Tlačiť

číslø 6/2008

ø rozhovor
V letnom rozšírenom číslo časopisu kød prinášame rozhovor Jany Hanzelovej s teatrologičkou, dramatičkou a režisérkou Annou Gruskovou, ktorá hovorí o situácii divadelnej vedy a kritiky, o jej praktických i teoretických skúsenostiach, ale aj o slovenskom divadle v porovnaní so svetovým. „Máme stále zúfalo málo divadiel, neexistuje zdravý konkurenčný boj, neprebieha prirodzená generačná výmena, na dôležitých postoch často sedia ľudia, ktorých pozícia nie je daná umeleckými výsledkami ani riadiacimi schopnosťami. V porovnaní s blízkymi divadelnými kultúrami sú naše divadlá málo diferencované.“

ø recenzie
Pravidelná rubrika Recenzie sa tento krát venuje baletu, opere i činohre. Nedávna premiéra Baletu Slovenského národného divadla KY-TIME je poctou svetoznámemu choreografovi Jiřímu Kyliánovi. Tvorí ju 5 tanečných opusov. Recenzentka Dagmar Hubová i napriek drobným výhradám k niektorým choreografiám, nakoniec konštatuje, že súbor baletu „akoby ožil, tancoval s nasadením, radosťou, tanečníci sa vedeli orientovať aj v im nie veľmi vlastných pohybových väzbách, ich pohyby sa stali ľahšími.

Svoju premiéru uviedla i Opera SND Bratislava. Recenzia Musorgského podobenstvo o moci a bezmocnosti Michaely Mojžišovej sa podrobne venuje návratu opery Boris Godunov na dosky národného divadla. „Na plagát prvej slovenskej scény sa monumentálne dielo, vyžadujúce početné sólistické obsadenie, veľký zbor a dobre disponovaný orchester, dostalo po tridsiatich rokoch. Návrat to bol dôstojný – nielen vďaka slávnemu Sergejovi Kopčákovi v titulnej postave, ale aj vďaka odpatetizovanej režijnej koncepcii Mariána Chudovského a najmä skvelému hudobnému naštudovaniu Stefana Lana“.

Klasický a z historicko-politického hľadiska a pozadia problémový text M. Gorkého Na dne zaujal Svetozára Sprušanského, ktorý ho inscenoval v Divadle A. Duchnoviča v Prešove. Oleg Dlouhý sa už v názve svojej recenzie pýta Objavovanie klasiky, či provokácia? Na túto otázku sa pokúša odpovedať. „rovina Sprušanského prípravy inscenácie akcentuje z Gorkého diela nadčasové hodnoty a nevdojak potvrdzuje, že aj ideologicky jednoznačne zaradené diela môžu dnes ponúknuť trocha širšie súvislosti. Nezanedbateľný podiel na takomto vyznení inscenácie má aj preklad Valerija Kupku, znejúci veľmi prirodzene a súčasne, pritom nemusí narábať s prvkami slovníka takýchto jedincov“.

Shakespearovu komédiu Oko za oko si vybrali študenti VŠMU ako absolventskú inscenáciu a uviedli ju v novovzniknutom priestore Arteatro, ktoré sa nachádza v bývalom divadle Čierny havran. O tom, že inscenácia zaujala, svedčí aj recenzia Martina Timka, ktorá vyzdvihuje najmä hravosť, energiu a radosť z hry v tejto mladej interpretácii klasiky.

Markéta Jůzová vo svojej recenzii Falstaff nenabízí povrchní zábavu prináša pohľad na nedávnu premiéru ND Praha i Martina Hubu ako operného režiséra. „Své výtečné herecké nadání, talent a schopnosti promítl Martin Huba do režijního přístupu, jehož výsledkem byla jevištně svěží, pohybově velmi živá a dynamická práce s celým operním ansámblem“.  

