Tlačiť

Partneri

Jakubovo námestie 12
813 57 Bratislava 1
e-mail: du@theatre.sk

Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
tel. /fax.: 02/54 43 25 79
e-mail: df@vsmu.sk

  • Medzinárodná asociácia divadelných kritikov AICT/IATC

IATC www.aict-iatc.org je medzinárodnou neziskovou organizáciou pracujúcou v rámci UNESCO v kategórii B. Bola založená v roku 1956 v Paríži a dnes združuje okolo päťdesiat národných sekcií. Jej cieľom je chrániť etické a profesionálne záujmy divadelných kritikov, vytvárať podmienky pre teoretickú a reflexnú činnosť v oblasti divadla, predovšetkým však rozvíjať medzinárodné kontakty a prispievať k vzájomnej výmene skúseností kritikov a teoretikov. Súčasným prezidentom AICT je Kórejčan Yun-Cheol Kim, generálnym tajomníkom je Michel Vais z Kanady. AICT organizuje svoje kongresy približne každé dva roky. Okrem rôznych jednorazových tematických sympózií sa niekoľkokrát v roku konajú aj semináre mladých kritikov, vždy v inej krajine a popri inom divadelnom festivale.
Samostatná slovenská sekcia tejto organizácie začala pracovať už v deväťdesiatych rokoch pod vedením riaditeľa Kabinetu divadla a filmu SAV Miloša Mistríka. Vďaka vzniku Slovenského centra AICT sa odštartovalo začlenenie slovenských divadelných kritikov a prostredníctvom nich slovenského divadla do európskych a medzinárodných štruktúr. Účasť odborníkov, divadelných kritikov a teatrológov, na medzinárodných odborných podujatiach v zahraničí je jedinečnou príležitosťou na nadviazanie kontaktov a spoluprácu v rôznych oblastiach, ako aj na prezentáciu slovenského divadla v zahraničí. Až v roku 2002 sa však Slovenské centrum AICT oficiálne zaregistrovalo ako občianské združenie, jeho predsedníčkou sa stala divadelná kritička Zuzana Uličianska, ktorá túto funkciu vykonáva dodnes. Združenie má vyše päťdesiat členov z radov slovenských divadelných kritikov, teoretikov, kultúrnych publicistov i študentov divadelnej vedy.
SC AICT zorganizovalo v uplynulých rokoch viaceré semináre a diskusné stoly. Seminár na tému Povolanie: Kritik sa v júni 2003 uskutočnil aj so zahraničnou účasťou poľských kritikov. V júni 2004 nasledovalo hodnotiace stretnutie O sezóne po sezóne. Medzinárodný divadelný seminár Hlasy novej Európy uskutočnený v septembri 2004 sa konal ako sprievodné podujatie Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, venoval sa mladým autorom a novým hrám. V júni 2006 sa v Martine z iniciatívy SC AICT a v spolupráci s Divadelným ústavom uskutočnil seminár Problém: divadlo. Od roku 2007 centrum zastrešuje projekt Monitoring divadiel na Slovensku.

Slovenské centrum AICT
P. O. BOX 339
810 00 Bratislava
e-mail: centrum.aict@gmail.com


 


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.