Tlačiť

Úvod

O projekte
Divadelný ústav sa zapojil do medzinárodného štvorročného projektu Platforma 11+, podporeného EÚ v rámci programu Kultúra 2007 – 2013 od apríla 2009. Projekt združuje 13 divadiel a centier z 11 krajín, z ktorých každé reprezentuje vysokú úroveň a špeciálny záujem o cieľovú skupinu dospievajúcich 11 – 15 ročných mladých ľudí. Vedúcou organizáciou tejto umeleckej siete je Brageteatret v Drammen v Nórsku, iniciátorom projektu a koordinátorom je Dirk Neldner z Nemecka. Divadelný ústav sa do projektu zapojil vďaka výsledkom projektu Dramaticky mladí.
Projekt Platforma 11+ vznikol ako reakcia na malý počet kultúrnych obsahov a kvalitných divadelných projektov, ktoré sa venujú mladým ľuďom vo veku 11 – 15 rokov. Ide o vekovú skupinu, ktorá sama seba už nepovažuje za deti ale taktiež ani za dospelých. Projekt investuje do budúcnosti či už divadla alebo prostredníctvom neho samotnej spoločnosti, keďže ide o projekt venujúci sa mladým ľuďom vo veľmi kľúčovej životnej fáze formovania hodnôt, osobnosti a svetonázoru, kedy je potrebné pokúsiť sa prehĺbiť a obohatiť spojenie mladej generácie s kultúrou, umením, divadlom.

Prvotné ciele projektu
Počas trvania projektu by sa mala naštartovať  kreatívna komunikácia medzi divadlom a divákom tejto vekovej skupiny, iniciovať vznik a prezentovať kvalitné divadelné texty profesionálnych dramatikov z 11 krajín Európy. Medzi prioritné ciele na národnej slovenskej úrovni patrí podpora kreatívneho písania mladých (dielne tvorivého písania v slovenských profesionálnych divadlách).

Dlhodobé ciele
Slovenské divadlá nadviažu kontakty a spoluprácu so spriazneným divadlom v zahraničí, respektíve získajú nápady pre vlastné projekty v budúcnosti.

Aktivity projektu

 • Práca s mladými ľuďmi priamo v divadle
  • Počas sezóny sa skupina mladých stretáva pod vedením lektora – dramaturga
   v priestoroch divadla. Oboznámenie sa s chodom a zákulisným čarom divadla
   a zároveň začiatok vlastnej tvorby, písania a učenia sa dramaticky a divadelne vyjadrovať a popisovať dianie okolo seba. Cieľom je pokus o napísanie kratšej hry.
  • Na záver sezóny večer venovaný tvorbe mladých v podaní hercov divadla
 • Podpora profesionálnej autorskej tvorby
  • Spolupráca so slovenskými dramatikmi, podpora vzniku divadelných hier pre vekovú skupinu 11 – 15 rokov. Podpora inovatívnych spôsobov uvedenia hier a jej prezentácie mladým ľuďom
  • Spolupráca so zahraničnými dramatikmi: výmena skúseností medzi samotnými dramatikmi (playfairs, co-writing)
  • Sprostredkovanie veľkého počtu hier (preklady) zameraných na vekovú skupinu 11-15 rokov
  • Európska databáza dramatikov a hier pre danú vekovú skupinu
 • Spolupráca so zahraničím - výmena skúseností
  • Rezidenčné pobyty dramaturgov, dramatikov a zamestnancov edukačných či propagačných oddelení divadiel
  • Nadviazanie spolupráce so zahraničným divadlom a vytvorenie menšej koprodukcie

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.