Tlačiť

Výskumné projekty

Dejiny slovenskej drámy

Projekt prináša erudovaný a komplexný pohľad na dejiny drámy, portréty významných dramatikov a kontextové štúdie k jednotlivým obdobiam vo vývoji slovenskej drámy. Výskum bol venovaný piatim obdobiam dejín slovenskej drámy: 1919 – 1938 obdobie od vzniku profesionálneho divadla na Slovensku, 1939 – 1948 obdobie slovenského štátu, 1949 –1956 obdobie schématizmu, 1956 – 1970 obdobie liberalizácie a socialistického realizmu, 1971 – 1989 obdobie normalizácie, 1990 – 2006 obdobie nástupu novej generácie. Hlavným editorom výskumného projektu je Prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc. Portréty jednotlivých dramatikov spracovali renomovaní slovenskí teoretici a historici: Ján Jaborník, Ján Sládeček, Michal Babiak, Dagmar Kročanová-Roberts, Martin Porubjak, Kornel Földváry, Martin Ciel, Božena Čahojová, Oleg Dlouhý, Zdenka Pašúthová, Elena Knopová, Juliana Beňová, Natália Mazanová, Martin Timko, Ján Šimko a Peter Čahoj.

Publikácia Dejiny slovenskej drámy 20. storočia

 

Dejiny slovenského divadla

Teatrologická práca, ktorá by systematicky a ucelene mapovala vývin slovenského profesionálneho divadelného umenia v slovenskej teatrológii zatiaľ citeľne chýba. Existujú teatrologické štúdie a podnetné práce, avšak syntetické dejiny slovenského divadelníctva stále absentujú. Príčiny sú v tejto chvíli irelevantné.

Nové syntetické dejiny slovenského divadla, ktoré vznikajú v Centre výskumu divadla, budú dielom viacerých autorov, nie zborníkom príležitostných textov či parciálnych štúdií na vybratú tému. Ambíciou pracovníkov CVD a ich externých spolupracovníkov je podať súhrnný obraz o vývine slovenskej divadelnej kultúry vo všetkých jej vrstvách od počiatkov divadelných aktivít na území Slovenska až po súčasné divadelné dianie. Cieľom publikácie je poskytnúť sústredený, koncentrovaný a prehľadný obraz o vývinových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách zachytený na primerane charakterizovanom spoločenskom pozadí a v dejinných súvislostiach – počiatky divadelníctva, igrici, školské divadlo, ochotnícke aktivity, inonárodné divadelné pohyby, to všetko je súčasťou divadla na našom teritóriu. Všetko, čo sa udialo na území dnešného Slovenska, vytváralo podhubie, z ktorého vyrastala naša divadelná kultúra. Nič nevyrastie z ničoho.

Publikácia Dejiny slovenského divadla bude zložená z dvoch častí (zväzkov). Dôvody sú najmä praktické – jednak preto, aby jeden zväzok nebol neobratných bachantom a rovnako aj preto, aby problematika a všetky dôležité témy dostali patričný rozsah. V prvom zväzku bude obsiahnuté obdobie od najstarších čias po rok 1948 a v druhý bude venovaný dejinám divadla od roku 1948 až po súčasnosť, pričom periodizácia by nemala (ako doteraz) rešpektovať politické udalosti a zlomy, ale mala by vychádzať z vnútra divadelných procesov. V proporčnom a organickejšom prepojení budú sledované všetky druhy, ktoré vstupovali do profesionálnej divadelnej panorámy – činohra, opera, opereta, balet, hudobná komédia, muzikál, bábkové divadlo, kabaret i pantomíma. Pripravované dejiny majú nemalú ambíciu – zbaviť sa akýchkoľvek politických a ideologických záťaží a pozrieť sa na vývin a dejiny slovenského divadla objektívne, s dôrazom na prvoradosť kritérií umeleckých a estetických.

