii vystúpili: Nina Malíková (Karel Brožek a Anna Cigánová – společná cesta k divadelnímu názoru), Lenka Dzadíková (Český bábkarský scénograf Marek Zákostelecký ako režisér v slovenskej činohre), Marek Godovič (Reflexia slovenských inšpirácií v inscenáciách Sclavi / Emigrantova píseň a Čekárna medzinárodného divadelného štúdia Farma v jeskyni), Ľubica Krénová (Martin Huba – slovenský herec a režisér na českých javiskách), Eva Kyselová (Dramaturgické presahy Ľubomíra Vajdičku a Vladimíra Strniska v českom divadle), Nora Nagyová (Režijno-výtvarné kontexty v tvorbe Martina Čičváka na českých javiskách), Michal Zahálka (Tráva zelenější? Produkce české a slovenské divadelní literatury posledních let), Martin Bernátek – Tatiana Brederová (Mimo národ, mimo stát: identity slovenských tvůrců a tvůrkyň působících v Česku), Tatjana Lazorčáková (Slovenští režiséři v divadlech na Moravě a ve Slezsku od roku 1993 po současnost)), Marek Lollok (Peter Gábor a jeho ostravská stopa), Martin Macháček (Pod střapatým andělem. Éra Mariána Amslera v brněnském HaDivadle), Jitka Šotkovská (Brutovského Maryša – střet dvou inscenačních tradic?), Iva Mikulová (Divadelní festival Setkání/Stretnutie ve Zlíně. Historie. Tradice. Současné trendy), Martina Ulmanová (Tři přelomové inscenace Pitínského na slovenských jevištích) a Milo Juráni (Režisér David Jařab na Slovensku – potápač v temných prúdoch ľudstva).

Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle po roku 1993

 


Systematické vzdelávanie pedagógov v oblasti divadla a drámy

 

Pedagógovia v divadelnom zákulisí

Divadelný ústav v spolupráci s Činohrou Slovenského národného divadla (SND) a s Odborom umenia, Sekcie umenia a štátneho jazyka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pripravil pilotný projekt systematického vzdelávania pedagógov v oblasti divadla pod názvom Pedagógovia v divadelnom zákulisí, cieľom ktorého bolo predstaviť slovenské divadlo pedagógom stredných a základných škôl.

Projekt vyšiel z potreby pedagógov, ktorí sa počas vyučovania predmetu slovenská literatúra a predmetu umenie a kultúra dostávajú do kontaktu s rôznymi žánrami a formami divadelného umenia. Vzhľadom na pretrvávajúcu diskrepanciu medzi teoretickými poznatkami učiteľov a ich praktickou skúsenosťou v rovine divadla sa pracovníci CVD rozhodli vytvoriť pedagógom adekvátny priestor na osvojenie si základných princípov práce s dramatickým textom a uviesť ich do procesu prípravy divadelnej inscenácie. Projekt Pedagógovia v divadelnom zákulisí vnímal Divadelný ústav ako jedinečnú príležitosť sprostredkovať pedagógom divadelné umenie atraktívnou formou „otvorenia“ divadelného zákulisia, s cieľom podporiť i prehĺbiť ich záujem o dramatické umenie a súčasnú divadelnú produkciu.

V projekte sa zúčastnilo 22 pedagógov základných a stredných škôl z celého Slovenska. Proces tvorby divadelnej inscenácie a následná kritická reflexia boli pedagógom predstavené v troch prednáškovo-tvorivých blokoch (kurzoch):

1)      Režijno-dramaturgická koncepcia – čítacia skúška

(23. septembra 2015 od 8,45 v SND)

