Tlačiť

DRÁMA4Junior

Odborná porota rozhodla o výsledkoch súťaže pôvodných divadelných hier pre deti a mládež v slovenskom jazyku DRÁMA4Junior, ktorej cieľom je stimulovať autorskú tvorbu pre deti a mládež – dospelí pre deti.

Súťaž pôvodných divadelných hier pre deti a mládež v slovenskom jazyku DRÁMA4Junior sa skončila bez udelenia hlavných cien. Spomedzi 11 prihlásených textov odborná porota udelila iba knižnú cenu, a to autorovi Tiborovi Vokounovi za hru Salto mortale.

Porota rozhodovala v zložení: dramatik a pedagóg špecializujúci sa na tvorbu pre deti Ján Uličiansky, dramatik a dramaturg Peter Pavlac a riaditeľka Divadelného ústavu Bratislava Vladislava Fekete. Do súťaže bolo prihlásených jedenásť hier.  Porota sa po zvážení formálnych a odborných kritérií rozhodla neudeliť ani jedno miesto, iba knižnú cenu, ktorú získal text Salto mortale Tibora Vokouna. Hra vyjde v anglickom preklade vo výročnej publikácii Platformy 11+ spolu s ďalšími hrami z ostatných krajín, ktoré sú zapojené do projektu Platforma 11+.

Divadelný ústav vyhlásil súťaž DRÁMA4Junior ako súčasť medzinárodného projektu Platforma 11+, na ktorom sa zúčastňuje 13 divadiel a inštitúcií z 12 krajín Európy. Každá zo zúčastnených organizácií reprezentuje vysokú úroveň a špeciálny záujem o cieľovú skupinu dospievajúcich 11- až 15-ročných mladých ľudí. Projekt Platforma 11+ trvá od roku 2009. Názov súťaže odkazuje na súťaž DRÁMA, ktorú vyhlasuje Divadelný ústav každoročne od roku 2000.

Podmienky súťaže
  • súťaž je anonymná: na texte nie je uvedené meno autora

  • počet textov prihlásených do súťaže od jedného autora je neobmedzený

  • text musí byť napísaný autorom starším ako 18 rokov a určený pre deti a mládež do 18 rokov

  • text nemôže byť dramatizáciou alebo rozhlasovou hrou

  • text zaslaný do súťaže DRÁMA4Junior nemôže byť do vyhlásenia výsledkov súťaže nikde publikovaný, inscenovaný a ani inak prezentovaný

Prihlasované texty v jednom tlačenom vyhotovení a s jedným vyhotovením na CD nosiči a zalepenou obálkou s prihláškou zašle autor na adresu:

Adresa

Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
heslo „ DRÁMA4Junior

Výzva súťaže na stiahnutie!!
Prihláška do súťaže na stiahnutie!!

Koordinátorka súťaže: Dária Fojtíková Fehérová, daria.feherova@theatre.sk, 02 / 204 87 600.


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.