V úsilí o maximálnu komplexnosť sa autori zamerajú aj na dejiny divadla pred vznikom profesionálneho divadla na Slovensku, rovnako aj na divadlo amatérske, rôzne inscenačné formy a marginálne divadelné skupiny a združenia. Je zrejmé, že nevytvoria mechanicky radené, izolované kapitoly venujúce sa vybraným aspektom, ale kapitoly s premyslenou štruktúrou spojené spoločnou koncepciou. Jedným z cieľov je prezentovať materiál, na ktorý sa v doterajších teatrologických bádaniach zabúdalo, alebo bol nedostatočne interpretovaný, prípadne bol zámerne prehliadaný. Mechanické zhromažďovanie dátumov premiér a výpočet inscenačných titulov musí byť nahradený vytýčením tvorivých podnetov v rámci inscenačných tendencií jednotlivých tvorcov a divadiel, portrétmi divadelníkov v zásadnej miere formujúcich podobu slovenského divadla a kritickou reflexiou inscenácií, ktoré boli kľúčové pre ďalší vývin a formovanie slovenského divadla.

Publikácia Dejiny slovenského divadla 20. storočia prinesie faktograficky a teoreticky podloženú reflexiu dejinného vývinu slovenského divadla, vysvetlí teatrologické javy komplexnejšie, v širších spoločensko-kultúrnych súvislostiach. Ponúkne celistvý pohľad na dejiny slovenského divadla, pričom sa zameria na osobnosti a inscenačné koncepcie, ktoré ho formovali a boli pre ďalší vývin kľúčové, a zároveň poukáže na miesto slovenského divadla v európskom divadelnom kontexte. Známe fakty a javy postaví do nových súvislostí a jednotlivé tézy, zistenia, názory budú podporené citáciami z archívnych dokumentov (najmä primárne a následne aj sekundárne pramene). Publikácia bude pútavým príbehom slovenského divadla v kontextoch a súvislostiach, v širokom zábere vzťahov a relácií divadla a kultúry, spoločnosti a politiky. Vydanie prvého zväzku publikácie je plánované na rok 2018.


Divadelná metodológia a terminológia

Centrum výskumu divadla je platformou pre vytváranie a definovanie odbornej terminológie, ktorá musí vychádzať z potrieb súčasného jazyka, praktickej divadelnej tvorby a interdisciplinarity súčasnej divadelnej teórie. Tento teoretický projekt sa opiera o medziodborovú spoluprácu teatrológov, sociológov, lingvistov a kulturológov, taktiež v spolupráci s odborníkmi z ostatných vied o umení. V tejto oblasti projekt nadväzuje na doterajšie aktivity Divadelného ústavu – najmä na vydanie publikácie Patrica Pavisa Divadelný slovník, Marvina Carlsona: Dejiny divadelných teórií, Richarda Schechnera: performancia – teórie, praktiky, rytuály a Hansa-Thiesa Lehmanna: Postdramatické divadlo. Cieľom projektu je upresňovanie a definovanie odbornej teatrologickej terminológie, ktorá na Slovensku v súčastnosti absentuje.

 

Dejiny Divadelného ústavu

Pri príležitosti jubilea – 50 rokov od založenia inštitúcie – v roku 2011 vznikla publikácia, ktorá zdokumentuje všetky obdobia vývoja tejto inštitúcie (so zameraním na jednotlivé významné dekády, vývin archívu a dokumentácie, osobnosti a aktivity). Publikácia ponúka rad rozhovorov v bývalými riaditeľmi, výpovede „pamätníkov“, ako i prehľadné súpisy (zamestnancov, oddelení, publikácií, výstavných projektov, ocenení...). V roku 2010 sa skompletizovali všetky podkladové materiály, ktoré sú súčasťou uvedenej publikácie.

