Tlačiť

Edičné projekty

Cyklus retroročeniek zo 60. rokov

Projekt sa opiera o ročenky vydávané v uvedenom období v spolupráci pražského a bratislavského Divadelného ústavu, jeho zámerom je poskytovať v daných možnostiach čo najpresnejšie a najkompletnejšie informácie mapujúce faktografickú stránku divadelnej tvorby a sprístupniť základné dokumentačné a informačné materiály o období šesťdesiatych rokov 20. storočia, ktoré z mnohých hľadísk zohrávalo mimoriadne významnú úlohu vo vývine slovenskej divadelnej kultúry. Vďaka výskumu Divadelného ústavu je tzv. retroročenka cenným a jediným kompletným zdrojom informácií o činnosti divadiel, jednotlivých slovenských umelcov v danej sezóne, premiérach a stavoch súborov.

 

Súborné diela:

 

Ivan Stodola III.
V nadväznosti na projekt súborného dramatického diela Júliusa Barča–Ivana, ktorý sa stretol s veľkým ohlasom u odbornej i laickej verejnosti, vydal Divadelný ústav už dva zväzky obdobnej publikácie o tvorbe Ivana Stodolu. Náročný projekt predstavuje 35 hier, vrátane filmového scenára, bábkovej hry a televízneho scenára, pričom prináša aj doteraz neznáme Stodolove tituly, pôvodné necenzurované texty – ako boli publikované v období l. Československej republiky. Pripravovaný tretí diel bude obsahovať aj podrobnú štúdiu prof. Júliusa Pašteku, ktorý je zároveň editorom publikácie, prinesie rozhovory, články autora, súpisy etc.

Ivan Stodola Súborné dramatické dielo I.

Ivan Stodola Súborné dramatické dielo II.

Ivan Stodola Súborné dramatické dielo III.

 

Stanislav Vrbka
I.
Recenzie 1955 – 1969
Súborné dielo divadelného teoretika, kritika a dramaturga Stanislava Vrbku obsahuje nielen zásadnú reflexiu slovenského divadla, rovnako v ňom nájdeme aj kontextové štúdie o hercoch, režiséroch a slovenskej dramatike. Podstatnou súčasťou kriticko-teoretického diela sú aj štúdie vypovedajúce o slovenskom a európskom divadle v súvislostiach. Kritikov široký profesný a osobný záujem sa sústreďoval aj na ostatné dramatické umenia – film, televíziu a rozhlas. Dôležitou súčasťou jeho prác sú tiež recenzie knižných publikácii, ktoré vypovedajú o hlbokom vzdelanostnom zázemí a rozhľade.
V prvom diele publikujeme Vrbkove kritiky divadelných inscenácii, ktoré vyšli v dennej tlači, v odborných časopisoch a divadelných novinách. Sú vymedzené rokmi, v ktorých mohol Stanislav Vrbka publikovať.

Stanislav Vrbka I. Recenzie 1955 - 1969

 

Ján Chalupka
Divadelný ústav sa ako prvé vydavateľstvo vracia k pôvodnej Chalupkovej "kocúrkoviáde" z rokov 1830 - 1836. Chalupkove dramatické texty boli doteraz verejnosti známe len z neskorších vydaní, ktoré sám autor podstatne prepracoval a upravil. Vydanie obsahuje aj porevolučné komédie a "činohru" Dobrovoľníci, ktorá patrí k prvým odozvám na revolučné roky 1848/49 v našej dramatickej tvorbe. Vydanie je doplnené podrobným poznámkovým aparátom a rozsiahlou štúdiou o európskych súvislostiach Chalupkovej tvorby. Publikácia tak unikátnym spôsobom dopĺňa a miestami i reviduje doterajšie poznatky a rehabilituje portrét nášho prvého klasického dramatika.

Ján Chalupka Súborné dramatické dielo I.

