Tlačiť

O festivale

Festival Nová dráma / New Drama

predstavuje najlepšie inscenácie súčasnej drámy, ktoré mali premiéru v slovenských divadlách v období posledného roku. Festival sprevádza bohatý sprievodný program, určený pre širokú verejnosť, a odborný pracovný program. Počas festivalu sa uskutoční finále súťaže Dráma 2008 – scénické čítanie finálových textov TROJBOJ, scénické čítanie textov projektu DRAMATICKY MLADÍ a projektu SARKOFÁGY A BANKOMATY. Špeciálna programová sekcia Focus Srbsko predstavuje domácemu publiku súčasnú srbskú drámu. Festival hostí dva špičkové srbské súbory a privíta významných srbských divadelníkov. Festival Nová dráma / New Drama je súťažný, odborná porota udeľuje Cenu za najlepšiu inscenáciu súčasnej slovenskej hry, Cenu za najlepšiu inscenáciu súčasnej svetovej hry, Cenu za dramaturgiu a Cenu Prekvapenie Novej drámy. Bratislavskí diváci hlasovaním rozhodujú o udelení Ceny bratislavského diváka.

ČESTNÁ RIADITEĽKA

ZUZANA KRONEROVÁ
- divadelná a filmová herečka, šansoniérka a speváčka, členka Divadla Astorka Korzo ´90 od jeho vzniku v roku 1990. Na divadelných doskách vytvorila desiatky dnes už často legendárnych postáv rôznych charakterov. Nezabudnuteľné sú Matka v rovnomennej inscenácii hry J. A. Pitínského, za ktorú v roku 1997 získala Dosky za najlepší ženský herecký výkon sezóny, Ulita v Ostrovského Lese či Evelína v Obchode na korze (adaptácia Alty Vášovej novely Ladislava Grosmana). V roliach Erny v divadelnej inscenácii Horváthovej hry Kazimír a Karolína či Fräulin Schneider v slávnom Kabarete prejavila popri svojej typickej hereckej bravúre a schopnosti prepájať dramatické, komické i melancholické črty stvárňovaných postáv aj úžasný zmysel pre zapojenie svojho hudobného talentu. Mnohé z piesní k inscenácii má na svojom repertoári ako šansoniérka a speváčka.

RIADITEĽKA FESTIVALU

VLADISLAVA FEKETE
Štúdium dramaturgie ukončila v roku 1999 u režiséra Ľubomíra Vajdičku na VŠMU v Bratislave, kde pokračuje v postgraduálnom štúdiu. Prekladá súčasnú srbskú drámu a teóriu do slovenčiny. Je autorkou radu televíznych a rozhlasových scenárov. Podieľa sa na rôznych divadelných projektoch nezávislého charakteru, koordinuje divadelné workshopy, sympóziá a dielne a je členkou Rady pre výber divadiel zo Slovenska medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Od júla 2006 je riaditeľkou Divadelného ústavu Bratislava a riaditeľkou festivalu Nová dráma / New Drama. Koordinuje aktivity Centra výskumu divadla a projekty Dejiny slovenského divadla a Dejiny slovenskej drámy. Dramaturgicky alebo režijne sa podieľala na viacerých inscenáciách.

PROGRAMOVÁ RIADITEĽKA

ROMANA MALITI
Štúdium divadelnej vedy na VŠMU a etnológie na FF UK v Bratislave ukončila v roku 2001. Od roku 2001 do roku 2009 pôsobila v Divadelnom ústave ako odborná redaktorka, programová dramaturgička Štúdia 12, vedúca Oddelenia vonkajších vzťahov a šéfredaktorka mesačníka Kod – konkrétne o divadle. Od marca 2009 pracuje pre projekt Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry. S Divadelným ústavom spolupracuje naďalej ako programová riaditeľka festivalu Nová dráma / New Drama. Venuje sa tiež umeleckému prekladu súčasných hier z ruského jazyka.

DRAMATURGICKÁ RADA

DÁŠA ČIRIPOVÁ
Vyštudovala divadelnú vedu a latinčinu na VŠMU v Bratislave. Ako doktorandka divadelnej vedy na Masarykovej univerzite v Brne sa venuje antickému divadlu. Pracovala v Slovenskom filmovom ústave, v súčasnosti je zamestnaná v Divadelnom ústave v Bratislave. Od roku 2001 spolupracuje s European Network of Research and Documentation of Performances Ancient Greek Drama, prednáša na VŠMU, Masarykovej univerzite a kontinuálne publikuje. Je šéfredaktorkou mesačníka kod – konkrétne o divadle.