Publikácia Divadelný ústav 1961 - 2011

 

Dejiny teatrologického myslenia na Slovensku

Unikátny výskum prof. Sone Šimkovej sa zameriava na sumarizáciu teatrologického myslenia na Slovensku, reflektuje jednotlivé obdobia, hodnotí ich prínos a ďalšie smerovanie. Výskum prestupuje hranice 20. storočia a snaží sa zaznamenať začiatky myslenia o divadle, ktoré nachádzame už v statiach od štúrovcov. Okrem materiálovej celistvosti je métou výskumu aj postihnutie zásadných myšlienkových, metodologických a funkčných tendencií teatrologickej práce a to najmä s dôrazom na tie fenomény, ktoré posúvali a posúvajú vývin divadelnej teórie, histórie a kritiky vpred. Pozornosť sa venuje aj prekladovej aktivite, teda zahraničnej teatrológii v slovenskej vydavateľskej politike. Sprievodným produktom monografie budú fragmentárne publikácie, napr. antológia teoretických a kritických textov.

 

Slovenské divadlo v stredoeurópskom kontexte

Dlhodobý projekt Centra výskumu divadla, ktorý je napojený na spoločné výskumné projekty partnerských inštitútov a  vedeckých center v stredoeurópskych krajinách. Hlavnou líniou tohto projektu je skúmanie slovenského divadla v jeho geograficko-politickom a esteticko-umeleckom postavení v minulosti a súčasnosti.

Odborné podujatia:
  • Medzinárodná konferencia Festival ako (kreatívny) priemysel (23. september 2011)

  • Medzinárodné sympózium Súčasné metódy a technológie dokumentovania divadelného umenia (28. a 29. november 2011)

Ukončené projekty:
  • TACE (Divadelná architektúra v stredoeurópskom priestore) - rozsiahly výskum divadelnej architektúry strednej Európy, ktorý spája divadelné inštitúcie krajín V4 a je podporený grantom EU Kultúra (obšírnejšie o TACE v časti Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch účelovo viazaných na schválené kultúrne aktivity  za rok 2010).

  • Deti revolúciev roku 2010 sa realizovala publikácia dvojročného výskumno-vzdelávacieho projektu Deti revolúcie, ktorý podporoval tvorivé a odborné zmýšľanie mladých ľudí a vzťah k vede a výskumu v oblasti humanitných vied a súčasnú reflexiu historických udalostí. Ako záverečná časť projektu v roku 2010 vyšla publikácia Deti revolúcie, ktorá obsahovala najlepšie práce, ktoré študenti počas trvania projektu napísali na tému Divadlo a Nežná revolúcia.

 

Prítomnosť divadelnej minulosti

V rámci projektu Prítomnosť divadelnej minulosti pripravuje Divadelný ústav cyklus interaktívnych multimediálnych nosičov (DVD/USB), cieľom ktorých je sprostredkúvať atraktívnou formou divadelnú minulosť čo najširšiemu okruhu záujemcov. Na pozadí inscenácií, ktoré závažnou mierou zasiahli do divadelnej histórie, prezentujeme bohatstvo našich archívnych, múzejných a dokumentačných fondov a zbierok ako i spôsoby uchovávania divadelnej minulosti. Nový výskumný projekt využíva moderné technológie na prenos archívnych dokumentov prostredníctvom interaktívneho média. Naším cieľom je sprostredkovať verejnosti čo najviac dostupných poznatkov o divadle a jeho dobe, ako aj výsledky teatrologických skúmaní na pozadí modelových inscenácií.

 