Vybranou sledovanou inscenáciou pre projekt bola inscenácia Arkádia, ktorú pre Činohru SND režijne pripravoval Roman Polák. Prvý kurz bol zameraný na analýzu dramatického textu Arkádia autora Toma Stopparda a na základné princípy skúšobného procesu. Úvodný vstup do samotného skúšobného procesu absolvovali účastníci s tvorivým inscenačným tímom – režisér (Roman Polák), dramaturg (Peter Kováč) a herci (Štefan Bučko, Zuzana Fialová, Ján Gallovič, Daniel Heriban, Alžbeta Imrichová, Jana Kovalčíková, Robert Roth). Dramaturg Peter Kováč predniesol dramaturgickú analýzu textu, venoval sa vnútornej kompozícii, charakterom postáv a ideovým východiskám autora. Režisér Roman Polák najprv pedagógov oboznámil s činnosťou Činohry SND v aktuálnej sezóne a osvetlil umelecké zámery jednotlivých inscenačných tímov. V súvislosti s inscenáciou Arkádia predstavil podstatu režijnej práce, pomenoval dramatické vzťahy a témy, priblížil proces hľadania kontextov i podtextov a ukázal a ozrejmil scénografické návrhy. Pedagógovia sa následne zúčastnili čítacej skúšky, kde videli spôsob divadelnej práce – vo vzájomnom dialógu režiséra s hercami sledovali hľadanie významov slov, vysvetľovanie motivácií, pomenovanie konkrétnych situácií. Režisér, dramaturg a herci pracovali s textom ešte „za stolom“, v primárnych črtách vytvárali štruktúru budúceho umeleckého diela.

Sledovaním priebehu čítacej skúšky bolo pedagógom umožnené preniknúť do základov práce s dramatickým textom, do prvotných motivácií a skrytých podtextov. Spôsob práce s dramatickým textom uplatňovaný počas čítacej skúšky môžu pedagógovia následne využiť vo vlastnej praxi pri analýze drám, pri aplikácii pojmov z teórie drámy a vyvodzovaní termínov súvisiacich s inscenáciou.

2)      „Aranžovacie“ skúšky v priestore

(dvojdňový blok – 22. októbra a 23. októbra 2015, SND a SNM)

Druhá časť kurzu bola zameraná na priestorové skúšky novej inscenácie, takzvané „aranžovacie“ skúšky. Táto časť skúšobného procesu prebiehala v dvoch priestoroch – na skúšobnom javisku, len v náznaku scénografie a kostýmov a na reálnom javisku s konkrétnejšími prvkami scénografie. Pedagógovia videli prácu režiséra s hercami – viacnásobné návraty a opakovanie situácie, hľadanie správneho výrazu (lexika aj intonácie) a rozmiestnenia postáv v priestore, vysvetľovanie vzťahových línií medzi postavami. Rovnako si všímali prácu režiséra so scénografiou a hudbou. Bezprostredne po skončení skúšky si mohli účastníci skúšky prezrieť divadelné zákulisie – lektorka dramaturgie Miriam Kičiňová im vysvetlila princípy fungovania jednotlivých javiskovo-technických zložiek, pomenovala niektoré časti scény a priblížila aktivity prebiehajúce v zákulisí počas predstavenia. V následnej diskusii pedagógovia kládli otázky tvorcom.

Súčasťou dvojdňového bloku bola aj účasť na vernisáži výstavy Divadelná tvár Ľudovíta Štúra v Slovenskom národnom múzeu a návšteva predstavenia SND, Shakespearovej komédie Veľa kriku pre nič v réžii Juraja Nvotu, ku ktorej dramaturgička inscenácie Miriam Kičiňová urobila odborný výklad zameraný na dramaturgicko-režijnú koncepciu diela.

Vďaka účasti na dvoch „aranžovacích“ skúškach a štúdiu odborných materiálov získali pedagógovia veľmi hlbokú a reálnu skúsenosť o práci s textom v priestore, o jeho scénických možnostiach. Naučili sa, ako realizovať vlastné úvahy o texte v priestore, ako motivovať ku kreativite a k slobodnému mysleniu i prejavu na javisku.

3) Finálna fáza inscenačného procesu – premiéra a kritická reflexia

(premiéra 15. novembra 2015 v SND; kritický seminár a výklad o činnosti DÚ prebiehal v priestoroch Štúdia 12 a DÚ dňa 16. novembra 2015 od 10,00 hod.)

