Tlačiť

Christopher Balme: Úvod do divadelnej vedy

20. 11. 2018

Pozývame vás na slávnostnú prezentáciu publikácie Christophera Balmeho Úvod do divadelnej vedy, ktorá sa uskutoční po jeho prednáške 23. 11. 2018 o 13.00 hod. na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU na Svoradovej ulici č. 2 v Bratislave.Podujatie je simultánne tlmočené. Vstup je voľný.

 

Christopher Balme: Úvod do divadelnej vedy

Z nemeckého originálu Einführung in die Theaterwissenschaft preložila Jana Wild.

Úvod do divadelnej vedy Christophera Balmeho sa v nemeckej jazykovej oblasti etabloval ako štandardné dielo. Prehľadné členenie a hutný výklad umožňujú rýchlu orientáciu a poskytujú presné informácie o ťažiskových pracovných oblastiach divadelnej vedy – vysvetlené sú najdôležitejšie oblasti od dejín a teórie divadla, cez analýzu drám a inscenácií, až po javiskovú realizáciu, herecké umenie a výskum recepcie. Pritom sa zohľadňujú aj styčné body s inými disciplínami ako umenoveda, veda o médiách a etnológia.

Všetkým záujemcom o divadlo poskytne kniha spoľahlivú orientáciu o aktuálnom stave odbornej diskusie – pričom zohľadňuje aj najnovší vývoj, ako napr. teóriu genderu a performancie, semiotiku alebo postštrukturalizmus.

„Náš Úvod do divadelnej vedy je rozčlenený na tri časti. Prvú časť – základy divadelnej vedy – tvorí úvod do najdôležitejších pracovných disciplín, a to sú: dejiny divadla, teória divadla a analýza inscenácií, resp. textov. Kapitole I. predchádza krátky výklad o jednotlivých ,druhoch divadla‘: činohernom, hudobnom, tanečnom a figuratívnom divadle. Druhá časť – divadlo ako komunikačný systém – sprostredkúva základné poznatky o divadelno-vednom výskume v oblasti herectva, publika a divadelného priestoru. Ťažisko pritom spočíva väčšmi na výskumných perspektívach a menej na podrobných informáciách k dejinám alebo systematike divadla. Cieľom tretej časti je predstaviť najdôležitejšie pracovné oblasti, v ktorých sa divadelná veda stretáva so susednými disciplínami: vedu o médiách vrátane filmovej a televíznej vedy, umenovedu a etnológiu.“

Christopher Balme


 • Súťaž o logo Roku slovenského divadla 2020
  Divadelný ústav vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž o návrh... viac
 • Dramaturgická rada rozhodla o súťažnom programe festivalu Nová dráma/New Drama 2019
  Na celoslovenskom divadelnom festivale sa predstaví a o ceny zabojuje 10... viac
 • Navždy nás opustila Margita Šefčovičová (24. 8. 1936 – 7. 2. 2019)
  Margita Šefčovičová nastúpila do vtedajšieho Dedinského divadla ako... viac
 • Súťaž DRÁMA 2018 má po uzávierke
  Do súťaže DRÁMA 2018 o najlepší dramatický text v slovenskom a... viac
 • Neschovávajte svoje drámy doma – výzva pre mladé dramatičky a mladých dramatikov
  Divadelný ústav vyhlasuje jubilejný 10. ročník súťaže o najlepší... viac
zobraziť všetky
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.