DVD Herodes a Herodias

V prvom z pripravovaného radu DVD sme sa zamerali na inscenačnú tradíciu vrcholnej drámy Pavla Országha Hviezdoslava Herodes a Herodias, ktorú od vzniku slovenského profesionálneho divadla inscenovali deväťkrát na profesionálnych javiskách. Pripravili sme, klasifikovali a opísali nespočetné množstvo dokumentov, ktoré sme sprístupnili v podobe vstupných sprievodcov inscenáciou. Okrem bádateľskej práce v archívoch sme sa vybrali aj za tvorcami – pamätníkmi, aby sme s nimi nahrali spomienkové rozhovory a pripravili film venovaný poslednému spracovaniu sledovaného titulu. Pomocou dokumentov sme vytvorili moderný obraz inscenácií Herodes a Herodias z rokov 1925 (SND), 1937 (SND), 1949 (Národné divadlo v Košiciach), 1955 (SND), 1968 (Divadlo SNP Martin), 1970 (SND), 1983 (Divadlo Andreja Bagara v Nitre), 1990 (SND) a 2009 (SND) integrovaný do DVD nosiča, v ktorom sprostredkúvame divadelné umenie širokému okruhu používateľov a odkrývame inscenačnú tradíciu vrcholnej Hviezdoslavovej drámy na slovenských javiskách. Predkladané DVD integruje archívny a dokumentačný materiál, opisy jednotlivých inscenácií a spomienkové audiovizuálne nahrávky.

DVD Herodes a Herodias

 

DVD Les

V druhom interaktívnom DVD sme sa venovali inscenačnej tradícii komédie Les významného ruského dramatika Alexandra Nikolajeviča Ostrovského, po ktorej slovenskí divadelníci siahli sedemkrát, dokonca v jednom kalendárnom roku (1971) ju uviedli až dve profesionálne javiská. Inscenačné podoby Ostrovského komédie sme spracovali z viacerých dôvodov – takmer každá zo slovenských javiskových podôb Lesa sa stala apelatívnou výpoveďou o stave spoločnosti, polemikou s inscenačnou tradíciou a vyznačovala sa vynikajúcim hereckým stvárnením. Spracovali sme, opísali a klasifikovali archívne dokumenty a materiály, ktoré sme transformovali do podoby úvodných sprievodcov inscenáciou. Stretli sme sa s tvorcami – pamätníkmi a nahrali sme spomienkové rozhovory o jednotlivých inscenáciách. Do DVD sme umiestnili aj záznamy z niektorých inscenácií, množstvo fotografií, recenzií, odborných hodnotení, štúdií a analýz, scénografické a kostýmové návrhy a mnohé ďalšie dokumentačné materiály. Pomocou dokumentov sme vytvorili moderný obraz inscenácií Les z rokov 1931 (SND), 1971 (Divadlo na korze a Krajové divadlo v Nitre), 1976 (Štátne divadlo v Košiciach), 1982 (Divadlo SNP Martin), 1997 (Divadlo ASTORKA Korzo ´90) a 2014 (SKD Martin) integrovaný do DVD nosiča, v ktorom sprostredkúvame divadelné umenie čo najširšiemu okruhu používateľov. Multimediálny interaktívny nosič zachytávajúci históriu „slovenského Lesa“ vyšiel v roku 2015.

DVD Les

 

USB nosič Bačova žena

V projekte „sprítomňovania“ inscenácií pokračujú pracovníci CVD tretím nosičom v podobe USB, v ktorom sa zameriavajú na inscenácie hry Bačova žena uvedené v slovenských profesionálnych divadlách. K inscenačným podobám Stodolovej Bačovej ženy sa vracajú z viacerých dôvodov. Takmer každá zo slovenských javiskových podôb Bačovej ženy sa v čase svojho vzniku v oblasti réžie, výtvarného spracovania i hereckého stvárnenia stala emblémovou. Podobne ako pri už vydaných DVD Herodes a Herodias Les možno aj na inscenačnej tradícii Bačovej ženy už na prvý pohľad mapovať genézu profesionálneho slovenského divadelníctva. V slovenských profesionálnych divadlách vzniklo dvanásť inscenácií hry Bačova žena. Prvé uvedenie je datované rokom 1928 v réžii Jána Borodáča a posledné marcom 2015 v réžii Romana Poláka (obe na scéne Slovenského národného divadla). Medzi týmito dvomi rámcujúcimi inscenáciami vzniklo ešte ďalších desať naštudovaní, rekonštrukcia ktorých ponúkne špecifický pohľad na inscenačné dejiny slovenského divadelníctva. Vydanie multimediálneho USB Bačova žena je plánované na jeseň 2017. Do decembra 2016 pracovníci CVD zosumarizovali, opísali a digitalizovali archívny materiál, vypracovali odborné teatrologické štúdie o jednotlivých inscenáciách a uskutočnili audiovizuálne rozhovory s pamätníkmi a tvorcami inscenácií Bačova žena, medzi inými s Evou Kristinovou, Romanom Polákom, Mariánom Peckom, Petrom Čaneckým či Danou Košickou.