 

 

Rozhovory

Publikácie novej edície Rozhovory vychádzajú z prioritného projektu Divadelného ústavu Prolegomena dejín divadla na Slovensku, cieľom ktorého je prostredníctvom rozhovorov s priamymi účastníkmi divadelného života na Slovensku poznávať a skúmať históriu slovenského divadla. Oslovili sme významné osobnosti slovenského divadelníctva a ich nenahraditeľné profesionálne skúsenosti a vedomosti sme zaznamenali pomocou metódy orálnej histórie. Získaný audiovizuálny materiál sme spracovali, redakčne upravili, doplnili fotografiami a súpismi tvorby, aby sme ho v printovej podobe mohli sprostredkovať aj širšej verejnosti. V novej edícii Rozhovory prinášame osobnostný i umelecký profil niektorej z významných osobností slovenského profesionálneho divadla, ktorá svojím konaním vytvárala a formovala jeho podobu a zároveň ovplyvňovala divákov mnohých generácií. Veríme, že vydanie portrétov významných divadelníkov rozšíri faktografickú a dokumentačnú základňu v oblasti dejín slovenského divadla a zároveň poskytne zaujímavý obraz o živote a tvorbe výrazných osobností slovenského kultúrneho a spoločenského života.

 

Publikácia Kornel Földvári

V prvom z radu publikácií v edícii Rozhovory uverejňujeme portrét Kornela Földváriho, dnes už legendy slovenskej literatúry a kultúry, ktorý pôsobil ako redaktor Kultúrneho života, riaditeľ Divadelného štúdia (Divadla na korze), dramaturg Štúdia L +S a tiež ako námestník ministra kultúry. Známa slovenská publicistka Tina Čorná jeho nenahraditeľné profesionálne skúsenosti a vedomosti ako priamu otvorenú výpoveď preniesla do knižnej podoby. Počas niekoľkých inšpiratívnych stretnutí hovorili najmä o detstve, mladosti a dospievaní, o vzťahu k literatúre a divadlu a nevyhýbali sa ani charakteristikám spoločensko-politických súvislostí a osobností, ktoré formovali Földváriho súkromný i umelecký život. V tematicky členených kapitolách sa vracajú ku kľúčovým bodom slovenskej histórie, k známym i neznámym literárnym dielam, odkrývajú podstatu fenoménu L+S a spomínajú na kultové inscenácie generačného Divadla na korze. Rozhovor o prežitom, o sile umenia a o divadle dopĺňa ešte odborná štúdia z pera literárneho vedca Vladimíra Petríka, v ktorej autor približuje dramatické osudy Kornela Földváriho, široký register jeho tvorivých záujmov a analyzuje Földváriho literárnu tvorbu. Všestrannosť umelca podčiarkuje aj množstvo fotografií zo súkromného i verejného života, ako aj z inscenácií Divadla na korze. Publikáciu uzatvára bohatý zoznam výberovej bibliografie Kornela Földváriho.

Publikácia Kornel Földvári

 

 

Poďte s nami do divadla!

Projekt Poďte s nami do divadla! je primárne určený deťom mladšieho a staršieho školského veku. Reflektuje na programové vyhlásenie vlády na roky 2012 – 2016 v zmysle potreby podporovať dostupnosť kultúry a vytvárať adekvátne podmienky pre popularizáciu súčasného umenia. Projekt vychádza z potreby priblíženia divadelného umenia najmladšiemu publiku s cieľom spojiť teoretické vedomosti detí s aktívnym vnímaním umeleckého diela – divadla. Záujem detí (9 – 14 rokov) o súčasné divadlo, ale aj o jeho minulosť je v našej spoločnosti minimálny a nevenuje sa mu dostatočná pozornosť. Aj tých najmladších divákov je však potrebné povzbudzovať k vnímaniu divadelného umenia, k samostatnej dramatickej tvorbe ako i k reflexii dramatického umenia. Deti by mali porozumieť divadlu ako neoddeliteľnej súčasti kultúrno-spoločenského vývinu na našom území, zoznámiť sa s jeho rôznymi podobami a pochopiť proces vzniku divadelného diela (či už ide o drámu alebo inscenáciu) v celej jeho šírke. Pre naplnenie uvedených zámerov môže slúžiť publikácia pod názvom S divadlom sa (ne)hráme!, ktorá povzbudí deti k návšteve divadla a pomôže im vytvoriť si užší vzťah k divadelnému umeniu.