ø zrkadlo
Pod dlhšej dobe sa objavuje rubrika Zrkadlo, ktorá ponúka priestor pre konfrontáciu tvorcu a kritika. V tomto čísle rubrika patrí hudobno-dramatickej básni Pod rozkvitnutými sakurami – scénickej prvotine významného hudobného skladateľa Vladimíra Godára. Práve prostredníctvom neho sa môžeme dozvedieť ako dielo vzniklo, čo ho sprevádzalo a ako vyzerala spolupráca tvorcov. Dáša Čiripová odkrýva Tajomstvo kvetov sakury z pohľadu diváka a divadelného kritika.

ø festivaly
Májová divadelná scéna je už tradične spojená s festivalom Nová dráma/New Drama, ktorého hlavným organizátorom je Divadelný ústav. Čo priniesol festival tento rok sa pokúsili zhodnotiť zúčastnení študenti z nitrianskej Univerzity Konštantína Filozofa.

10. ročník fungovania oslávila začiatkom mája nitrianska Prehliadka divadiel V4 Stretnutie. O jeho atmosfére a reprezentujúcich inscenáciách píše Lenka Dzadíková v článku s názvom Festival s kompasom. „Slávnostné otvorenie festivalu malo podobu krátkej bábkovej scénky, ktorú hrali členovia divadla. Po príhovore predstaviteľov mesta a VÚC divákov pozdravil riaditeľ divadla Ondrej Spišák. Na znak toho, že je v Starom divadle doma a je naším hostiteľom, vystúpil na javisko v papučiach“.

Chorvátske mesto Osijek uviedlo tento rok nultý ročník nového festivalu Dionýzie, zameraného na študentské predstavenia. Zúčastnili sa na ňom i slovenskí bábkari. Ako uspeli a v akej konkurencii sa dozvieme z príspevku Ivici Ozábalovej.

ø divadelný ústav
Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Hudobným múzeom pripravili v rámci Roka Eugena Suchoňa, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 100. výročia narodenia skladateľa, výstavu Eugen Suchoň – tvorca národnej opery. Autorkami výstavy sú Michaela Mojžišová a Danica Štillichová, autorkou architektonickej koncepcie Eva Rácová, grafické riešenie Ján Triaška. Výstavu predstavujeme v krátkej fotoreportáži.

ø zahraničná scéna
Zahraničnú scénu reprezentuje chorvátske súčasné divadlo. Autor článku, divadelný kritik a dramaturg Jasen Boko nám komplexne približuje chorvátsku divadelnú situáciu a podmienky. V poslednom čase sa na domácich scénach začali presadzovať zahraniční režiséri a v tejto sezóne dosiahol trend cudzincov na chorvátskych javiskách až takú mieru, že už neexistuje divadlo, v ktorom by nepôsobil režisér zo zahraničia, v niektorých divadlách režírujú dokonca výhradne cudzinci“.

ø extra
Rubrika Extra je venovaná slovenskej pôvodnej rozhlasovej tvorbe. Výber rozhlasových hier z projektu s názvom Druhá polovica 20. storočia. 5 biografických momentiek x 6 autorov pripravila dramaturgička a zároveň autorka projektu Viki Janoušková.

ø teória / história / kritika
Miriam Kičiňová a Anna Sedláčková sa zúčastnili ďalších stretnutí projektu Mobile Lab. O prebiehajúcich festivaloch sa môžete dozvedieť v rubrike Teória/história/kritika. Do tejto rubriky je zaradený i príspevok Zuzany Uličianskej o medzinárodnom stretnutí kritikov AICT v Sofii.

ø knihy
Letné číslo spestria knižné recenzie. Mirona Pukana zaujala kniha Dagmar Inštitorisovej o slovenskom dramatikovi Karolovi Horákovi s názvom Čítanie v mysli dramatika (Karol Horák). O publikácii Ako sa vám páči Shakespeare? informuje Martin Timko.

ø hra
Rubrika Hra prináša text Hlbinné porušenie epidermy, ktorý je textovou podobou inscenácie Petry Fornayovej. Fornayová ironizuje s nadhľadom a vtipom kult tela, módy a súčasných trendov.


číslø 6/2008

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.