 

 

Prolegomena dejín divadla na Slovensku po II. svetovej vojne

Výskumný projekt Orálna história – Prolegomena dejín divadla na Slovensku. Vývin slovenského profesionálneho divadla po druhej svetovej vojne (1945 – 1968).

Prioritný projekt Divadelného ústavu Prolegomena dejín divadla na Slovensku po II. svetovej vojne (I., II., III.) prináša audiovizuálne záznamy a prepisy rozhovorov s pamätníkmi slovenskej teatrológie, ktorých tvorivá činnosť spadá do rokov po skončení druhej svetovej vojny a do obdobia mimoriadne závažného pre slovenské profesionálne divadelníctvo, kedy sa formovala sieť profesionálnych divadiel i nové estetické a inscenačné kritériá (50. – 70. roky 20. storočia). Cieľom projektu je prostredníctvom výpovedí priamych účastníkov divadelného života na Slovensku poznávať a skúmať históriu slovenského divadla v určitom dejinnom období, získať pramenný materiál pre pripravované dejiny divadla na Slovensku, vyplniť „dejinné medzery“ slovenskej teatrológie a rozšíriť jej faktografickú a dokumentačnú základňu. V centre nášho záujmu stojí úsilie zmapovať a historicky zhodnotiť obdobie budovania a rozvoja slovenského divadelníctva a vytvoriť ucelený obraz o divadelnom živote na Slovensku od jeho začiatkov po súčasnosť. K vytýčenému cieľu sa dostávame systematickým bádaním a analýzou archívneho materiálu, ako aj získaním svedectiev pamätníkov sledovaného obdobia. Jednou z metód výskumu je tiež metóda „orálnej histórie“ – poznávanie nedávnej minulosti z rozprávania a príbehov osobností. Pre projekt sme oslovili viacero významných osobností slovenského divadelníctva, ktorých profesionálne skúsenosti, vedomosti a spomienky zachytávame prostredníctvom audiovizuálneho a auditívneho záznamu.

