Tlačiť
Ján Chalupka
Súborné dramatické dielo I.

Ján Chalupka (1791 — 1871) bol nepochybne jedným z prvých tvorcov dramatických diel v našom národnom jazyku. V minulosti o ňom vyšlo už niekoľko monografií, zborníkov a štúdií, v ktorých si vyslúžil množstvo prívlastkov. Spomedzi nich vynikajú najmä dva: slovenský Voltaire a Európan od Hrona. Obidva vyjadrujú základnú a v súvislosti s Chalupkovým dielom tú najpodstatnejšiu myšlienku: Chalupka sa ako jeden z prvých pokúšal do našej kultúry — i tej divadelnej — vnášať európske tendencie a udomácňovať ich.

 

Súborné vydanie dramatického diela Jána Chalupku vzniklo s cieľom ponúknuť tvorbu nášho prvého klasického dramatika a opätovne ju preskúmať — novším, modernejším a predovšetkým nezaťaženým pohľadom. Z tohto dôvodu v ňom kladieme dôraz na prácu s pôvodnými vydaniami textov (z rokov 1830 — 1837) a na možnosť ich porovnania s novšími vydaniami (najmä z rokov 1871 — 1874), ktoré sa stali základom pre všeobecne rozšírené súborné vydanie Chalupkovej tvorby (posledné v roku 1954). Takmer výlučne na základe týchto neskorších vydaní vznikali dnes známe analýzy a interpretácie, či už v odborných publikáciách z oblasti teórie, alebo v divadelnej praxi. Pôvodné texty z tridsiatych rokov 19. storočia doposiaľ nevydalo žiadne vydavateľstvo a komentáre k nim sa nachádzajú roztrúsené v rôznych štúdiách.

 

V prvom zväzku Súborného vydania prinášame prvé tri hry z tzv. kocúrkovského cyklu (Kocúrkovo, Všetko naopak, Trasorítka). Ďalšie hry (Trinásta hodina, Starúš Plesnivec, Dobrovoľníci, Fuk a Huk, Hrdá pýcha skrotla, Juvelír) budú súčasťou druhého zväzku.

Predrevolučné hry prinášame v obidvoch autorských edíciách (z tridsiatych a sedemdesiatych rokov 19. storočia).

Prvý zväzok súborného vydania obohacujú štúdie Zdenky Pašuthovej a Kataríny Muzikovej, ktoré sa venujú osobnosti Jána Chalupku a špecifikám jeho hier. Najrozsiahlejšia z nich je venovaná európskym kontextom Chalupkovej tvorby. Súborné vydanie v tejto podobe prispeje k lepšiemu pochopeniu nielen tvorby Jána Chalupku, ale aj k poznaniu obdobia formovania našej národnej identity.

 

Kocúrkovský cyklus, t. j. všetky predrevolučné hry, Chalupka pôvodne napísal v silne slovakizovanej biblickej češtine. Neskôr ich všetky preložil do spisovnej štúrovskej slovenčiny a v tomto autorsky upravenom znení sa dostali do súborného vydania z rokov 1871 — 1874. Toto vydanie sa stalo základom pre všetky nasledujúce vydania a úpravy. Nemožno obísť fakt, že pri preklade či prepise sa Chalupka snažil o dobovú aktuálnosť, a tak aktualizoval a editoval sám seba. Šťavnaté útočné hry, často s tvrdou, ale trefnou slovnou zásobou, s rýchlym spádom a živým dialógom v ďalšej verzii zliterárnil a umiernil v súlade s politicky miernejšími a literárne kultivovanejšími tendenciami šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Tieto verzie sa v našom kultúrnom kontexte približovali

k poetike biedermeieru. Z textov vypustil svoje marginálie, komentáre a rôzne doplňujúce informácie, ktorými čitateľovi približoval svoju osvietenskú optiku a autorský nadhľad. Práve pôvodné texty (a nie texty zo súborného vydania) zanechali v slovenskom spoločenskom živote tridsiatych a štyridsiatych rokov 19. storočia hlboké „šľahy“ a „skundolili prach“.

Ukážka z knihy na nahliadnutie TU.

15,00 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav Bratislava
Edícia: Slovenská dráma
Rok vydania: 2012
Počet strán: 568
Rozmer: 179 x 250 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-89369-51-5

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.