Zavŕšením skúšobného procesu je premiéra inscenácie. Účastníci projektu mali možnosť vidieť inscenáciu Arkádia tesne pred premiérou, teda v čase generálnych skúšok. „Generálkový“ týždeň vyústil do slávnostnej premiéry, na ktorej boli prítomní aj účastníci projektu (15. novembra 2015 o 18,00 hod.).

Súčasťou finálneho bloku projektu bola analýza sledovaného predstavenia a následná diskusia, ktoré sa konali v Štúdiu 12 Divadelného ústavu. Základy a atribúty kritického rozboru inscenácie predstavila pedagógom skúsená divadelná historička a kritička, profesorka Soňa Šimková (Vysoká škola múzických umení), ktorá v prednáške vychádzala z dotazníka používaného za účelom diváckych ankiet (uverejnený v Divadelnom slovníku známeho francúzskeho teatrológa Patricea Pavisa). Zúčastneným kládla otázky a spoločne pomenovávali jednotlivé zložky inscenácie a vyjadrovali vlastný názor na jej výsledný tvar. Po skončení hodnotenia si pedagógovia prezreli priestory Divadelného ústavu – dokumentáciu, archív, múzeum, kde mali možnosť zoznámiť sa s činnosťou odborných pracovníkov a prezrieť si niektoré dokumenty, archiválie, scénografické a kostýmové návrhy. Zoznámili sa tiež s prezentačným portálom ehteatre.sk, ktorý predstavuje a sprístupňuje výsledky vyše polstoročného systematického sledovania a výskumu slovenského profesionálneho divadla. V rámci záverečnej diskusie s režisérom Romanom Polákom, lektorkou dramaturgie Miriam Kičiňovou a riaditeľkou Divadelného ústavu Vladislavou Fekete zhodnotili jednotlivé fázy projektu, prezentovali vlastné skúsenosti a postrehy a vyjadrili potrebu v projekte pokračovať aj v budúcnosti.

Záverečným zadaním pre pedagógov bolo pripraviť kritickú analýzu sledovanej inscenácie vo forme odbornej recenzie, kde sa preukáže schopnosť tvorby písomnej výpovede, hodnotenia a argumentácie. Úlohou účastníkov projektu bolo verbalizovať divácky zážitok a obhájiť vlastný názor.

Hlavným cieľom projektu Pedagógovia v divadelnom zákulisí bolo atraktívnym a zaujímavým spôsobom priblížiť divadelné umenie pedagógom, ktorí chcú rozvíjať tvorivé myslenie žiakov, formovať ich názory a hodnotové postoje a podnieť ich ku kritickému vnímaniu divadelných foriem. Prostredníctvom jednotlivých kurzov si pedagóg mohol osvojiť princípy práce s dramatickým textom, získať schopnosť dramatizovať literárny text a vytvoriť si obraz o príprave inscenácie. Spoznal jednotlivé výrazové zložky divadelného umenia a javiskovú realizáciu dramatického textu už môže vnímať ako štylizovanú umeleckú výpoveď. V neposlednej miere takto vyškolený pedagóg dokáže v žiakovi podporiť schopnosť argumentácie pri prezentácii vlastných názorov na inscenáciu, naučí ho vnímať režijno-dramaturgickú koncepciu a pripraví ho na posudzovanie celkovej kvality divadelnej inscenácie.