V rokoch 2012 – 2014 pracovníci Centra výskumu divadla DÚ získali vzácne svedectvá divadelných pamätníkov (herci, tanečníci, scénografi, bábkari, teatrológovia, režiséri, dramatici, riaditelia divadla, inšpicienti, operní speváci) a tiež bohatý dokumentačný materiál. Vďaka projektu nadobudol Divadelný ústav audiovizuálne a auditívne nahrávky rozhovorov, prepisy rozhovorov a umelecké i biografické dotazníky – rozhovory sa uskutočnili s Hildou Augustovičovou, Galinou Basovou, Jánom Bartom, Helenou Bezákovou, Jaroslavom Blahom, Evou Blahovou, Oľgou Budskou, Milenou Cesnakovou-Michalcovou, Hanou Cigánovou, Jozefom Cillerom, Ladislavom Čavojským, Antonom Dušom, Ľubomírom Feldekom, Mikulášom Fehérom, Kornelom Földvárim, Alešom Fuchsom, Magdalénou Gregorovou, Júliusom Gyermekom, Augustou Herényiovou, Oldom Hlaváčkom, Viliamom Hriadelom, Helenou Jurasovovou, Evou Kristinovou, Máriou Longauerovou, Emilom Kosírom, Magdalénou Matrtajovou, Mariánom Mikolom, Jozefom Mokošom, Eliškou Nosálovou, Janou Pogorielovou, Jozefom Pražmárim, Vladimírom Predmerským, Idou Rapaičovou, Dagmar Rohovou, Annou Simkovou, Jaroslavom Sisákom, Jurajom Slezáčkom, Jánom Solovičom, Zdenkom Stejskalom, Jozefom Stražanom, Kvetou Stražanovou, Vladimírom Strniskom, Vladimírom Suchánkom, Miladou Synkovou, Margitou Šefčovičovou, so Soňou Šimkovou, s Vladimírom Štefkom, Ľubomírom Vajdičkom, so Stanislavou Vaníčkovou, s Božidarou Turzonovovou a so Zlatuškou Vincentovou. Na uvedenom projekte okrem pracovníkov Divadelného ústavu (Juliana Beňová, Lenka Dzadíková, Dária Fehérová, Vladislava Fekete, Marek Godovič, Anna Grusková, Karol Mišovic, Martin Timko, Dominika Zaťková, Miroslav Zwiefelhofer) participovali aj viacerí významní slovenskí teatrológovia, literárni vedci, novinári a divadelníci (Tina Čorná, Uršuľa Ferenčuková, Eva Gajdošová, Mária Glocková, Miriama Kičiňová, Elena Knopová, Ľubica Krénová, Ivica Liszkayová, Andrej Maťašík, Michaela Mojžišová, Zuzana Palenčíková, Miron Pukan). Cenný archívny a dokumentačný materiál bude Divadelný ústav využívať pri výskume slovenského divadla a drámy a rovnako ho poskytne všetkým bádateľom zaujímajúcim sa o dejiny slovenského divadelníctva. Audiovizuálne nahrávky sú uložené v Dokumentačných zbierkach Divadelného ústavu (Audiovizuálne zbierky) a autorizované prepisy autentických rozhovorov sú uložené v Zbierke osobností (Zbierka slovenských osobností).

Niektoré z rozhovorov Divadelný ústav zverejní aj v podobe samostatnej monografie v novej edícii Rozhovory. Prvou publikáciou v rámci uvedenej edície je kniha Kornel Földvári, v ktorej autorka Tina Čorná necháva čitateľa nahliadnuť do života výnimočného človeka, osobnosti slovenskej literatúry a kultúry, publicistu, prozaika, výtvarného a literárneho kritika, divadelníka a prekladateľa, večného optimistu Kornela Földváriho.

 

Súčasný slovenský tanec

V posledných rokoch sa aj v oblasti medzinárodného tanca čoraz častejšie objavujú úvahy o dôležitosti dokumentovať, archivovať a zadefinovať, v čom bolo dianie na tanečnej scéne za posledné štvrťstoročie špecifické a originálne. Rovnako v západnej ako aj vo východnej Európe došlo k zreteľnému vývojovému skoku, ktorý teória nedokázala dostatočne vyčerpávajúco zaznamenať. Mnohí choreografi sa preto vracajú k svojim začiatkom, štartujú výskumné, archivačné iniciatívy, dokonca sa nebránia ani teoretickému skúmaniu – všetko s cieľom pomenovať princípy vlastnej tvorby a hľadať miesto v rozmanitom univerze novších dejín tanca. Od marca 2014 v Centre výskumu divadla prebieha pod vedením odbornej pracovníčky Mgr. art Maje Hriešik, PhD. výskum najmladších dejín tanečného umenia na Slovensku. Je motivovaný snahou archivovať a preskúmať vzácne obdobie formovania súčasnej tanečnej scény. Samotný výskum reflektuje tanečnú scénu od roku 1991 až dodnes a je rozdelený do niekoľkých významových celkov. Mapuje špecifiká lokálnej súčasnej tanečnej scény vzhľadom k historickým okolnostiam a pomenúva inšpiračné zdroje zo zahraničia, ktoré slovenskú scénu najvýraznejšie formovali. Výskum sa zameriava na roky prerodu a experimentu, ktoré boli dlho považované za obdobie medzičasu a vymykali sa systematickému skúmaniu pre dočasnosť, nedostatok kontinuity a celkovo nepravidelný charakter scény. Cieľom výskumu je dobudovať digitálny archív súčasného tanečného umenia, dostupný verejnosti a iniciovať vznik odborných teatrologických štúdií prinášajúcich kontextovú analýzu tvorby samotných choreografov v snahe objasniť vývoj súčasného tanca na Slovensku. V rámci výskumu dochádza k dopĺňaniu zbierkových fondov DÚ fotografickým a video materiálom, upresňovaniu a napĺňaniu existujúcich dokumentačných systémov a databáz novými a chýbajúcimi informáciami.

