Tlačiť

Verejná výzva na vypracovanie koncepcie založenia regionálnej divadelnej scény národnostného charakteru v meste Dunajská Streda

11. 01. 2019

Úrad Trnavského samosprávneho kraja vypisuje verejnú súťaž na vypracovanie koncepcie založenia regionálnej divadelnej scény národnostného charakteru v meste Dunajská Streda.

Zámer výzvy

V spádovej oblasti Dunajská Streda žije približne 150 tisíc občanov maďarskej národnosti, ktorí majú možnosť navštíviť najbližšie divadelné predstavenia v maďarskom jazyku v mestách Komárno a Györ. Zámer založenia divadelnej scény v Dunajskej Strede stavia na vzájomnej inšpirácii a obohacovaní medzi kultúrami. Divadelná scéna má za cieľ obohatiť kultúru maďarskej komunity v Trnavskom kraji a poskytnúť priestor na kultúrnu výmenu v regionálnom, celoštátnom a medzištátnom meradle. Zámer vychádza z myšlienky postupného koncepčného budovania kultúrnej infraštruktúry Trnavského samosprávneho kraja vo všetkých subregiónoch.

Požiadavky vyhlasovateľa

Výzva je určená pre fyzické a právnické osoby pôsobiace v oblasti divadelnej kultúry.

Podmienky účasti:

1)      znalosť divadelného prostredia v SR
2)      informovanosť o lokálnom kontexte, znalosť miestnych a regionálnych pomerov
3)      odborné zázemie (autorstvo / spoluautorstvo / konzultácia odborníkov z oblasti divadla, umenia alebo kultúry)
4)      prax v oblasti kultúry (divadelná skúsenosť výhodou) v dĺžke minimálne 5 rokov
5)      bezúhonnosť

Požiadavky na predloženú koncepciu:

Koncepcia v rozsahu maximálne 15 normostrán musí pomenovať základné parametre fungovania regionálnej divadelnej scény minimálne v nasledovných okruhoch:

1)      programová skladba a umelecká tvorba
2)      sídlo a technické zázemie
3)      prevádzka a financovanie

Hodnotiace kritériá

Odborná komisia zložená zo zástupcov Trnavského samosprávneho kraja a odbornej verejnosti vyhodnotí prihlásené koncepcie podľa nasledovných kritérií:

1)      kvalita a jedinečnosť navrhovanej koncepcie a jej prínos pre región
2)      technická a finančná vykonateľnosť
3)      dlhodobá udržateľnosť
4)      renomé predkladateľa

Autor víťaznej koncepcie bude odmenený finančným príspevkom v hodnote 1.000,- EUR.

Víťazná koncepcia bude prerokovaná Úradom Trnavského samosprávneho kraja a o jej prípadnej realizácii rozhodne Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja.

Termín podania: do 30.04.2019 (rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja)

Adresa podania:

Úrad Trnavského samosprávneho kraja
Odbor kultúry a športu
Starohájska 10
917 01 Trnava

Koncepciu založenia regionálnej divadelnej scény národnostného charakteru v meste Dunajská Streda je potrebné zaslať na uvedenú adresu, alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením: „NEOTVÁRAŤ – Koncepcia divadla Dunajská Streda“. • Štúdio 12 vyhlasuje 11. ročník výzvy MLIEČNE ZUBY 2019
  Mliečne zuby sú experimentálnym laboratóriom súčasnej drámy Štúdia... viac
 • Blíži sa uzávierka súťaže Dráma 2018
  Divadelný ústav a Činohra Slovenského národného divadla vyhlasujú... viac
 • Verejná výzva na vypracovanie koncepcie založenia regionálnej divadelnej scény národnostného charakteru v meste Dunajská Streda
  Úrad Trnavského samosprávneho kraja vypisuje verejnú súťaž na... viac
 • Vyšiel prvý zväzok Dejín slovenského divadla
  Dlho očakávaná publikácia komplexne pokrývajúca slovenské divadlo... viac
 • Otváracie hodiny počas vianočných sviatkov
  Vážení návštevníci, oznamujeme vám, že od 27.12.2018 do... viac
zobraziť všetky
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.