Tlačiť
Christopher Balme
Úvod do divadelnej vedy

 

 

Z nemeckého originálu Einführung in die Theaterwissenschaft preložila Jana Wild.

Úvod do divadelnej vedy Christophera Balmeho sa v nemeckej jazykovej oblasti etabloval ako štandardné dielo. Prehľadné členenie a hutný výklad umožňujú rýchlu orientáciu a poskytujú presné informácie o ťažiskových pracovných oblastiach divadelnej vedy – vysvetlené sú najdôležitejšie oblasti od dejín a teórie divadla, cez analýzu drám a inscenácií až po javiskovú realizáciu, herecké umenie a výskum recepcie. Pritom sa zohľadňujú aj styčné body s inými disciplínami ako umenoveda, veda o médiách a etnológia.

Všetkým záujemcom o divadlo poskytne kniha spoľahlivú orientáciu o aktuálnom stave odbornej diskusie – pričom zohľadňuje aj najnovší vývoj, ako napr. teóriu genderu a performancie, semiotiku alebo postštrukturalizmus.

 

Už dnes pozývame na slávnostnú prezentáciu, ktorá sa uskutoční po prednáške

Prof. Dr. Christophera Balmeho

„O teóriách divadla“

v piatok 23. 11. 2018 o 13.00 hod. na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU

na Svoradovej ulici č. 2 v Bratislave.

Podujatie je simultánne tlmočené.

Vstup je voľný.

 

„Náš úvod do divadelnej vedy je rozčlenený na tri časti. Prvú časť – základy divadelnej vedy – tvorí úvod do najdôležitejších pracovných disciplín, a to sú: dejiny divadla, teória divadla a analýza inscenácií, resp. textov. Kapitole I. predchádza krátky výklad o jednotlivých „druhoch divadla“: činohernom, hudobnom, tanečnom a figuratívnom divadle. Druhá časť – divadlo ako komunikačný systém – sprostredkúva základné poznatky o divadelnovednom výskume v oblasti herectva, publika a divadelného priestoru. Ťažisko pritom spočíva väčšmi na výskumných perspektívach a menej na podrobných informáciách k dejinám alebo systematike divadla. Cieľom tretej časti je predstaviť najdôležitejšie pracovné oblasti, v ktorých sa divadelná veda stretáva so susednými disciplínami: vedu o médiách vrátane filmovej a televíznej vedy, umenovedu a etnológiu.“

Christopher Balme

 


17,00 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: Svetové divadlo
Rok vydania: 2018
Počet strán: 350
Rozmer: 165 x 235 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-8190-040-2

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule
Christopher Balme
Úvod do divadelnej vedy

viac o titule
E-kniha Dráma 2017


viac o titule
Súčasná dráma a performatívny priestor: od textu k imerznému divadlu
Contemporary Drama and Performative Space: From Playwriting to Immersive Theatre

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.