 

Súčasní režiséri Slovenska – SR.SK2016+

Systematickej reflexii a analýze divadelného umenia sa Divadelný ústav venuje v rámci svojej vedecko-výskumnej i dokumentačnej činnosti vo viacerých rovinách a formách. V novom projekte nazvanom Súčasní režiséri Slovenska – SR.SK2016+ sa pracovníci CVD zamerali na oblasť súčasnej slovenskej réžie. Iniciatíva projektu vychádza najmä z absentujúceho komplexného zmapovania výsledkov umeleckej činnosti súčasných režisérov a z úsilia o preklenutie ruptúr v prezentácii ich tvorby doma i v zahraničí. Vznik komplexného súborného diela – katalógu slovenských režisérov je motivovaný najmä dvomi skutočnosťami. Tou primárnou je absencia podobného diela v slovenskom teatrologickom kontexte, tou druhou je Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016. Panoramatická reflexia tvorby slovenských režisérov dostane podobu dvojjazyčného reprezentačného virtuálneho on-line katalógu, ktorý vznikne v rámci aktivít Divadelného ústavu zameraných na výskum scénických umení a predstavovanie divadelného umenia širokej verejnosti.

Slovenské scénické umenie v rozmanitých formách i žánroch bude Divadelný ústav prezentovať v septembri 2016 v Bruseli počas Predsedníctva SR v Rade EÚ. Európskej verejnosti sa tak v rámci bruselského podujatia SLOV:motion naskytne príležitosť zoznámiť sa so slovenským divadlom, ktorého neoddeliteľnú súčasť predstavujú aj režisérky a režiséri v súčasnosti tvoriaci na slovenských javiskách. Aby zahraniční odborníci, umelci ale aj laici mohli získať širší i ucelený pohľad na súčasnú slovenskú réžiu, Divadelný ústav vytvorí a sprístupní katalóg šestnástich režisérok a režisérov. Formou štruktúrovaných hesiel predstaví ich tvorbu a indikuje základné črty režijného rukopisu. Mapovanie aktivít slovenskej réžie v čo najširšom kontexte a súvislostiach by malo viesť k spolupráci a mobilite umelcov a divadiel európskych krajín. Vytvorenie portfólia súčasnej slovenskej divadelnej réžie má byť impulzom pre otvorenie ciest slovenskej réžie k zahraničným partnerom.

Základným cieľom projektu Súčasní režiséri Slovenska – SR.SK2016+ je vytvorenie umelecko-biografických profilov súčasných slovenských režisérok a režisérov, ktoré budú reflektovať ich tvorbu na domácej i zahraničnej divadelnej scéne. Katalóg divadelných režisérok a režisérov Súčasní režiséri Slovenska – SR.SK2016+ bude verejnosti prístupný v slovenskom a anglickom jazyku. Jeho elektronická forma s vlastným grafickým spracovaním na webovej stránke Divadelného ústavu umožní prehľadné a interaktívne prezeranie profilov, ktoré okrem základného textu budú obsahovať aj množstvo fotografií a audiovizuálnych materiálov. Printovú podobu katalógu plánuje Divadelný ústav v ďalšej fáze projektu, najskôr po vypracovaní dostatočného počtu profilov a komplexnej rekognoskácii danej problematiky. Ambíciou projektu je vytvorenie informatívnych profilov zachytávajúcich tvorbu režisérok a režisérov, ktorí momentálne predstavujú na Slovensku aktívnu kvalitatívnu špičku a svojou umeleckou činnosťou profilujú podobu súčasnej slovenskej réžie.