Pedagógovia v divadelnom zákulisí

 

 

Prezentácia projektu Prítomnosť divadelnej minulosti

Prezentácia projektu Prítomnosť divadelnej minulosti – DVD Herodes a Herodias

DVD Heordes a Herodias

S cieľom prezentovať širokej verejnosti nový výskumný projekt organizuje Divadelný ústav v spolupráci s viacerými inštitúciami, školami a subjektmi prezentačno-vzdelávacie podujatia, na ktorých predstavuje interaktívne DVD Herodes a Herodias. Cieľom podujatí je oboznámiť širokú verejnosť s divadelnou históriou i súčasnosťou, s divadelným dedičstvom nachádzajúcim sa v archívoch a v Múzeu Divadelného ústavu a so spôsobmi a metódami jeho spracovania. Naším zámerom je prostredníctvom interaktívneho multimediálneho DVD Herodes a Herodias, ktoré reflektuje jednotlivé inscenácie vrcholnej Hviezdoslavovej drámy, ukázať, ako uchovávame divadelnú minulosť a spracúvame divadelnú prítomnosť. Okrem prezentácie samotného DVD uskutočňujeme aj odborné prednášky a semináre na tému Inscenačná tradícia Hviezdoslavovej tragédie Herodes a Herodias implementovaná do interaktívneho média.

Fotografie z prezentácie DVD Herodes a Herodias

podujatia:

 • Divadlo nie je (len) Kocúrkovo alebo Ukážeme Vám, ako sa prebúdzajú múzy (29. apríla 2014 v Štúdiu 12) – primárne určené učiteľom a vysokoškolským študentom predmetov slovenský jazyk a literatúra a umenie a kultúra, s cieľom rozšíriť ich poznatky o divadelnom umení, dráme a dramatickej výchove a prezentovať množstvo archívnych a dokumentačných materiálov venovaných slovenskému profesionálnemu divadlu
 • 10. ročník martinského festivalu divadiel na Slovensku Dotyky a spojenia (25. júna 2014 v SKD v Martine) – DVD Herodes a Herodias predstavené širokej laickej i odbornej verejnosti.
 • Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry (23. júla 2014, Študijné a kongresové centrum UK Modra – Harmónia) – DVD Herodes a Herodias predstavené zahraničným slovakistom
 • Letná škola slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (15. augusta 2014, Filozofická fakulta UK) – DVD Herodes a Herodias predstavené zahraničným slovakistom
 • Medzinárodné sympózium 50 rokov Studia Academica Slovaca v kontexte domácej a zahraničnej slavistiky(20. augusta 2014, Filozofická fakulta UK) – DVD Herodes a Herodias predstavené lektorom a učiteľom slovenského jazyka a kultúry pôsobiacim na univerzitách v zahraničí
 • Scénická žatva – 92. ročník súťaží slovenských divadelných súborov (30. augusta 2014, Mestská scéna v Martine)DVD Herodes a Herodias predstavené účastníkom súťažnej prehliadky Scénická žatva
 • Načo divadlo? Sprítomňovanie divadelnej minulosti (30. septembra 2014, DAB v Nitre) – prezentácia DVD Herodes a Herodias na Medzinárodnom divadelnom festivale Divadelná Nitra 2014 v rámci sprievodnej akcie Diskusie a Prezentácie
 • Konferencia SAUS (Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny) – v rámci prednášky pod názvom Niekoľko inscenačných podôb Hviezdoslavovej tragédie Herodes a Herodias implementovaných do multimediálneho média bolo DVD Herodes a Herodias predstavené učiteľom slovenčiny na základných a stredných školách (20. novembra, Bratislava)
 • Hviezdoslavova tragédia Herodes a Herodias v interpretácii slovenského profesionálneho divadla (1. decembra 2014, Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne) – prednáška pre členov Literárnovednej spoločnosti Akadémie vied Českej republiky, slavistickej sekcie pobočky v Brne; prezentácia Hviezdoslavovej tragédie v slovenskom inscenačnom kontexte pomocou DVD Herodes a Herodias

Prezentácia projektu Prítomnosť divadelnej minulosti – DVD Les

DVD Les

Po úspešnom pilotnom DVD Herodes a Herodias sa pracovníci Divadelného ústavu venovali inscenačnej tradícii komédie Les významného ruského dramatika Alexandra Nikolajeviča Ostrovského, po ktorej slovenskí divadelníci siahli sedemkrát, dokonca v jednom kalendárnom roku (1971) ju uviedli až dve profesionálne javiská. Inscenačné podoby Ostrovského komédie boli spracované z viacerých dôvodov – takmer každá zo slovenských javiskových podôb Lesa sa stala apelatívnou výpoveďou o stave spoločnosti, polemikou s inscenačnou tradíciou a vyznačovala sa vynikajúcim hereckým stvárnením.