ELENA KNOPOVÁ
Absolventka divadelnej vedy na Akadémii umení v Banskej Bystrici a masmediálnej komunikácie na FMK UCM v Trnave. V súčasnosti pracuje v Kabinete divadla a filmu SAV ako odborná pracovníčka a zástupkyňa riaditeľky. Zaoberá sa najmä teóriou súčasnej slovenskej drámy, divadelnou a televíznou dramaturgiou, ako aj teóriou a dejinami masmédií. Spolupracuje na rôznych projektoch s Divadelným ústavom Bratislava a slovenskými profesionálnymi divadlami a je odbornou asistentkou na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

DÁRIA FEHÉROVÁ
Absolventka divadelnej vedy na VŠMU a doplňujúceho pedagogického štúdia so zameraním na detskú dramatickú tvorivosť. Aktívne sa zúčastňuje domácich aj zahraničných divadelných festivalov. Je členkou slovenského výboru AICT/IATC. Venuje sa divadelnej kritike, publicistike a dramaturgii. Spolupracuje s Divadlom Pôtoň Bátovce a pracuje ako manažérka v Divadelnom ústave.

POROTA FESTIVALU

DARINA ABRAHÁMOVÁ
Dramaturgička a herečka. V r. 1983 ukončila štúdium filmovej a divadelnej vedy na VŠMU v Bratislave. Od roku 1984 pracuje v Činohre SND ako dramaturgička, v rokoch 2005 – 2008 zastávala post šéfdramaturgičky. Túto pozíciu zastáva aj v súčasnosti. Počas svojho pôsobenia vybrala a pripravila do repertoáru takmer 40 titulov uvedených na Slovensku po prvý raz. Prioritne sa zameriava na súčasnú slovenskú drámu (S. Štepka, V. Klimáček, E. Maliti-Fraňová, T. Kusá, J. Bodnárová, P. Pavlac, I. Horváthová, J. Uličiansky...) a diela z anglo-amerických kultúr (J. Bowlesová, R. Harwood, D. Hare, T. Stoppard, M. Buffini...). V rokoch 2000 - 2005 bola predsedníčkou komisie súťaže Dráma. Je spoluzakladateľkou festivalu Nová dráma / New Drama.

ANNA GRUSKOVÁ
Teatrologička, dramaturgička, autorka divadelných a rozhlasových hier a prekladateľka z nemčiny. Pôsobí aj ako príležitostná publicistka, herečka a režisérka. Vyštudovala divadelnú a filmovú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Dizertačnú prácu obhájila v roku 1998 na ÚSL SAV v Bratislave. Pôsobila v Slovenskej akadémii vied, v Divadelnom ústave, na Vysokej škole múzických umení a v Slovenskej televízii ako dramaturgička relácie Umenie. V súčasnosti pracuje v Divadelnom ústave ako redaktorka časopisu kod.

MARTINA VANNAYOVÁ
Dramaturgička a teatrologička. Vyštudovala divadelnú vedu a teóriu tanca na VŠMU v Bratislave, kde pokračuje v externom doktorandskom štúdiu. V Asociácii Divadelná Nitra pôsobí od roku 2002 ako členka rady pre výber inscenácií zo zahraničia. V rokoch 2001 – 2002 pracovala ako dramaturgička v Štátnom divadle Košice, v rokoch 2002 - 2008 ako odborná redaktorka v Divadelnom ústave Bratislava a od októbra roku 2008 je zamestnaná ako dramaturgička v Slovenskom rozhlase. Dramaturgicky sa spolupodieľala na viacerých inscenáciách (napr. Patrick Marber: Bližšie od Teba v ŠD Košice, Neil LaBute: Bash v Astorke Korzo ´90, Michal Hvorecký: Plyš v Divadle Aréna).

PETR CHRISTOV
Teatrológ a prekladateľ. Vyštudoval divadelnú vedu a francúzsky jazyk a literatúru na FF MU v Brne. Od roku 2002 prednášal na FF MU (francúzska dráma a divadlo, stredoveké divadlo, teória drámy). Je externým pedagógom na pražskej DAMU. Je zakladateľom a členom niekoľkých divadelných súborov. Pôsobí ako lektor a porotca na amatérskych divadelných festivaloch. Je spoluzakladateľom Spoločnosti pre súčasnú francúzsku drámu DRAFCONT, spoluorganizátorom Dní súčasného francúzskeho divadla a drámy Le Théâtre prend la parole, členom českej sekcie AICT/IATC a Teatrologickej spoločnosti. Od roku 2006 je vedúcim Katedry divadelnej vedy na FF UK v Prahe.

PETER KOVÁČ
divadelný dramaturg, prekladateľ, pôsobil tiež ako umelecký riaditeľ Slovenského komorného divadla Martin. V súčasnosti je generálnym riaditeľom Sekcie umenia Ministerstva kultúry SR.


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.