Súčasní režiséri Slovenska – SR.SK2016+

 

Slovník divadelných kritikov_SK.sk_2016+

Nový výskumno-publikačný projekt s pracovným názvom Slovník divadelných kritikov_SK.sk_2016+ prostredníctvom menných encyklopedických hesiel prináša informácie o osobnostiach spätých s existenciou divadelnej kritiky a publicistiky na Slovensku. Mapuje dejiny reflexie divadla, z jednej strany ohraničené vznikom profesionálneho divadla v roku 1920 a z druhej strany rokom 2000, s prirodzenými presahmi do súčasnosti. Sleduje činnosť osobností, ktoré sa výrazným spôsobom podieľali na formovaní tohto odboru u nás a svojím dielom prispeli k tomu, že si aj dnes vieme vytvoriť obraz o inscenáciách nezachytených inak než v odborných článkoch. Okrem týchto kritikov uvádza slovník aj osobnosti, ktoré sa divadelnej reflexii venovali skôr sporadicky či popri inej činnosti. Spolu so základnými biografickými informáciami o jednotlivých kritikoch a publicistoch a ich činnosti v danej oblasti sprostredkúvajú heslá aj kontextové informácie o hodnotovej orientácii a názorových tendenciách jednotlivých osobností.

Vďaka širokému záberu a horizontálnemu členeniu bude slovník nepochybne užitočnou pomôckou pre všetkých, ktorí pracujú s divadelnými recenziami a kritikami ako s dôležitým primárnym zdrojom vo vedeckom bádaní. Bude tiež praktickou rukoväťou pre študentov umeleckých, umenovedných a iných humanitných odborov, ktorí sa pri písaní seminárnych a záverečných prác odvolávajú na tieto zdroje nezriedka bez toho, aby si uvedomovali objektívne mimotextové skutočnosti ovplyvňujúce kritické zmýšľanie a vyjadrovanie sa daného autora.

Autormi hesiel do slovníka sú odborníci z oblasti teatrológie, muzikológie, tanečnej vedy a príbuzných odborov. Heslá sú radené podľa abecedy a zahŕňajú osobnosti zo všetkých oblastí divadla – z činohry, bábkového, hudobného a tanečného divadla. Okrem slovenských kritikov sa v slovníku nachádzajú aj zahraniční kritici alebo kritici píšuci v cudzom jazyku v prípade, že sa ich recenzentská činnosť významnejšie dotýkala slovenského divadla.

Cieľom projektu Slovník divadelných kritikov_SK.sk_2016+ je vytvorenie encyklopedického súboru menných hesiel – slovníka divadelných kritikov a publicistov, určeného odbornej i širokej verejnosti. Konečná encyklopedická publikácia by mala obsiahnuť 200 – 300 menných hesiel v abecednom poradí. V prvom štádiu projektu vznikne elektronická verzia slovníka, výsledkom niekoľkoročného výskumu bude následne printová podoba slovníka. Heslá budú najskôr uverejňované na osobitnej podstránke webovej stránky Divadelného ústavu, ktorá bude mať vlastné grafické spracovanie. Vybrané mená budú dopĺňané a spracúvané postupne, od najstarších, už nežijúcich osobností, po aktívnych kritikov strednej a mladšej strednej generácie. Súčasťou heslára budú tiež kontextové štúdie venované jednotlivým generáciám kritikov v napojení na príslušné obdobia dejín slovenského divadla a divadelnej kritiky.


Europheana Photography


Aktivity a projekty

 

 

 

 

Koordinácia a kontakty

Vedúci Centra výskumu divadla
Mgr. Lukáš Kopas, PhD.

Adresa:
Divadelný ústav – Centrum výskumu divadla
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
Tel.: +421 2 204 87 800
Fax: +421 2 5293 1517

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.