Myšlienka iniciovať vydanie knihy zachytávajúcej históriu i prítomnosť slovenského divadla vychádza z absolútnej absencie publikácie podobného druhu na súčasnom knižnom trhu. Publikácia S divadlom sa (ne)hráme! má priblížiť podstatu a charakter slovenského divadla detskému čitateľovi prostredníctvom zaujímavých príbehov, interpretácií, tvorivých úloh, divadelných textov a množstva opísaných fotografií a osobitých ilustrácií. Detský čitateľ bude môcť pomocou textov pracovať s divadelnou históriou i súčasnosťou, dostane sa na „virtuálne“ prechádzky najskrytejšími zákutiami divadla (odhalené zákulisie, opis jednotlivých divadelných činností a profesií) a bude mať možnosť odkrývať tajomstvá divadelného umenia. Čitateľ sa postupne zoznámi s dejinami najstaršieho umeleckého druhu, slovenské divadlo bude vnímať v kontexte svetového, dozvie sa podrobnosti o fungovaní divadla v súčasnosti a spozná jednotlivé profesie a najznámejšie dramatické texty. Publikácia bude základným pilierom pre rozvoj a fungovanie projektu systematického vzdelávania a výchovy detí a mládeže v oblasti divadelného umenia.

 

 

Javiskové osudy

Publikácia Karola Mišovica Javiskové osudy ponúka v podobe odborných štúdií syntetický pohľad na päticu výrazných slovenských herečiek, ktoré v druhej polovici päťdesiatych rokov 20. storočia stvárňovali široké spektrum ženských hrdiniek na našich profesionálnych scénach – Mária Prechovská (1921 – 1995), Eva Kristinová (1928), Viera Strnisková (1929 – 2013), Zdena Gruberová (1933 – 2017) a Eva Poláková (1935 – 1973). Každá zo spomínaných herečiek patrila k výrazným členkám Činohry Slovenského národného divadla a zastávala dôležitú úlohu v budovaní moderného slovenského herectva. Svojou osobnosťou, mnohotvárnosťou herectva a príznačnými výrazovými prostriedkami prinášali na javisko originalitu a špecifickosť. Na osudy herečiek nazerá autor z pohľadu dejinných udalostí a kontextov, výrazne ovplyvňujúcich chod divadelnej kultúry, čím je publikácia nielen poctou pätici herečiek, ale aj exkurzom do dejín slovenského divadelníctva. Publikácia vyšla v závere roku 2016 a jej recenzentmi boli PhDr. Andrej Maťašík, PhD. a prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc. Publikáciu dopĺňa bohatý obrazový, dokumentačný a faktografický materiál.

Prezentácia publikácie Javiskové osudy sa konala 9. februára 2017 v Štúdiu 12 (Divadelný ústav) za prítomnosti autora, herečky Evy Kristinovej, recenzenta prof. PhDr. Vladimíra Štefka, CSc. a rodinných príbuzných herečiek, ktorým je kniha venovaná. Programom sprevádzala Lucia Hurajová a patrónkou knihy sa stala herečka najmladšej generácie – Táňa Pauhofová.

Publikácia Javiskové osudy

Prezentácia publikácie Javiskové osudy


Aktivity a projekty

 

 

 

 

Koordinácia a kontakty

Vedúci Centra výskumu divadla
Mgr. Lukáš Kopas, PhD.

Adresa:
Divadelný ústav – Centrum výskumu divadla
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
Tel.: +421 2 204 87 800
Fax: +421 2 5293 1517

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.