Pracovníci DÚ najskôr komplexne spracovali, opísali a klasifikovali archívne dokumenty a materiály, ktoré transformovali do podoby úvodných sprievodcov inscenáciou. Stretli sa tiež s tvorcami – pamätníkmi a nahrali spomienkové rozhovory o jednotlivých inscenáciách. Do DVD umiestnili aj záznamy z niektorých inscenácií, množstvo fotografií, recenzií, odborných hodnotení, štúdií a analýz, scénografické a kostýmové návrhy a mnohé ďalšie dokumentačné materiály. Pomocou dokumentov tak vytvorili moderný obraz inscenácií Les z rokov 1931 (SND), 1971 (Divadlo na korze a Krajové divadlo v Nitre), 1976 (Štátne divadlo v Košiciach), 1982 (Divadlo SNP Martin), 1997 (Divadlo ASTORKA Korzo ´90) a 2014 (SKD Martin) integrovaný do DVD nosiča, v ktorom je divadelné umenie sprostredkované čo najširšiemu okruhu používateľov.

Nový multimediálny nosič DVD Les vychádza v edícii Prítomnosť divadelnej minulosti. Na jeho vzniku sa podieľali pracovníci Divadelného ústavu Juliana Beňová, Lenka Dzadíková, Anna Grusková, Miloslav Juráni, Lucia Lejková a Karol Mišovic. Dizajn a programovanie zabezpečilo štúdio with love by milk.

Fotografie z prezentácie DVD Les

 

 

Odborné prednášky a podujatia na tému Ľudovít Štúr a divadlo

Činnosť Ľudovíta Štúra zasahovala istým spôsobom aj do oblasti slovenského divadelníctva a tieto skutočnosti sprostredkúvame širšej verejnosti sériou rôznorodých aktivít. Od začiatku roka 2015 sa pracovníci Centra výskumu divadla sústredili na podrobný archívny výskum dobových prameňov a získaný materiál spracovali do edukačných prednášok na tému Ľudovít Štúr a slovenské divadlo, ktoré prezentovali na viacerých fórach. Podujatia sa konali na pôde vzdelávacích a vedeckých inštitúcií doma i v zahraničí:

 

Prednášky:

 • Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (Nový Sad – Srbsko) – 22. 4. 2015
 • Ambasáda SR v Belehrade (Srbsko); Filologická fakulta Belehradskej univerzity – Katedra slavistiky (Srbsko) – 23. 4. 2015
 • Univerzita Komenského, Filozofická fakulta; Studia Academica Slovaca (SAS) – 11. 8. 2015
 • Inštitút slovanskej filológie Filologickej fakulty Sliezskej Univerzity (Poľsko) – 27. 10. 2015
 • Divadelný ústav (pre študentov Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity, Brno, česká republika) – 10. 12. 2015
 • Slovenské národné divadlo / Modrý salón (Prezentujeme: O slovenčine v roku Štúra) – 16. 12. 2015

Konferenčné príspevky:

 • Historický ústav SAV – 13. 5. 2015
 • Celoslovenská konferencia Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny v Košiciach (SAUS) – 19. 11. 2015

Podujatia:

 • Celoslovenská akcia „Štúr žúr“ (organizoval Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV) – prezentácia činnosti a aktivít Divadelného ústavu spojených s témou „Ľudovít Štúr a divadlo“ (21. 5. 2015)

Aktivity a projekty

 

 

 

 

Koordinácia a kontakty

Vedúci Centra výskumu divadla
Mgr. Lukáš Kopas, PhD.

Adresa:
Divadelný ústav – Centrum výskumu divadla
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
Tel.: +421 2 204 87 800
Fax: +421 2 5293 1517

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.