Tlačiť

Voľné pracovné pozície

Sekretárka – asistentka

Termín nástupu: 1. septembra 2018
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Miesto práce: Bratislava

* Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny podľa tarifných tabuliek v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platová trieda 7), dosiahnutého vzdelania a praxe, osobného ohodnotenia


Náplň práce:

* Samostatné zabezpečovanie prác v personálnej oblasti alebo mzdovej oblasti

* Zabezpečovanie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce sekretariátu v Divadelnom

ústave

 

Požiadavky na zamestnanca:

* úplné stredoškolské vzdelanie (vyššie vzdelanie vítané)
* príjemné vystupovanie
* znalosť anglického jazyka slovom i písmom
* prax v obdobnej oblasti vítaná
* bezúhonnosť, precíznosť, zodpovednosť
* užívateľské znalosti PC: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint

Informácia pre uchádzačov: Záujemcovia môžu zasielať žiadosť a životopis na e-mailovú adresu du@theatre.sk alebo na korešpondenčnú adresu Divadelného ústavu. Do žiadosti je potrebné napísať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu na inzerovanú pracovnú pozíciu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.
Termín uzávierky žiadostí je 31. 7. 2018
Predpokladaný termín konkurzu: 13 - 14. 8. 2018

Kontaktná osoba: PhDr. Diana Selecká
tel.: 02/20487102
e-mail: diana.selecka@theatre.sk

 

Všetkým záujemcom vopred ďakujeme!

 

Dramaturg Štúdia 12

Termín nástupu: 1. septembra 2018
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Miesto práce: Bratislava

Ponúkaný plat: podľa tarifných tabuliek v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platová trieda 10), dosiahnutého vzdelania a praxe, osobného ohodnotenia


Náplň práce:
Samostatné organizovanie, zabezpečovanie a realizácia kultúrnych a vzdelávacích podujatí, programových a produkčných činností v Štúdiu 12 Divadelného ústavu s diferencovaným prístupom pre jednotlivé skupiny návštevníkov (napr. deti, občania so zdravotným postihnutím).

 • vypracovanie ročného dramaturgického plánu priestoru Štúdia 12 – hlavný divadelný program a sprievodné performatívne podujatia (hudobné, tanečné, výtvarné, a iné)
 • zodpovednosť za vypracovanie koncepcie sprievodných akcií (nové podujatia, nové formáty, diskusné aktivity, vzdelávacie programy, a iné) , koncipovanie rozličných dramaturgických cyklov a ich napĺňaní
 • spolupráca pri realizácii diel produkovaných Štúdiom 12 s autorom, režisérom a dirigentom
 • zabezpečenie mesačného repertoáru Štúdia 12
 • zostavovanie mesačného programu
 • zodpovednosť za tvorbu textov pre mesačný program a pre webovú prezentáciu
 • koordinácia a zabezpečenie súťaže Dráma a Dramaticky mladí, od vypracovania
 • štatútu až k vyhláseniu víťazov a odovzdaniu cien
 • vyhľadávanie a štúdium nových dramatických textov domácich i zahraničných autorov
 • návrhy zmlúv s umelcami, pracujúcimi pre Štúdio 12
 • tvorba tlačových správ v spolupráci s pracovníkmi v oblasti PR a mediálnej komunikácie
 • tvorba evaluačných správ v spolupráci s produkciou Štúdia 12
 • oslovovanie tvorcov na spoluprácu v Štúdiu 12
 • posudzovanie projektov, ktoré sa uchádzajú o hosťovanie v Štúdiu 12
 • vyhľadávanie a štúdium nových dramatických textov domácich i zahraničných autorov
 • spolu - koordinácia umeleckých projektov, v ktorých je Štúdio 12 partnerom
 • oslovovanie zahraničných tvorcov a subjektov na projekty medzinárodnej spolupráce
 • spolupráca na projektoch s ostatnými oddeleniami Divadelného ústavu
 • plnenie ďalších úloh na základe poverenia riaditeľkou DÚ
 • dodržiavanie všetkých zákonov a interných predpisov súvisiacich s náplňou práce dramaturga Štúdia 12
 • dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov týkajúcich sa práce v Štúdiu 12 Divadelného ústavu.

 

Informácie o výberovom procese:

Okrem CV prosíme zaslať portfólio, pokiaľ ho máte.

Je potrebné vypracovať modelové zadanie k nasledujúcim úlohám:

1. Návrh rámcového dramaturgického plánu na divadelnú sezónu 2018/2019.

Plán nemusí byť viazaný na konkrétne dátumy, zaujímajú nás hlavne typy a skladba vybraných podujatí v dramaturgickom pláne a to, v akej periodicite by sa podľa Vás mali realizovať. Pri tvorbe tohto návrhu, prosím, vychádzajte z reálneho stavu a možností Štúdia 12.

 

2. Návrh aspoň jedného nového projektu, ktorý by podľa Vás mal byť zaradený do divadelnej sezóny 2018/2019.

Môže sa jednať o konkrétnu inscenáciu/inscenácie, cyklus podujatí alebo iné kultúrne podujatie – aký druh a formát si zvolíte je len na Vašej kreativite.

 

3. Ktorú časť v rámci fungovania Štúdia 12 by bolo podľa Vás prínosné zmeniť a akým spôsobom?

Návrh zmeny sa môže týkať akejkoľvek súčasti Štúdia 12 od samotnej prevádzky, rámcovej dramaturgie, konkrétnych podujatí, až po technickú stránku priestoru. Môžete navrhnúť ľubovoľný počet zmien, ale takisto môžete neuviesť žiadnu, ak je podľa Vás súčasný chod Štúdia 12 taký, ako si ho predstavujete.

 

Požiadavky na zamestnanca:
* vysokoškolské vzdelanie humanitného/umeleckého zamerania

* vzťah k divadlu

* znalosť anglického jazyka na úrovni C1, znalosť ďalších jazykov vítaná

* príjemné vystupovanie voči klientom a kolegom

* samostatnosť pri výbere a zostavovaní programov

* užívateľské znalosti PC: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint

Informácia pre uchádzačov: Záujemcovia môžu zasielať žiadosť a životopis na e-mailovú adresu du@theatre.sk alebo na korešpondenčnú adresu Divadelného ústavu (Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava). Do žiadosti je potrebné napísať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu na inzerovanú pracovnú pozíciu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Termín uzávierky žiadostí je 30. 6. 2018

Predpokladaný termín konkurzu: koniec júna/ začiatok júla 2018
Kontaktná osoba: PhDr. Diana Selecká

tel.: 02/20487102

e-mail: diana.selecka@theatre.sk

 

Všetkým záujemcom vopred ďakujeme!

 

 


 

V zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. - Zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) – je kontaktnou adresou pre žiadosti o sprístupnenie informácií v Divadelnom ústave adresa: du@theatre.sk

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.